.

Гендерні особливості електронної комунікації англійською мовоюГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ


 2013
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ    7
1.1. Дослідження гендерних особливостей    7
1.2. Гендерні аспекти електронної комунікації    11
1.3. Глобальна мережа Інтернет як спосіб міжкультурної комунікації    15
1.3.1 Визначення міжкультурної комунікації    15
1.3.2. Особливості віртуального спілкування    18

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ТА ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ НА ХАРАКТЕР МІЖКУЛЬТУРНОГО ЕЛЕКТРОННОГО СПІЛКУВАННЯ    23
2.1. Феномен Інтернет-залежності у різних країнах та його аналіз    23
2.2. Особливості чоловічого та жіночого електронного спілкування англійською мовою    28
2.3. Гендерні особливості електронного спілкування    32

РОЗДІЛ 3. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ БЛОГІВ ШКОЛЯРІВ ВІКОМ 13-17 РОКІВ    37
3.1. Опис дослідження    37
3.2. Результати дослідження    43

ВИСНОВКИ    52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    54
ДОДАТКИ    60


ВИСНОВКИ

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
 1) Як виявилося, сприйняття чоловічої статі як сильної, а жіночої як слабкої формувалося протягом багатьох тисячоліть. Саме це сильно впливало на виконання необхідної регулятивної функції. Однак, з розвитком цивілізації з’явилося багато нових точок зору стосовно цього питання, які Бендас Т.В. поділяє на три категорії:
а) відсутність статевих розбіжностей;
б) перевага чоловічої статі;
в) перевага жіночої статі.
На даний час, все більше психологів займаються гендерною проблематикою, розглядаючи гендер як соціальну категорію.
2) Проведений нами теоретичний аналіз основних підходів до вивчення гендерних аспектів віртуальної комунікації, показав, що на теперішній момент існують альтернативні моделі опису чоловічої і жіночої вербальної поведінки в мережі. Всі вони розглядають гендер як певний конструкт, соціальний продукт одержаний за певних умов. Всі теорії підкреслюють динамізм, мінливість і нестабільність гендерного параметра, що залежить від цілого ряду факторів, а також всі теорії підходять до осмислення гендеру через опосередковані середовищем і мовою вербальні практики.
3) Встановлено, що психологічні дослідження особливостей віртуального спілкування в Інтернеті ведуться порівняно недавно, в основному зарубіжними. Вони виділяють такі основні функції віртуального спілкування: обмін інформацією; взаємодія з метою вирішення будь-яких проблем; розвиток особистості, підвищення освітнього рівня, навчання.
4) Аналіз такого феномену як Інтернет-залежність показує, що дана проблема є досить актуальною у багатьох країнах світу. Число людей, які «хворіють» на Інтернет-залежність, з кожним роком зростає, що обумовлено швидким розвитком мережі Інтернет. В Україні за результатами досліджень нараховується від 2% до 6% Інтернет-залежних користувачів.
5) проведений аналіз гендерних особливостей електронного спілкування англійською мовою показав, що довжина електронних повідомлень жінок є більшою ніж довжина електронних повідомлень чоловіків; жінкам притаманні більш ввічливі форми звертання и практично в усіх електронних повідомленнях є прощання; в загальному чоловіки пишуть безграмотніше за жінок, менше вибачаються і вживають більше наказових форм.
Гендерні відмінності знайдено.
6) В мові блогерів чоловіків та жінок віком 13-17 років більше подібностей, аніж відмінностей. Для дослідження ми випадково вибрали 70 блогів для аналізу, 35 з яких ведуться жінками і 35 – чоловіками.
Нами не було виявлено жодних гендерних відмінностей: при виборі онлайн імен та нікнеймів, при виборі аватарів в блогах, в частоті використання смаглів, в пріоритетно-кількісному розподілі дискусій про школу, музику і стосунки, у використанні певних конкретних тем у блогах жінками або чоловіками, у застосуванні слів, кількості символів, середній довжині слова або кількості різних слів, а також в особливостях спільності та пасивності мови. Також, нами не було виявлено жодних гендерних відмінностей у різниці в агресії і пасивності між жінками та чоловіками.
7) Можемо підсумувати, що чоловіки надають більше особистої інформації, аніж жінки: ім’я, вік, місце проживання та контактні дані. Проте жінки частіше за чоловіків забезпечують зв’язок з особистою веб-сторінкою. Також, як було виявлено під час конвент-аналізу блогів чоловіки мали більш високий середній бал, ніж жінки в основній змінній визначеності. Крім того, чоловіки мали більш високий середній бал, ніж жінки, в основній змінній активності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.     Brown N.J. 1998. Women gender switching on the Internet: a comparison of gendered communication style / Brown, N. J. – PhD Thesis, Bowling Green State University.
2.     Butler, J. 1990. Gender Trouble: Feminism and Subversion of Identity / Butler, J. – New York: Routledge.
3.    Goldberg, Ivan. Internet Addiction Disorder (IAD) – Diagnostic Criteria [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
4.     Herring S. Gender and Power in On-line Communication / Herring, S. // The Handbook of Language and Gender Research, London: Blackwell Publishing, 2003.
5.     Herring S. Gender Differences in CMC: Findings and Implications / S. Herring. – In: CPSR Newsletter, 2000.
6.    Homberger R. Gender and its influence on speech both men and women. – N.Y., 1993. – 89 p.
7.    Internet World Stats. Internet usage statistics. World Internet Users and Population Stats [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
8.    Kelly, Rita M. «Gender, Culture, and Socialization.» Workplace/Women’s Place: An Anthology edited by Paula J. Dubeck and Dana Dunn. – Los Angeles: Roxbury, 2002. – 127 p.
9.     McGlone J. Sex differences in human brain asymmetry: A critical survey, Behaviour and Brain Science / J. McGlone – Bradhten, 1980, – Pp. 215-263.
10.    McGuiness С. Gender and Psychology / C.McGuiness – London, 1998, – Pp. 82-94.
11.     Savicki V. Gender and Small Task Group Activity Using CMC / Savicki, V., Kelley, M., Lingenfelter, D. // Computers in Human Behavior, 1996 –vol.12.
12.    The Handbook of Language and Gender / Ed. J. Holmes and M. Meyerhoff. -Blackwell Publishing, 2003. – 131 p.
13.     Young Adults Revealed: The lives and motivations of 2st century youth» Microsoft Advertising and Synovate [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
14.    Агеев В.С. Влияние факторов культуры на восприятие и оценку человека человеком / В.С. Агеев // Вопросы психологии. – М.: 2004. – №4. – С. 41-45.
15.    Батуев А.С., Соколова Л.В. О соотношении биологического и социального в природе человека. / А.С. Батуев // Вопросы психологии. – М.: 2004. – 176 с.
16.    Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – С. 104-110.
17.    Бендас Т. В. Гендерная психология: Учебное пособие / Т. В. Бендас – СПб.: Питер, 2006. – 431 с.
18.    Богомолова Н. Н. Массовая коммуникация и общение / Н. Н. Богомолова – М.: Знание, 1988. – 78 с.
19.    Бондаровська В. О. Проблеми підлітків та молоді / В.О. Бондаровська // Гендерний аналіз українського суспільства. – К.: ПРОООН. – 2004. – С. 215-222.
20.    Вредные привычки. Интернет-зависимость опаснее азартних игр [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ]
21.    Гендер: язык, культура, коммуникация // Доклады первой международной конференции. – М.: МГЛУ, 2001. – 143 с.
22.    Гендер: язык, культура, коммуникация // Тезисы докладов второй международной конференции. – М.: МГЛУ, 2001. – 98 с.
23.    Горошко Е. И. Изучение электронного дискурса в судебном речеведении / Е.И. Горошко // Зб. науково-практичних матеріалів конференції «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики». – Х.: Право, 2004. – №4.
24.    Горошко Е.И. Языковое сознание: гендерная парадигма / под ред. Е.И. Горошко. – М.: 2003. – 145 с.
25.    Горошко О. І. Гендер у мережі: Становлення теоретичної парадигми / О. І. Горошко // Вісник слов’янського університету. – Харків, 2006. – №2. – С. 21-27.
26.    Гриценко Е.С. Язык. Дискурс. Гендер. / под ред. Е.С. Грищенко. – Новгород, 2005. – 192 с.
27.    Дрепа, М. І. Интернет-зависимость как объект научной рефлексии в современной психологии [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
28.    Дятлов С. А. Макропропорции Интернет-экономики. / С. А. Дятлов // Технологии иформационного общества – Интернет и современное общество: материалы Всероссийской объединенной конференции. – СПб., 20-24 ноября 2000.
29.    Жеребкина И. А. Введение в гендерные в гендерные исследования: Учебное пособие / И. А. Жеребкина – Харьков: ХЦГИ, 2001. – 991 с.
30.    Здравомыслова Е.А., Темкина А.А.Социальное конструирование гендера / Е.А. Здравомыслова // Социологический журнал. – 2002. – № 3. – С. 171-182.
31.    Иванов В. Е. Интернет в формировании диалогического пространства в социокультурной среде // В. Е. Иванов // Мир психологии. – 2000. – №2. – С. 54.
32.    Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчин и женщин / под ред. Е.П. Ильина. – С.П.: Питер, 2002. – 175 с.
33.    Калабихина И. Методология гендерного анализа / И. Калабихина // Феминизм и гендерные исследования. Хрестоматия. Под общ. ред. В.И.Успенской. – Тверь, 2002. – С. 23-31.
34.    Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты / под ред. А.В. Кирилиной. – М.: Институт социологии РАН, 2002. – 226 c.
35.    Клецина И. Развитие гендерных исследований в психологии на Западе / И. Клецина // Иной взгляд. Международный альманах гендерных исследований. – Минск, 2001. – С. 20-28.
36.    Конецкая В.П. Социология коммуникации / Конецкая В.П. – М.: [б.и.], 1997. – 304 с.
37.     Коновалов В. Ф. Особенности межполушарных взаимодействий при запечатлении информации / В. Ф. Коновалов, Н. А. Охматова // Вопросы психологии. – 1984. – №4. – С. 96-102.
38.     Коновалов В.Ф. О функциональной ассиметрии головного мозка детей 6-7 лет / В. Ф. Коновалов, Ж. Н. Бурковецкая // Физиология человека. – 1979. – №5. – С. 771-775.
39.     Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура / Кордон М. В. – К.: [б.в.], 2002. – 508 с.
40.    Луценко О. Гендерний аналіз конструктів буденної свідомості сучасної молоді. / О. Луценко // Філософсько-антропологічні студії 2001. Спецвипуск. – К.: Стилос, 2001. – С. 117-128.
41.    Мальцева Д. Г. Германия: страна и язик / Д. Г. Мальцева – М.: [б.и.], 2001. – 416 с.
42.     Мельник, Г. С. Исследования интернет зависимости в медиапсихологии. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
43.     Морозов В. П. Експериментальное исследование восприятия человеком вербальной и экстралингвистической информации в онтогенезе / В. П. Морозов – Л.: Наука, 1988. – 435 с.
44.    Мошинська Л.Р. Гендерные особенности вербальной коммуникации / под ред. Л.Р. Мошинской. – М.: 2002. – 107 с.
45.    Першай А. Гендерные аспекты речевого поведения / А. Першай // Иной взгляд. Международный альманах гендерных исследований. – Минск, 2000. – С. 11-14.
46.    Попова Л.A. Психологические исследования и гендерный подход / Л.А. Попова // Женщина. Гендер. Культура. – М.: МЦГИ, 2001. – С. 119-130.
47.    Потапов В.В. Попытки пересмотра гендерного признака в английском языке / В.В. Потапов // Гендер как интрига познания. Сборник статей / Московский государственный лингвистический университет. Лаборатория гендерных исследований. – М.: изд-во «Рудомино», 2000. – С. 151-167.
48.     Сколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие / А. В. Соколов – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 461 с.
49.     Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: практикум: Учебное пособие для студентов вузов / Стефаненко Т. Г. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 208 с.
50.     Ткалич М. Г. Гендерна психологія: Навчальний посібник / М. Г. Ткалич – К.: Академвидав, 2011. – 245 с.
51.     Фрейд З. Психоаналіз, релігія, культура / З. Фрейд – М.: Ренессанс, 1992. – 293 с.
52.     Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навчальний пособник / Г. Л. Чайка – К.: Знання, 2005. – 442 с.
53.    Челышева Н.А. К проблеме методологии исследования гендерных различий / Н.А. Челышева // Материалы международной научно-практической конференции «Молодежь в условиях социально-экономических реформ». – СПб. 2005. – С. 102-104.
54.    Чухим Н. Гендер як аналітична категорія / Н. Чухим // Філософсько-антропологічні студії 2001. Спецвипуск. – К.: Стилос, 2001. – С. 7-24.
55.    Шон Механ Барн. Соціальна психологія гендеру (уривки з книги). – К.: видання Жіночого консорціуму ННД-США, 2002. – 15 с.

56.     Янг К. Диагноз – Интернет-зависимость / К. Янг // Мир Интернет, 2000. – №2. – С. 24-29.