.

Особливості перекладу англійських юридичних документів

 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ    6
1.1. Лінгвістичні особливості юридичної текстової літератури англійською та українською мовами    6
1.2. Теоретичний аспект використання перекладацьких засобів при перекладі юридичних текстів і документації    12
1.3. Термінологічна лексика в аспекті теорії перекладу юридичної текстової літератури    16
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ    27
2.1. Особливості перекладу юридичних документів за галузями права і сферою їх застосування    27
2.2. Особливості перекладу рішень суду та документів інших органів судової сфери    31
2.3. Особливості перекладу міжнародних правових конвенцій    35
ВИСНОВКИ    42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    45
ДОДАТКИ    49

 

ВИСНОВКИ


Таким чином, лінгвістичні особливості юридичної текстової літератури англійською та українською мовами залежать від стилю, який використовується в мовленні. Так, мова права послуговується засобами різних таких функціональних стилів, як: офіційно-діловий (обслуговує сферу внутрішнього і міжнародного законодавства, правозастосування, судочинства, нотаріату, діловодства), науковий (сферу правничої науки й освіти), публіцистичний (засоби масової юридичної інформації, правова освіта населення, судові промови) та розмовний (сфера переважно неофіційного професійного спілкування юристів). Окремо зазначимо, що мова юридичної науки вирізняється логічністю, об’єктивністю, аргументованістю й обґрунтованістю, побудованих на фактологічній точності, достовірності, конкретності, узагальненості, абстрагованості, офіційністю, стандартизованістю, точністю, послідовністю, докладністю.
Підсумуємо, що юридичні переклади виконують переважно професіонали, які мають освіту в області юридичного права.  Тексти оригіналу та перекладу розглядаються на цілком різних правових системах, у яких потрібно використовувати різні формулювання, характерні кожної з мов. Однак саме тому ці формулювання мають бути зрозумілими обома сторонами і мати в собі однаковий сенс.
Узагальнимо, що англійська термінологічна лексика, у тому числі юридична, формувалася століттями. Ця терміносистема розвивається і далі, постійно змінюється, але водночас це єдина цілісна система, яка функціонує та змінюється разом з людським суспільством. Під поняттям юридична термінологія розуміють прошарок лексики, яка обслуговує правознавство, що пов’язана з юриспруденцією як наукою, як фахом, як галуззю професійної діяльності. Особливість юридичної термінології порівняно з іншими термінологічними системами виявляється у своєрідностi словотворчих моделей, у характерному для неї співвідношенні іншомовних та національних елементів, у специфіці її становлення і розвитку. Вона має точне, конкретне значення, позбавлені образності, емоційно-експресивного забарвлення. До юридичної термінології ми відносимо назви предметів, дій, явищ, осіб тощо, які мають безпосереднє відношення до юриспруденції та сфери її функціонування у суспільстві
Узагальнимо, що юридичні тексти різняться своїми функціями. Саме тому їх класифікують на прескриптивні, дескриптивні та змішані. При перекладі юридичних документів в різних галузях права чільну роль відіграє не лише володіння соціальними знаннями правових норм, юридичної термінології, судово-процесуальних систем, але й особистісні якості перекладача, адже передача будь-якого тексту припускає взаємодію суверенних і національних мов, і, відповідно, культурних концептів. Для досягнення адекватної передачі тексту необхідно володіти специфікою образів і зв’язаних з ними програм діяльності тих типів культур, між якими ведеться комунікація. В той же час, різні види перекладацької діяльності неоднаковою мірою зберігають близькість до перекладу і, відповідно, відтворюють оригінал з більшою або меншою повнотою. Оскільки досягнення ідеального перекладу є не зовсім можливим, то перекладачеві доводиться йти на різного роду компроміси.
Підсумуємо, що способи перекладу судових рішень можуть варіюватися і комбінуватися, залежно від присутності в тексті мови перекладу юридичної термінології, побудови речення, наявності сполучників та ввідних слів, лінгвокультурних особливостей іншомовного тексту і т.п. Також підсумуємо, що існує маса документів, які призначені не для юристів, а для людей, які можуть не зрозуміти юридичну термінологію і лексику. Основним прийомом перекладу юридичних текстів є прийом експлікації. Вивчення лексичного складу законодавчих текстів обмежується проблемами термінології, так як юридична термінологія вважається основним, найбільш інформативним пластом лексики мови законодавства, що сприяє точному і ясному формулюванню правових приписів.
В той же час, при перекладі документів міжнародного права від перекладача вимагається відмінне знання іншомовної й української правової термінології, а також урахування жанрових особливостей документів міжнародного права, в яких функція терміну не є тотожною, тож потребуватиме іншого підходу при перекладі. Тому надзвичайно важливим завданням при перекладі документів міжнародного права є пошук відповідних українських еквівалентів, тому що вдаватися до пошуку аналогів, синонімічних замін й описового перекладу можна лише у виключних випадках.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Алєксєєва І.С. Професійний тренінг перекладача / Алексеева І.С. – К., 2001. – 288 с;
2.    Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства язика / Апресян Ю.Д. – М.: Наука, 1974. – 367 с.
3.    Арнольд И.В. Стилистика современного анлийского языка (стилистика декодирования): Учебное пособие для студентов фак. и ин-тов иностр.яз. / Арнольд И.В. – Л., «Просвещение», 1973. – 300 с.
4.    Багмут Й.А. Проблеми перекладу суспільно-політичної літератури українською мовою. -К.:.НД, 1968. – 189 с.
5.    Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Бацевич Ф.С. – К.:Видавничий центр «Академія», 2004 – 344 с.
6.    Борисова Л.І. Основні проблеми науково-технічного перекладу / Борисова Л.І. – М., 1983. – 212 с;
7.    Брагина А.А. Значение и оттенки значения в термине / Брагина А.А.  // Терминология и культура речи. – М.: Наука, 1981. – С.37-47.
8.    Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода / Бреус Е. В. - М., 2000. – 231 с.
9.    Важева Ф.А. Некоторые принципы систематизации терминов и понятий (на материале социологии) / Важева Ф.А. // Место терминологии в системе современных наук. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – С.71-75.
10.    Виноградов В. С. Общие лексические вопросы / Виноградов В. С. – М., 2004. – 312 с.
11.    Волкова И. Н. Стандартизация научно-технической терминологии / Волкова И.Н. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 200 с.
12.    Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища шк., 1985. – 360 с.
13.    Герд А.С. Еще раз о значении термина / Герд А.С. // Лингвистические аспекты терминологии. – Воронеж, 1980. – С.3–9.
14.    Головин Б. Н. Термин и слово / Б. Н. Головин // Термин и слово: межвузовский сборник. – Горький: ГГУ, 1980. – 315 с.
15.    Городецкий Б.Ю. Термин и его лингвистические свойства / Городецкий Б.Ю. // Структурная и прикладная лингвистика. – М., 1987. – Вып. 3. – С.54-62.
16.    Гринев С.В. Терминологические заимствования (Краткий обзор современного состояния вопроса) // Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. – М.: Наука, 1982. – С.108-135.
17.    Гумовська І. М. Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантично-функціональні аспекти / Гумовська І. М. – Л., 2000. – 284 с.
18.    Д’яков А.С, Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. – К.: Вид. Дім «КМ Асаdemіа», 2000. – 218 с.
19.    Даниленко В.П. Лингвистические требования к стандартизуемой терминологии / Даниленко В.П. // Терминология и норма (О языке терминологических стандартов). – М.: Наука, 1972. – С. 5-32.
20.    Дерді Е.Т. Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю германські мови / Дерді Е.Т. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. – 315 с.
21.    Евинтов В. И. Многоязычные договоры в современном международном праве / В. И. Евинтов. – К.: Наукова думка, 1981. – 134 с.
22.    Енциклопедичний юридичний словник – К., 2001. – 315 с.
23.    Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник / Єфімов Л.П. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.
24.    Звягінцев В.А. Семасіологія / Звягінцев В.А. – К.: «Вища школа», 1979. – 301 с.
25.    Іващишин О.М. Структурні особливості та семантична диференціація термінів – словосполучень у науково-технічних текстах // Іноземна філологія / Іващишин О.М. – 1996. – Вип. 109. – С. 41-44.
26.    Калюжна В.В. Стиль англомовних документів / Калюжна В.В. – К.: Наукова думка, 1982. – 151 с.
27.     Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / Карабан В.І. – Вінниця, Нова Книга, 2002. – 564 с.
28.    Квитко И. С. Терминоведческие проблемы редактирования / И. С. Квитко, В. М. Лейчик, Г. Г. Кабанцев. – Львов: Вища школа, 1986. – 150 с.
29.    Коваленко А. Я. Науково технічний переклад / Коваленко А. Я. // вид. Карп’юка. – К., 2001. – 238 с.
30.    Колесник Д. М. Структурний та семантичний аспекти англійської юридичної термінології / Колесник Д. М. – К., 2004. – 384 с.
31.    Комарова З. И. О сущности термина / З. И. Комарова // Термин и слово: межвузовский сборник. -Горький: ГГУ, 1979. – С. 3-12.
32.     Комісаров В. Н., Рецкер Я. І., Тархов В. І. Посібник з перекладу з англійської мови на російську / Комісаров В. Н. – К.: «Вища школа», 1985. – 289 с.
33.    Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови / Мостовий М. І. – Харків, 1993. – 353 с.
34.    Назаров В.Ф. Курс юридичного перекладу / Назаров В.Ф. – М., 2000. – 198 с.
35.    Нелюбин Л. Л. Перевод боевых документов США / Л.Л. Нелюбин. – М.: Военное издательство, 1989. - 270 с.
36.    Петров В.В. Семантика научных терминов / Петров В.В. – Новосибирск: Наука, 1982. – 123 с.
37.    Раєвська Н. М. English lexicology / Раєвська Н. М. – К., 1991. – 398 с.
38.    Саенко Л. Н. О структурно-семантических особенностях юридических документов / Л. Н. Саенко // Вестник Киевского ун-та. Серия Романо-герм. Филология. – 1990. – Вып. 24. – С. 47-49.
39.    Сапожник І. Дискурс комерційного права: основні фактори // Матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених. – Ч. 2. – Донецьк, 2006.
40.    Сергєєва Г. О. Англомовні запозичення в українській правничій термінології: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Г. О. Сергєєва. – Х., 2002. – 16 с.
41.    Суперанская А. В. Общая терминология: теоретические вопроссы / Суперанская А. В. – М., 1989. – 243 с.
42.    Українсько-російський словник: 120000 слов / укл. Л.С.Паламарчук, Л.Г.Скрипник. – К.: Головна редакція УРЕ, 1986. – 940с.
43.    Уфимцева А.А., Азнаурова Э.С., Телия В.Н. Языковая номинация: Виды наименований / Уфимцева А.А. – М.: Наука, 1977. – 358 с.
44.     Щерба Д. В. Термін та його дефініція як головні онтологічні поняття термінознавства / Д. В. Щерба // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2006. – № 28. – С. 237-240.