.

Діагностика сімейних стосунків засобами проективних методик

 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН    6
1.1 Принципи виникнення сімейних відносин    6
1.2 Рівні сімейних відносин    8
1.3 Сімейні функції    12

РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ В СІМЕЙНИХ ВІДНОСИНАХ    17
2.1 Взаєморозуміння на ранньому етапі сімейних відносин    17
2.2 Організація і проведення дослідження    21
2.3 Аналіз результатів дослідження    35

ВИСНОВКИ    43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    45
ДОДАТКИ    49
 

ВИСНОВКИ

Цілком очевидно, що існує нагальна необхідність внесення в наше життя елементів сексуальної культури, як частини загальнолюдської культури через систему середньої, вищої і спеціальної освіти. Це, в рівній мірі, необхідно дорослим, підліткам та дітям.  Сімя, з вираженням любові один до одного, з народженням і вихованням дітей, є універсальною формою реалізації Людини: Жінки і Чоловіки.
Підсумуємо, що у сімейних відносинах як певній цілісній системі можна виділити три рівні: соціальний рівень, емоційний рівень та сексуальний рівень.
До сімейних функцій відносять: економічну (матеріально-виробничу), господарсько-побутову, репродуктивну, функцію виховання дітей, сексуально-еротичну, функцію духовного спілкування, функцію емоційної підтримки та прийняття, рекреативну та функцію соціальної регуляції.
Ведучи мову про взаєморозуміння на ранньому етапі сімейних відносин зазначимо, що на його якість впливають такі пять факторів, як: наявність міцних почуттів, щирість і відвертість у стосунках, різниця інтересів, яка не лякає, а, навпаки, зближує і зацікавлює, спільне проведення часу та, власне, впевненість в собі та стосунках.
Для практичної частини нашого дослідження ми обрали учнів 10 класу Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Рівненської області. Вибірка досліджуваних становила 60 чоловік, з них 30 учнів віком 15-16 років та їх батьків віком 34-51 років.
Провівши дослідження за допомогою проективних методик, ми дійшли наступних висновків:
1. Проаналізувавши відношення підлітків до батьків згідно з даними методики ADOR, можемо сказати про переважно позитивне ставлення в однаковій мірі як до батька, так і до матері, як із сторони дочок, так і синів-підлітків.
2. За стратегіями виховання досліджувані батьки обрали переважно авторитетний, тобто демократичний стиль виховання, а отже, батьки є непоганими педагогами, які розуміють потреби своїх дітей, приділяють достатній рівень уваги, надають підліткам оптимальну свободу.
3. Тест-опитувальник батьківського ставлення, дає нам змогу констатувати наступні отримані результати, згідно яких батьки позитивно ставляться до своїх дітей, готові до співпраці і підтверджують це на практиці, дитина знаходиться на одному рівні з дорослими, тобто включена в сімю і є активним її учасником. Контроль у більшості батьків на середньому, тобто оптимальному рівні, що виключає тотальне обмеження з однієї сторони і вседозволеність з іншої.
4. По мірі турботи ми отримали високі результати, тобто підвищений рівень опіки, що є не дуже позитивним результатом як і низький рівень опіки, бо батьки намагаються вирішувати проблеми підлітка самостійно, тобто лишають останнього вчитися на власних помилках.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1.    Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов / А.Я. Анцупов. – М.: ЮНИТИ, 1999.
2.    Батищева Г. О., Зайцева З. Г. Робота соціальних служб для молоді з молодою сімєю. Методичні рекомендації / Г.О. Батищева. – К.: А. Л. Д. ,1996. – 72с.
3.    Бреева Е. Б. Программа социальной работы с многодетными семьями / Е.Б. Бреева //Сер. Практика социальной работы. ? М.: Наука, 1992. – 156 с. 3.
4.    Витек К. Р. Проблемы супружеского благополуччя / К.Р. Витек. ? М.: Прогресс, 1988. – 483 с.
5.    Горький А.М. Семейное воспитание как средство предупреждения правонарушений несовершеннолетний подростков / А.М. Горький. – М.: ВАХЗ, 2004. – 312 с.
6.    Гофман Л. Я., Олешина Ю. Є., Єремичева О. О. Методологічні програми і методики дослідження шлюбу і сімї / Л.Я. Гофман. – М. ,2005. – 267с.
7.    Гурко Т. А. Программа социальной работы с неполными семьями / Т.А. Гурко // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – №6. – С. 20-22.
8.    Дементьева И. Ф. Первые годы брака. Проблемы становления молодой семи / И.Ф. Дементьева. ? М.: Наука, 1991. – 289 с.
9.    Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов / А. Дмитриев. – М., 1993. – 284 с.
10.    Ексакусто Т.В., Істратова О.Н. Психодіагностика. Колекція кращих тестів Т.В. Ексакусто. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008. – 384 с.
11.    Зайнышев И. Г. Технология социальной работы: Учебник / И.Г. Зайнышев. – М. ,2001. – 400 с.
12.    Закревська Л.М. Перші кроки соц. педагога у школі. На допомогу соц. педагогу-початківцю / Л.М. Закревська. – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2005 – 52 с.
13.    Зайцева З. Г. Неблагополучна сімя та її вплив на формування особистості дитини / З.Г. Зайцева // Соціальна підтримка молодої сімї. – К.: Адемпресс, 1991. – 182 с.
14.    Казаков А. П. Экономические и психологические проблемы семи / А.П. Казаков. ? М., 1989. – 311 с.
15.    Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы консультирования / О.А. Караванова. – М.: Гардарики, 2005. – 129 с.
16.    Коваль Л. Г., Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка / Навчальний посібник / Л.Г. Коваль. – К.: ІЗМН, 1997. – 392 с.
17.    Кожухарь Г. Т. Конфликты в семье: диалог против манипуляций / Г.Т. Кожухарь //Семья и школа. – 2001. – № 1-2. – С. 14.
18.    Козубовська І. В., Керецман В. Ю., Товканець Г. В. Роль соціально-психологічної служби в роботі з сімєю / І.В. Козубовська. – Ужгород, 1996. – 299 с.
19.    Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч. Посібник / С.Б. Комінко. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406 с.
20.    Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей / И.С. Кон. – М.: Просвещение, 1989. – 192с.
21.    Кочарян Г. В., Кочарян А. П. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов / Г.В. Кочарян. ? М.: Медицина, 1994.
22.    Малько А. Соціальна педагогіка в школі: Культурологічний аспект / А. Малько // Рідна школа. – 2001 №3 с. 36-40
23.    Мотин А. А. Отказ от ребенка как социальная проблема / А.А. Мотин // Социальные последствия развода. ? М.: Проресс, 1984. – 571 с.
24.    Микитина Л.Е. Социальный педагог в школе / Л.Е. Микитина. – М.: Академ. проект, 2003. – 112 с.
25.    Никитина Н.Н. Развитие ценностного сознания учителя / Н.Н. Никитина // Педагогика. – 2000. – N 6. – с. 65-70.
26.    Овчарова Р.В.Психологическое сопровождение родительства / Р.В. Овчарова. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 189 с.
27.    Панкова Л. М. У порога семейной жизни: Кн. для учителя / Л.М. Панкова. – М.: Просвещение, 1991. – 144 с.
28.    Панов A. M. Проблемы формирования системы социальной помощи семье и детям / А.М. Панов // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 9. – С. 36-39.
29.    Постовий В. Г. Сучасна сімя і її педагогіка / В.Г. Постовий. – К., 1994. – 510 с.
30.    Професія – соціальний працівник / Упоряд.: О. Главник. За заг. ред. К. Шендеровського, І. Ткач. – К.: Главник, 2006. – 112 с.
31.    Різник Л.М. Особливості роботи соц. педагога в загальноосвітній школі / Л.М. Різик // Соц. Робота в Україні: теорія і практика, 2006.-№4 с. 129-134
32.    Сатир В. Д. Как строить себя и свою семью / В.Д. Сатир. ? М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 467 с.
33.    Сборник психологических тестов. Часть III: Пособие / Сост. Е.Е.Миронова – Мн.: Женский институт ЭНВИЛА, 2006. –   120 с.
34.    Семиденко В. А., Заслуженюк В. С. Психологія та педагогіка сімейного спілкування / В.А. Семиденко. – К., 1998. – 377 с.
35.    Семья в психологической консультации //Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. ? М., 1989. – 362 с.
36.    Социальная педагогика: Учебное пособие для студентов выс-шых учебных заведений / Под ред. В. А. Микитина. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2002. – 272 с.
37.    Соціальна педагогіка: мала енциклопедія/ За заг. ред. проф. І.Д.Звєрєвої.-К.: Центр учбової літератури, 2008
38.    Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. проф. А. Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 256с.
39.    Спиваковская А.С. Психотерапия, игра, детство, семья / А.С. Спиваковская. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 281 с.
40.    Странников  В.Ю.  Тесты профессиональные / В.Ю. Странников . – М: ИДТК, 2009 – 452 с.
41.    Филиппова Г. Т. Ребенок для родителей и родители для ребенка / Г.Т. Филиппова // Семья и школа. – 2001. – № 7-8. – С. 7-9.
42.    Филюкова Л. Ф. Современная молодая сімя / Л.Ф. Филюкова. – Минск: Наука и техника, 1986. – 451 с.
43.    Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребёнка / Г.Т. Хоментаускас. –  М.: Педагогика, 1984.
44.    Шульга В. В. Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному закладі: методичні рекомендації / В.В. Шульга. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 124 с.