.

Аналіз лексики англомовної канадської газети

В роботі нема другого розділу!!!


Курсова робота
на тему:
АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ АНЛОМОВНОЇ КАНАДСЬКОЇ ГАЗЕТИ
, 2013
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДРУКОВАНИХ ЗМІ     
1.1 Стилетворчі особливості газетних стилів    
1.2 Лексико-стилістичні особливості газетної мови    
1.3 Функції газети    
1.4 Вплив преси на політику    

РОЗДІЛ 2.ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ГАЗЕТИ «…»    
2.1 Лексичні запозичення    
2.2 Скорочення    
2.3 Лексика реклами    

ВИСНОВКИ    
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    
ДОДАТКИ    
 

ВИСНОВКИ

Отже, специфічними ознаками публіцистичного стилю є: організація інформаційного тексту за чіткими стандартизованими схемами; висока частотність вживання мовних засобів оцінного характеру; активне функціонування форм персональності, особливо в коментарному мовленні;  широке використання експресивних засобів у поєднанні зі звичними, стандартними для цього стилю засобами мовного вираження.
Зазначимо, що до характерних ознак мови газет стилю зараховують такі: а) економія мовних засобів, лаконічність викладу в поєднанні з інформаційною насиченістю; б) відбір мовних засобів за принципом їх зрозумілості; в) наявність суспільно-політичної лексики, переосмислення лексики інших стилів; г) використання типових для стилю мовних стереотипів, кліше; ґ) жанрова різноманітність і пов’язана з цим різноманітність стильового використання мовних засобів: багатозначності слів, мовних зворотів, зокрема метафори, метонімії, синекдохи.
Підсумуємо, що преса розширює свої функції для того, щоб забезпечувати зростаючі потреби читачів. Розширення й ускладнення функцій канадської преси є закономірним процесом, який відображає динаміку соціальних змін і пов’язаний з існуванням і розвитком суспільства. Серед функцій преси, які характеризують її діяльність, вітчизняні науковці виділяють: інформаційну, організаторську, виховну, впливу, пропагандистську, контрпропагандистську, соціологічну.
Зарубіжні вчені, на відміну від вітчизняних, виділяють такі функції преси: переконання, артикуляції, соціалізації, критики та контролю, кореляції, обслуговування, розваг, реклами. Окрім вищезазначених функцій публіцистичні тексти виконують комунікативно-когнітивну та прагматичну функцію.
Маємо підкреслити, що доступність засобів масової інформації допомагає людям більш повно скористатися перевагами різних урядових програм. Преса, яка активно відображає політичні реалії підвищує підзвітність політиків перед електоратом. Снайдер і Стремберг виявили, що коли ЗМІ активно висвітлюють роботу палати представників Конгресу США, обізнаність виборців зростає, а конгресмени більше дослухаються до інтересів виборців, що приносить безсумнівну користь останнім.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Eisensee, Thomas, and David Stromberg. News Floods, News Droughts, and U. S. Disaster Relief // Quarterly Journal of Economics 122. – 2007. – 78 р.
2.    Snyder, James M., Jr., and David Stromberg. Media Effects on Politics. – Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology 2006. – 314 р.
3.    Александрова О. В. Филология, когнитивная лингвистика, дискурсивные исследования: общее и различное / О. В. Александрова // С любовью к языку : Сб. науч. трудов. — Воронеж : ИЯ РАН, Воронежский гос. ун-т., 2002. — С. 61 65.
4.    Антрушина Г. Б. Лексикология английского язика / Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова. — М. : Высшая школа, 1999. — 129 с.
5.    Арешенков Ю. О. Класифікація функціональних стилів і вивчення стилістики у вищій та середній школі / Ю. О. Арешенков // Українська мова і література в школі. – 1993. – № 1. – С. 43-45.
6.    Арешенков Ю. О. Місце інформаційного мовлення в системі функціональних стилів / Ю. О. Арешенков // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: [Зб. наук. праць, присвяч. пам’яті проф. С. П. Самійленка / Наук. ред. В. А. Чабаненко]. Ч. 2. -Запоріжжя: Вид-во ЗДУ, 1996. – С. 125-128.
7.    Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка / И. В. Арнольд. — М. : Высшая школа, 1986. — 296 с.
8.    Баранин Д. Х. Стильові різновиди мови радіо і телебачення / Д. Х. Баранник // Науково-технічний прогрес і мова. – К.: Наук. думка, 1978. – С. 109-120.
9.    Баранник Д. Х. До питання про інформаційний стиль мови / Д. Х. Баранник // Мовознавство. – 1967. – № 6. – С. 3-8.
10.    Баранник Д. Х. Образна семантика і газетний текст. Метафора в газеті / Д. Х. Баранник // Про культуру мови: матеріали Респ. наук. конф. з питань культури укр. мови, 11-15 лют. 1963 р., Київ. – К.: Наук. думка, 1964. – С. 155-166.
11.    Баранцев К. Т. Курс лексикології сучасної англійської мови / К. Т. Баранцев. — К. : Радянська школа, 1955. — 281 с.
12.    Блакар Р. М. Язык как инструмент социальной власти / Р. М. Блакар // Язык и моделирование социального взаимодействия: Пер. с англ. — М. : Прогресс, 1987. — С. 88 125.
13.    Васильева А.Н. Газетно-публицистический стиль речи: Курс лекций по стилистике русского языка / А. Н. Васильева. — М. : Изд-во Русский язык, 1982. — 198 с.
14.    Вовчок Д.П. Стилистика газетних жанров. – Свердловск: Изд-во УГУ, 1979. – 72 с.
15.    Володина М. Н. Аспекты изучения языка средств массовой информации на филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова / М. Н. Володина // Вестник Моск. ун-та. — Сер. 9. Филология. — № 6. — 2000. — С. 149-151.
16.    Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. — М. : Наука, 1981. — 139 с.
17.    Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. – М.: Культура, 1995. –  480 с.
18.    Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк : пер. с англ. / сост. В. В. Петрова; под ред. В. И. Герасимова. — М. : Прогресс, 1989. — 312 с.
19.    Загнітко А. П. Поняття «газетна мова» в працях Миколи Гладкого / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк // Функціонально-комунікативні вияви граматичних одиниць:   [Зб.  наук.  праць / Наук.  ред. П. Загнітко]. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 121-132.
20.    Зайцева В. В. Інформаційний стиль в україномовній газеті / В. Зайцева // На ниві української філології: [Зб. наук. праць / За ред. проф. І. С. Попової, проф. Ю. Ф. Прадіда]. – Д.: Пороги, 2003.- С. 232-240.
21.    Зацний Ю.А. Неологізми англійської мови 80-90-х років ХХ століття.– Запоріжжя: РА «Тандем – У», 1997. – 396 с.
22.    Кайда Л.Г. Эффективность публицистического текста / Под.ред. Я.Н.Засурского. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 182 с.
23.    Коваль А. П. Особливості мови і стилю засобів масової інформації / А. П. Коваль, Г. Я. Солганик, А. Ф. Пинчук. — К. : Вид-во КДУ, 1983. — 152 с.
24.    Кожина М. Н. Стилистика русского языка: [Учеб. для студ. пед. ин-тов] / М. Н. Кожина – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Просвещение, 1983. – 223 с.
25.    Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган. — К. : Академія, 2000. — 368с.
26.    Кубрякова Е. С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике: Обзор / Е. С. Кубрякова // Дискурс, речь, речевая деятельность. Функциональные и структурные аспекты: Сб. Обзоров. — М. : Изд-во ИНИОН, 2000. — С. 7-25.
27.    Левицкий А. Э. Функциональные подходы к классификации единиц современного английского языка / А. Э. Левицкий. — К. : «АСА», 1998. — 362 с.
28.    Мартине А. Основы общей лингвистики / А. Мартине // Новое в лингвистике. — М., 1963.— Вып. 3. — С. 83.
29.    Мова сучасної масово-політичної інформації / І.К. Білодід,          М.М. Пилинський,  К.В. Ленець, Г.М. Колесник, Н.М. Сологуб. – К.: Наукова думка, 1979. – 251 с.
30.    Москаленко А. З. Основи журналістики / А. З. Москаленко // Тексти лекцій . — К. : ВПУ «Київський університет», 1994. — 135 с.
31.    Москаленко А. З. Основні функції і принципи преси / А. З. Москаленко. — К. : Наукова думка, 1998. — 96 с.
32.    Реформатский А. А. Введение в языкознание / А. А. Реформатский. — М. : Просвещение, 1967. — 342 с.
33.    Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. – М.: Высшая школа, 1990. – 380 с.
34.    Сербенська О. А. Мова газети і мовотворчість журналіста в аспекті соціально-культурного розвитку суспільства: дис. … д-ра філол. наук: 10.02.01 / О. А. Сербенська. — Львів, 1991. — 419 с.
35.    Сербенська О. А. Мова преси в контексті вимог перебудови / О. А. Сербенська. — К. : НМК ВО при Мінвузі УРСР, 1989. — 64 с.
36.    Стецула І.В. Політичний дискурс засобів масової комунікації: Трансформація прагмалінгвістичних параметрів функціонування: Дис...канд. філол. наук: 10.02.04. – Львів, 1994. – 167 с.
37.    Стилистика английского языка: Учебник. / [А. Н. Мороховський, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко]. — К. : Вища школа, 1991. — 272 с.
38.    Стилистика газетных жанров / Г. Я. Солганик, М. К. Милых, В. П. Вомперский; под. ред. Д. Э. Розенталя. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 229 с.
39.    Сучасна українська літературна мова / за заг. ред. І. К. Білодіда. -К.: Наук. думка, 1969. – Кн. 5: Стилістика / І. К. Білодід, Д. Х. Баранник, В. С. Ващенко [та ін.]; відп. ред. Г. П. Їжакевич. – 1973. -588 с. – Бібліогр.: С. 583-584.
40.    Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела / С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Т. А. Коць [та ін.]; за ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Грамота, 2007. – 368 с.
41.    Чередниченко І. Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови / І. Г. Чередниченко – К.: Рад. школа, 1962. – 495 с.
42.    Шаповалова Г. Про лексичні засоби експресивності в мові сучасної української преси / Г. Шаповалова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: [Зб. наук. праць]. – Ужгород: УжДУ, 2002. – Вип. 5. – С. 314-318.