.

Гендерні характеристики мовленнєвої поведінки

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ    6
1.1. Поняття гендеру: особливості, характеристики    6
1.2. Мовленнєва взаємодія, комунікативні тактики та стратегії    15

РОЗДІЛ 2. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ У МОВЛЕННЄВОМУ ВІДОБРАЖЕННІ    20

2.1. Вербальне вираження концепту «стать»    20
2.2. Гендерні стереотипи мовленнєвої поведінки    26

ВИСНОВКИ    34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    36
ДОДАТКИ    41
ВИСНОВКИ

Отже, гендер – соціальна особливість статі людини на відміну від біологічної статі. Це соціально-рольовий статус, що визначає соціальні можливості людини – чоловіка і жінки в усіх сферах життєдіяльності. На початку 90-х років цивілізовані країни почали активно використовувати гендерний підхід до розв’язання суспільних проблем, аналізу політики.  Сучасні гендерні дослідження головну увагу зосереджують на механізмах відтворення гендерної рівності, на стосунках жінок і чоловіків у суспільстві. В Україні, на жаль, ще й досі, гендерні дослідження не є актуальними.
Як соціальний інститут гендер складається з: гендерних статусів, гендерного розподілення праці, гендерно передбачуваної родинної ролі, гендерних біологічних (статевих) сценаріїв поведінки, гендерних якостей особистості, гендерного соціального контролю, гендерної ідеології та гендерних іміджів.
Відносно індивіда гендер будується з: категорії біологічної статі, гендерної ідентичності, гендерного шлюбного і репродуктивного статусу, гендерних сексуальних орієнтацій, гендерної особистості, процесів з відтворювання гендеру та гендерної презентації.
Варто підкреслити, що ефективна комунікація передбачає постійний вибір комунікантом певної моделі поведінки (комунікативних стратегій), яка в конкретній ситуації буде найбільш сприятливою у досягненні поставленої мети. Механізмами реалізації комунікативної стратегії є комунікативні тактики – сукупності практичних кроків у реальному процесі мовленнєвої взаємодії.
Підсумуємо, що загальна інтенція мовця лежить в основі стратегії мовленнєвого спілкування, або комунікативної стратегії. Комунікативна стратегія – це когнітивний процес, тобто глобальний рівень усвідомлення ситуації, в якому мовець співвідносить свою комунікативну мету з конкретним мовним вираженням. У діалогічній взаємодії виокремлюють стратегії залежно від способу поводження з комунікативним партнером: кооперативні стратегії та некооперативні стратегії.
В практичній частині нашого дослідження ми проаналізували по три статті за авторством чоловіків та жінок й отримали такі результати: для позначення роду в своїх статтях чоловіки-автори використали такі лексеми, як women, woman, female, girl, girls, boy, boys, male, man, men. Також були використані лексеми, які позначають людину, але не її статеву належність: Spokesman, Executive, Premier, Founder, Counterpart, Director, Co-ordinator. В той же час для позначення роду в своїх статтях жінки-автори використали такі лексеми, як she, her, prostitute, woman, women, man, men, boyfriend, son, mother, sister, mommy, female, male. Також були використані лексеми, які позначають людину, але не її статеву належність: baby, child, principal, boss, director, executive, minister, manager.
Порівнявши мову жінок-авторів та чоловіків авторів можемо зробити висновок, що жінки використовують більш широкий спектр вербальних засобів вираження концепту «гендер». Чоловіки більш скупі в плані різноманітності, а також вживають менше займенників, аніж жінки.
Узагальнюючи інформацію про гендерні характеристики мовленнєвої поведінки доходимо висновку, що всі вони не є універсальними і часто залежать від обставин, в яких відбувається спілкування, від соціального і культурного рівня комунікантів. Інакше кажучи, мовленню деяких жінок властиво багато рис чоловічої мовленнєвої поведінки і навпаки.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1.    Бондаренко О.С. Концепти «чоловік» і «жінка» в українській та англійській мовних картинах світу. Автореф. дис... канд.. філол. наук. – Д., 2005;
2.    Брандес М. Стиль и перевод / М. Брандес // Тетради переводчика № 5. – М., 1983 – С. 75-92.
3.    Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Гендерна психологія: Навчальний посібник / під ред. Т.В. Говорун. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 308 с.
4.    Земская Е. А., Китайгородская М. А, Розанова Н. Н. Особенности мужской и женской речи / Е. А. Земская, М. А. Китайгородская, Н. Н. Розанова // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. – М.: Наука, 2003 – С. 90-136.
5.    Каменская О.Л.. Гендергетика – наука будущего / О.Л. Каменская // Гендер как интрига познания: гендерные исследования в лингвистике, литературоведении и теории коммуникации. Альманах. Пилотный выпуск. – М., 2002. – С.13
6.    Кирилина А. В. О применении понятия гендер в русскоязычном лингвистическом описании /А. В. Кирилина // Филологические науки, – 2002. – №3. – С.18 – 27.
7.    Кирилина А. В. Развитие гендерных исследований в лингвистике / А. В. Кирилина // Филологические науки, – 2002. – №2 – С.51-58.
8.    Кирилина А. В. Развитие гендерных исследований в лингвистике/ А.В.Кирилина // Филологические науки. – 2003. – №5. – С. 51-56;
9.    Комиссаров В. Н. Современное переводоведение./ В. Н. Комиссаров // – М.: ЭТС, 2003. – 192 с.
10.    Комиссаров В. Н. Теория перевода. / под ред. В. Н. Комиссарова. – М.: Высшая школа, 2001. – 253 с.
11.    Лавріненко H.B. Гендерні стереотипи як механізм припису гендерної ідентичності / Н.В.Лавріненко // Рівність жінок та чоловіків: Світові тенденції і українські реалії. – К., 2001. – С. 2-15;
12.    Майер Д. Социальная психология. / под ред. Д. Майера. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с.
13.    Пушкарев Л. Н. Гендерный анализ и его применение к изучению истории культуры / Л. Н. Пушкарев // Отечественная история. – 2001. – № 1. – С.19-29.
14.    Пушкарева Н. Л. Гендерная лингвистика и исторические науки / Н. Л. Пушкарева // Этнографическое обозрение. – 2001. – № 2. – С. 31-40.
15.    Пушкарева Н. Л. Гендерные исследования: рождение, становление, методы и перспективы / Н. Л. Пушкарева // Вопросы истории. – 2002. – № 6. – С. 76-78.
16.    Романова Н.Ф. Суспільство і гендерні стереотипи в сучасних умовах: нові орієнтири // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 11-13 грудня 2003 р.). – К.: ПЦ «Фоліант», 2003. – С.132-133;
17.    Сапєлкіна О.В. Гендерні стереотипи, їх вплив на суспільство / О.В. Сапєлкіна // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. – 2002. – N 2, ч. 2. – С. 249-252;
18.    Ставицька Л.О. Сучасний стан лінгвогендерологічних досліджень в Україні / Л.О. Ставицька // Мовознавство. – 2008. – №2-3. – С. 236-246;
19.    Табурова С. К. Гендерные аспекты поведения парламентариев (на материале парламентских дебатов в ФРГ) / С. К. Табурова // Социологические исследования. – 2002. – № 9. – С. 84-92.
20.    Тараненко О.О. Номінація осіб жіночої статі і гендерний рух (у сучасних європейських мовах) / О.О. Тараненко // Проблеми зіставної семантики: Збірник наукових статей. – К.: Вид. центр Київського національного лінгвістичного університету, 2005. – Вип.. 7. – С. 15-21;
21.    Фоменко О.С. Гендер і мова / під ред. О.С. Фоменко. – К. 2004. – С. 456-475;
22.    Швачко С.О. Соціолінгвістичні аспекти гендерної проблеми / С.О. Швачко // Вісник Харківського нац. унів. ім. В.Н.Каразіна. – №609. – 2003. – С. 89-93;

Електронні джерела

23.    Gender pay gap: government should lead by example [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
24.    Germany to vote in favour of more women in the boardroom [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.
25.    Lily’s story: it takes more than drive to succeed [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
26.    Liv Garfield joins small team of women running blue chip businesses [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
27.    Poor young women being ‘left behind in life’ as equality gap widens [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.
28.    Should there be an International Men’s Day? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
29.    Беляева А. Ю. Речь и речевое поведение мужчин и женщин / А. Ю. Беляева. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
30.    Болтенко      Э.      Н.      Стереотип     как     основание      гендерных      исследований     в лингвистике [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
31.    Болтенко Э.Н. Вербализация эмоциональной сферы в современном немецком языке с гендерных позиций [Електронний ресурс]. – Режим доступу:. – назва з екрана.
32.    Горошко Е. Гендерная проблематика в языкознании [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
33.    Двинянинова Г. С. Язык, речь, коммуникативное поведение индивидов в призме англоязычных гендерных исследований [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.
34.    Кавинкина И. Проявление гендерного фактора в русском языке [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
35.    Кирилина А. В. Гендерные исследования в зарубежной и российской лингвистике (Философский и методологический аспекты) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.
36.    Комунікативні стратегії і тактики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
37.    Митрохина Е.В., Бессарабенко А.В. Проблема гендера в истории языка [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
38.    Поняття та суть «гендера». Основні парадигми інтерпретації гендерних відносин. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.
39.    Словарь гендерных терминов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – назва з екрана.