.

Інноваційні методи навчання іноземної мови в ЗОШ 2015

 
ЗМІСТ

Вступ    3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ В ЗОШ    6
1.1. Особистісно орієнтовані технології    6
1.2. Технологія організації групової навчальної діяльності    11
1.3. Проектна технологія навчання іноземним мовам    16
1.4. Технології формування творчої особистості на уроках в ЗОШ    22
Висновок до розділу 1    32
РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАТИВНИЙ МЕТОД – ОСНОВА СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ    32
2.1. Комунікативний метод навчання іноземним мовам та особливості його реалізації    33
2.2. Основні характеристики комунікативних навичок    35
Висновок до розділу 2    41
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ     42
Висновки до розділу 3    57
ВИСНОВКИ    58
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    60
ДОДАТКИ    65

ВИСНОВКИ

Таким чином, зміна змісту освіти на сьогоднішньому етапі розвитку вітчизняної школи веде до зміни її технологій, надає їй особистісної спрямованості. Технологізація особистісно орієнтованого освітнього процесу передбачає спеціальне конструювання навчального тексту дидактичного матеріалу, методичних рекомендацій до його використання, типів навчального діалогу, форм контролю за особистісним розвитком учня в ході навчально-пізнавальної діяльності. Тільки при реалізації принципу суб’єктності освіти можна говорити про особистісно орієнтовані технології.
Варто зазначити, що при центрованому на учневі навчанні відбувається розвиток комунікативного підходу до вивчення іноземної мови. В той же час, розробка особистісного підходу – це дуже складна теоретична і практична проблема. Наукові передумови виникнення особистісного підходу поступово визначались у різноманітних дослідженнях особистості. Гуманістичний підхід, як самостійний напрям у науці, виділився в 50-ті роки XX століття.
Підсумуємо, що навчання у співпраці – це технологія навчання, яка базується на ідеї взаємодії учнів в групі, ідеї взаємного навчання, при якому учні беруть на себе не лише індивідуальну, але й колективну відповідальність за вирішення учбових задач, допомагають один одному і відповідають за успіх кожного окремого учня. Групова форма навчальної діяльності виникла як альтернатива існуючим традиційним формам навчання. В їх основу покладено ідеї Ж.-Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, М.Мантессорі про вільний розвиток і виховання дитини.
Узагальнимо, що проектна технологія навчання базується на моделюванні соціальної взаємодії в учбовій групі в ході занять. Учні при цьому приймають різноманітні соціальні ролі і готуються до їх виконання в процесі вирішення проблемних задач в ситуаціях реальної взаємодії. В той же час, технологія формування продуктивної пізнавальної атмосфери сприяє формуванню творчої особистості, діяльність якої відрізняється новизною, неповторністю, оригінальністю, для якої потреба в творчості є життєвою потребою, а творчий стиль діяльності – найбільш характерним.
Важливим є той факт, що комунікативні навички є умовою мовної спроможності і функціонують як її основа. Вони мають систему якостей, до яких належать автоматизованість, стійкість, гнучкість. В той же час, основою будь-якого процесу навчання є спілкування, це не просто навчальне спілкування, а спілкування певним чином організоване і кероване. Виходячи з цього, одним з ефективних методів навчання іноземної мови є комунікативний, який являє собою викладання, організоване з урахуванням завдань комунікативного характеру.
Продукт спілкування – це інтерпретація інформації. Узагальнимо, що основними характеристиками спілкування є три способи (перцептивний, інтерактивний та інформаційний. Також є два види спілкування: рольове і особистісне.
Окремо підкреслимо, що інтерактивні технології на сьогодні дуже широко і успішно використовуються на уроках англійської мови в загальноосвітніх школах. Рівень сприйняття та засвоєння інформації, а також бажання учнів приймати участь в навчальному процесі, досить високий. Переконатися в цьому я мала змогу під час проходження практики. Саме в школі я використала інтерактивну вправу «Спільний проект». Так, спочатку я розробила план ситуації, що потребує вирішення. Відповідно до кількості пунктів плану, учнів об’єдналися у стільки ж груп. Далі я поставила завдання окремо перед кожною групою і запропонувала учням виробити напрямок їх діяльності. У групах робота проводилася самостійно і фіксувалася на письмі.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1.     Бельгибаева Д.А. Принципы коммуникативного обучения иностранным языкам [Текст] / Д.А. Бельгибаева // Вестник КАСУ. – 2005. – №2. – С.21-22.
2.    Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні / П.О. Бех // Іноземні мови. – 2006. – № 2. – С.3 – 8.
3.    Близнюк О.І., Панова Л.С. Ігри у навчанні іноземних мов: Посібник для вчителів [Текст] / під ред. О.І. Близнюк. – К.: Освіта, 2007. – 64 с.
4.    Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Групповая дискуссия. // Социально-психологический климат коллектива. [Текст] / под ред. Ю.М. Жукова. – М., 1981. – С.41-46.
5.    Болдырев Н.Н. Лингвистические основы коммуникативных методов обучения иностранному языку / Н.Н. Болдырев // Иностр. языки в школе. – 2008. – № 3. – С.10-16.
6.    Борзова Е.В. Парная и групповая работа на уроках иностранного языка / Е.В. Борзова // Язык. Речь. Коммуникация. – 2005. – №4. – С.4-15.
7.    Бориско Н.Ф. Теоретичні основи створення навчально-методичних комплексів для мовної міжкультурної підготовки вчителів іноземних мов: Автореф. дис. … докт. пед. наук. – К., 2007. – 36 с.
8.    Будакова В.М., Єршова А.П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приёмов обучения: Книга для учителя [Текст] / под ред. В.М. Будакова. – М.: Издательство «Первое сентября», 2005. – 224 с.
9.    Верисокин Ю.И. Видеофильм как средство повышения мотивации при обучении иностранному языку [Текст] / Ю.И. Верисокин // Иностранные языки в школе. – 2003. – №5. – С. 31-34.
10.    Владимирова Л.П. Интернет на уроках иностранного языка [Текст] / Л.П. Владимирова // Иностранные языки в школе. – 2002. – №3. – С. 39-41.
11.    Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник [Текст] / під ред. Н. П. Волкової. – К.: Академія, 2008. – 576 с.
12.    Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным язикам [Текст] / под ред. Н.Д. Гальскова. – М.: Айрис Пресс, 2004. – 240 с.
13.    Гурвич П.Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков [Текст] / под ред. П.Б. Гурвич. – Владимир: Владимирск. гос. пед. ин-т, 2001. – 104 с.
14.    Давыдова М.А. Деятельностная методика обучения иностранным языкам [Текст] / под ред. М.А. Давыдовой. – М.: Высш. школа, 2000. – 172 с.
15.    Демьяненко М.Я., Лазаренко К.А., Мельник С.В. Основы общей методики обучения иностранным языкам [Текст] / под ред. М.Я. Демьяненко. – К.: Вища школа, 2004. – 225 с.
16.    Егоров О. Коммуникативная функция учебного занятия / О. Егоров // Учитель. – 2001. – №1. – С. 13-15.
17.    Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке [Текст] / под ред. И.А. Зимней. – М.: Просвещение, 1985. – 160 с.
18.    Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку / под ред. И.А. Зимней.. – М.: Рус. язык, 1989. – 221 с.
19.    Ковалевская Е.В. Проблемность в преподавании иностранных языков [Текст] / под ред. Е.В. Ковалевской. – М.: изд-во «МНПИ», 2001. – 118 с.
20.    Колкер Я.М., Устинова Е.С. Речевые способности – как их формировать / Я.М. Колкер, Е.С. Устинова // Иностранные языки в школе. – 2000. – №4. – С. 30-34.
21.    Комунікативні методи та матеріал для викладання англійської мови [Текст] // Перекл. з англ. мови та адаптація Л.В. Биркун. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2008. – С. 20-48.
22.    Копосов П. В. Місце навчальної гри у методичній системи сучасної дидактики / П. В. Копосов // Рідна школа. – 2000. – № 11. – С. 65.
23.    Кремень В. Г. Освіта: інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати [Текст] / під ред. В. Г. Кременя. – К.: Грамота, 2005. – С. 123-124.
24.    Крівчикова Г.Ф. Інтерактивне навчання іншомовного писемного мовлення учнів мовних спеціальностей / Г.Ф. Крівчикова // Іноземні мови. – 2002. – №3. – С.17-20.
25.    Литвин С.В. Навчання учнів старшої загальноосвітньої школи писемного спілкування англійською мовою: Автореф. дис. …канд. пед. наук. – К., 2002. – С. 20-29.
26.    Мильруд Р.П. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам / Р.П. Мильруд, И.Р. Максимова // Иностр. языки в школе. – 2000. – №4. – С.9-15.
27.    Московская Н.Л. Изучение иностранного языка на основе группового консультирования / Н.Л. Московская, Л. Губарева // Язык и образование в диалоге культур: Матер.44 науч.-метод. конф. преподавателей и учнов «Университетская наука – региону». – Севастополь, 2000. – С.139-144.
28.    Науково-методичний журнал «Іноземні мови». – К.: Ленвіт. – 2005. – №27-28. – С.16-24.
29.    Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови [Текст] / під ред. Т.І. Олійника. – К.: Освіта, 2002. – 127 с.
30.    Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст]: Учеб. для учнов высших учебных заведений / под ред. И.П. Підласого. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – 319 с.
31.    Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка / Е.С. Полат // Иностранные языки в школе. – 2001. – №2. – С. 14-19.
32.    Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання [Текст] / під ред. О. І Пометун. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.
33.    Пометун О.І., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід [Текст] / під ред. О. І Пометун. – К., 2002. – 135 с.
34.    Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб. [Текст] / під ред. О.І. Пометун. – К.: А.С.К., 2005. – 235 с.
35.    Савченко Г.А. Развитие коммуникативных навыков на уроках английского языка [Текст] / под ред. Г.А. Савченко – М.: Изд-во «Панорама», 2006. – 62 с.
36.    Саюк В. І. Ігрові методи та їх дидактичне значення / В. І. Саюк // Рідна школа. – 2001. – № 4 – С. 18.
37.    Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст] / под ред. Е.Н. Соловова. – М.: «Просвещение», 2002. – 239 с.
38.    Фицула М. М. Педагогіка: Научное пособие для учнов высших педагогических учебных заведений [Текст] / під ред. М. М. Фицула – К.: «Академія», 2002. – 542 с.
39.    Шуплецова В.С. Теория и методика обучения иностранному языку [Текст] / під ред. В.С. Шуплецова – Шадринск: Изд-во ПО «Исеть», 2005. – 183 с.
40.    Abrioux, Dominique A. M. X.computer-Assisted Language Learning and Distance Education. // Journal of Distance Education. – 2003. – Vol.4, № 1. – P.20 – 37.
41.    Huang, Shih-Jen.communicative Language Teaching in a Multimedia Language Lab / Huang, Shih-Jen; Liu, Hsiao-Fang // The Internet TESL Journal. – 2000. – Vol.6, №2. – Р.12 – 18.
42.    Kramsch C. Teaching Text And Context Through Multimedia / Kramsch Claire, Andersen Rodger W. // Language Learning & Technology. – 2000. – Vol.2, №2. – P.31 – 42.
43.    Vespoor M. Assessment of the lexical-input approach for intermediate language learners / Vespoor Marjorin, Winitz Harris // IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. – 2001. – Vol.35, Iss.1. – P.61.