.

Поняття сексуальності в сучасних психоаналітичних теоріях

 
 ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ    5
1.1. Фрейдизм та перші дослідження сексуальності    5
1.2. Основні положення неофройдизму    8
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СЕКСУАЛЬНІСТЬ    16
2.1. Сучасні підходи до дослідження сексуальності    16
2.2. Погляди Кона І.С. на психологію сексуальності    20
ВИСНОВКИ    24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    26

 

 
ВИСНОВКИ

Таким чином, однією з найвпливовіших ідейних течій XX ст. став психоаналіз. Засновником психоаналізу в його класичній формі був австрійський психолог, невропатолог, психіатр Зігмунд Фройд. Важливим складовим елементом Фройдівського психоаналізу було уявлення про лібідо. З.Фройд головним рушієм поведінки людини вважав два інстинкти: самозбереження та сексуальний. Сексуальний інстинкт, лібідо, і став центральною ланкою психоаналізу. Також узагальнимо, що, спираючись на позасвідоме, 3. Фройд обґрунтував також ідею дитячої сексуальності, однією з форм прояву якої став «Едіпів комплекс». В той же час, беручи до уваги той факт, що сексуальна поведінка людини становить «прототип її загального реагування й поведінки в житті», Фройд стверджував, що сексуальність є чинником усіх інших реакцій людини, є джерелом моралі, сорому, страху, відрази тощо.
Зазначимо, що у теорії Фройда було багато критиків. Одним із перших із критикою теорії психоаналізу З.Фройда виступив швейцарський психіатр, культуролог, засновник аналітичної психології Карл Юнг. Основні розходження К.Юнга із З.Фройдом стосувались двох основних моментів: ролі сексуальних потягів у психічному житті індивіда та тлумачення природи несвідомого.
Критичний перегляд різноманітних положень фройдівської теорії став поштовхом до виникнення в 30-х роках нового напрямку в психоаналізі – неофройдизму, представники якого основну увагу приділяли дослідженню соціально-філософських проблем. Неофройдизм представлений багатьма течіями: індивідуальна психологія А.Адлера, сексуально-економічна теорія В.Райха та теорія соціалізації і людської взаємодії Г. Саллівана. Важливими в неофрейдизмі були також праці й дослідження Еріха Фромма.
Підсумуємо, що сучасними підходи до дослідження сексуальності людини є біологічний та соціокультурний. В рамках біологічного підходу сексуальна поведінка розглядається як біологічно детермінована і співвідносна з відповідною поведінкою тварин. Представники соціокультурного підходу вважають, що нормування реалізації найбільш фундаментальних людських потреб простежується з самих ранніх етапів людської історії, особливо європейської культури.
Зазначимо, що одним із найбільш відомих представників сучасних дослідників сексуальності є Ігор Семенович Кон. Він вважає, що сексуальності бувають різні. Головними тенденціями сучасного розвитку є індивідуалізація і плюралізація неоднакових культур і абсолютно різних стилів життя, саме тому він говорить не про сексуальність, а про сексуальності, не про сексуальну культуру, а про сексуальні культури. Ведучи мову про перші ознаки «статевого дозрівання» суспільства І. Кон вважає, що одним з найбільш складних явищ у цій сфері є здатність чітко розмежовувати сексуальність і репродуктивну функцію. Розглядаючи питання про розмежування сексуальності на «чоловічу» і «жіночу» науковець робить висновки, що зрушення в сексуальній культурі нерозривно пов’язані зі змінами в системі гендерної відмінності.
На думку вченого жіноча психіка змінюється зараз значно швидше і радикальніше, ніж чоловіча. А будь-які радикальні соціальні зміни  здійснюють насамперед ті, хто в них зацікавлений.  Охарактеризовуючи особливості чоловічої сексуальності, І. Кон зазначає, що головний її принцип – це кількісний. Найважливішою психологічною рисою молодих чоловіків, які ведуть інтенсивне сексуальне життя і мають зв’язки з великою кількістю жінок, Кон вважає любов до новизни і ризику, які супроводжують фізична привабливість, емоційна розкутість і підвищений рівень тестостерону.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1.    Берн Ш. Гендерная психология [текст] / под ред. Ш. Берна. – СПб., 2002. – 320 с.
2.    Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини: Наук метод. зб. [текст] / під ред. Т.В.Говоруна. – К.: Інститут змісту та методів навчання, 1996. – 97 с.
3.    Голод С.И. Сексуальна поведение и субкультурная дифференциация статей / С.И. Голод // Социологический журнал. – 1994. – №4. – С.127-133
4.    Гридковець Л.М. Развитие психосексуальной культуры личности / Л.М. Гридковець // Практическая психология и социальная работа. – 2000 – №3. – С.22-24.
5.    Дербенев Д.П. Социальная адаптація подростков /Д.П. Дербенев // Социологический журнал. – 1997. – № 1-2. – С. 65-72.
6.    Зинченко Ю.П. Произвольная регуляция при функциональных сексуальных расстройствах (На модели психогенной импотенции) : Дис. ... канд. психол. Наук. – М., 1998. – 180 c.
7.    Кон И.С. Введение в сексологию [текст] / под ред. Кона И.С. – М.: Медицина, 1989. – С.86-93.
8.    Кон И.С. Человеческие сексуальности на рубеже ХХІ века / И.С. Кон // В поисках сексуальности. – СПб.: «Дмитрий Буланин», 2002. – С. 24-47.
9.    Кулагина Н.Ю., Колоцкий В.Н. Возрастная психология: развитие человека от рождения до поздней старости [текст] / под ред. Н.Ю. Кулаги на. – М., 2001. – 466 с.
10.    Левчук Л.Т. Наш современник Зигмунд Фройд / Л.Т. Левчук // Академия. – 1996. – №2.
11.    Левчук Л.Т. Психоаналіз і художня творчість [текст] / под ред. Л.Т. Левчука. – К., 1980. – 412 с.
12.    Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии [текст] / под ред. У. Мастерса. – М.: Прогрес, 1998. – 834 с.
13.    Роткирх А. Советские культуры сексуальности / А. Роткирх // В поисках сексуальности. – СПб.: «Дмитрий Буланин», 2002. – С. 128-172.
14.    Садовский М.Т. Подростковая сексуальность как предмет социальной работы / М.Т. Садовський // Вестник психологической и коррекционно-реабилитационной работы. – 2002. – №1. – С.57-66.
15.    Самарець Н.А. Статеве виховання і просвіта дітей і підлітків в США / Н.А. Самарець // Педагогіка. – 2000. – №9. – С. 97.
16.    Сексологія і андрологія [текст] / під ред. А.Ф.Вознякова, І.І.Горопінченко. – К., 2001. – 880 с.
17.    Сечейко О.В. Відношення підлітків до сексуальних проблем / О.В. Сечейко // Рідна школа. – 1999. – №3. – С.57-58.
18.    Темкина А. Сценарии сексуальности и гендерные различия А. Темкина // В поисках сексуальности. – СПб.: «Дмитрий Буланин», 2002. – С. 247-287.
19.    Фернхем А. Хейвен П. Личность и социальное поведение [текст] / под ред. А. Фернхема. – СПб., 2001. – 365 с.
20.    Хорни К. Изменения личности у девочек подростков / К.Хорни // Психоанализ и культура: Избранные труды К.Хорни и Э. Фромма. – М.: Юристъ, 1995. – С. 261-272.
21.    Хорни К. Психология женщины / К.Хорни // Психоанализ и культура: Избранные труды К.Хорни и Э. Фромма. – М.: Юристъ, 1995. – С. 194-209.

Електронні джерела

22.    Кон И.С. Сексуальные ценности и сексуальное поведение на фоне исторических перемен / Тезисы доклада на научной конференции «Демографическая модернизация, частная жизнь и идентичность в России», Центр демографии и экологии человека ИНП РАН, Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, 27-28 февраля 2002 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
23.    Кон И.С. Человеческие сексуальности на рубеже XXI века / Переработанный текст доклада на конференции в Санкт-Петербурге в январе 2001 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
24.    Фуко М. История сексуальности // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.