Значення вставних слів в художньому творі

 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ВСТАВНІ СЛОВА В СУЧАСНІЙ КОМУНІКАТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ    6
1.1. Поняття «парантеза» та його наукове дослідження    6
1.2. Ознаки та функції парантез    9
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ВСТАВНИХ СЛІВ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ    12
2.1. Типи вставних слів в художніх творах    12
2.2. Вставні слова в художніх творах та їх значення    17
ВИСНОВКИ    23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    25

 

ВИСНОВКИ

Таким чином, парентеза – це і одиниця речення, і одиниця тексту, оскільки її експресивна функція спричинена нашаруванням текстових характеристик на статичну природу речення. Аналіз літературних джерел показав, що парентеза як окрема лінгвістична категорія виникла і досліджується порівняно недавно.
Підсумуємо, що до ознак парентез як самостійного синтаксичного явища відноситься смисловий зв’язок з окремими членами речення або ж повністю з усім базовим реченням; вираження різноманітних принагідних, додаткових зауважень, пояснюючих, уточнюючих, емоційно-експресивних і розвиваючих зміст основного висловлювання (судження), яке можна розширити також і способом емотивно-оціночної конотації; специфічна інтонація, яка застосовується лише при вставленості та виділення за допомогою дужок або тире на письмі та інтонаційно в усному мовленні.
Також науковці розрізняють два види прагматичних функції парентетичних елементів: композиційно-прагматичні (інтегративна, дискретизуюча, ретроспективно-проспективна), семантико-прагматичні (доповнююча, уточнююча, емоційна, оцінюючі, вказівка на джерело інформації).
Варто підкреслити, що двома морфологічними типами вставних слів являються іменні та дієслівні. Вставні слова можуть бути виражені модальними словами, прислівниками, що якоюсь мірою служать сполучними елементами в монологічних висловлюваннях, прийменниковими зворотами, словосполученнями з інфінітивом, або дієприкметником. Також важливо узагальнити, що за своєю будовою парентетичні конструкції діляться на однослівні, сполучення слів з прийменниками та внесення – речення.
Вставні слова в художніх текстах вживаються з певним значенням. Так, провівши дане дослідження ми дійшли висновки, що вставні слова в художніх текстах вживаються для вираження власної думки, для вказівки на позитивне ставлення, для демонстрації незгоди, для відображення емоцій або вражень, для структурування думок, для зазначення часу, для вказівки умови і причини, а також для наведення підсумків. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1.    Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса [текст] / под ред. О.В. Александровой. – М.: Высшая школа. 1981. – 185 с.
2.    Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов [текст] / под ред. О. С. Ахмановой. – 2 изд., – М., 1969. – 607 c.
3.    Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке / В.В. Виноградов // Избр. тр.: Исследования по русской грамматике. – М.: Наука, 1975. – Т. 2. – С. 38-79
4.    Ганич Д.І., Олійник І.С., Семчинський С.В. Словник лінгвістичних термінів [текст] / під ред. Д.І. Ганич. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1995. – 360 с.
5.    Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства [текст] / під ред. Ю.О. Карпенко. – К.: Академія, 2009. – 278 с.
6.    Корольова А. В. Перспективність розвитку методів сучасного зіставного мовознавства / А. В. Корольова // Проблеми зіставної семантики: зб. статей. – Вип. 8 / Відп. ред. Тараненко О. О. – К.: КДЛУ, 2005. – С. 8-13.
7.    Котляр Т.Р. Вставочные конструкции в современном английском языке: Автореф. дис. … канд. Филол. наук. – М., 1962. – 27с
8.    Кочерган  М.П.  Вступ до мовознавства:  Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти [текст] / під ред. М.П. Кочергана.  – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – C. 181-214.
9.    Кочерган М. П. Про семантичний принцип контрактивних лінгвістичних досліджень / М. П. Кочерган // Проблеми зіставної семантики: зб. статей. – К.: КДЛУ, 2003. – С. 3-7.
10.    Крушельницька О.В. Методологія та організація наукового дослідження: Навчальний посібник [текст] / під ред. О.В. Крушельницької.  – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
11.    Лингвистический энциклопедический словарь [текст] / под ред. В. Н. Ярцева. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 687 с.
12.    Мочар О. Ф. Зіставний аспект у міжмовних студіях і навчання перекладу / О. Ф. Мочар // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. статей. – Ужгород, 2006. – Вип. 4.  – С. 43-49.
13.    Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления [текст] / под ред. В. З. Панфилова. – М.: Наука, 1971. – 232 с.
14.    Панфилов В.З. Категория модальности и ее роль в конструировании структуры предложения и суждения [текст] / под ред. В.З. Панфілова. – М.: Наука, 1977. – 37 с.
15.    Седун Е.П. Понятие вводной конструкции в синтаксисе современного английского язика / Е.П. Седан // Иностр. яз. в шк. – 1956. – №4. – С. 11-16.
16.    Семчинський С.В. Загальне мовознавство. Видання 2-е перероблене і доповнене [текст] / під ред. С.В. Семчинського. – К.: AT «ОКО», 1996. – C. 98-151.
17.    Скибицька Н.В. Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.В. Скибицька. – К. : Нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2004. – 21 с.
18.    Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация  [текст] / под ред. С. Г. Тер-Минасовой. – М.: Издательство Московского университета, 2004. – 350 с.
19.    Тураева З.Я. Лингвистика текста (Текст: Структура и семантика) – Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.».– M.: Просвещение, 1986. – 127 с.
20.    Чередниченко О. І. Про мову і переклад [текст] / під ред. О.І. Чередниченко. – К.: Либідь, 2007. – 248 с.
21.    Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 1600p.