.

Релігія як чинник духовного виховання

 
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ 6
1.1 Поняття та значення духовності 6
1.2 Значення духовного розвитку в соціалізації людини 8
1.3 Взаєморозвиток духовності і моральності людини 11
РОЗДІЛ 2. ЗНАЧЕННЯ РЕЛІГІЇ В ДУХОВНОМУ ВИХОВАННІ ЛЮДИНИ 14
2.1 Роль релігії та Церкви в духовному житті людини 14
2.2 Християнські канони в сучасній освіті України 21
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституції України зі змінами та доповненнями від 01.02.2011.
2. Винницький О. Церква і духовне буття / Духовні скарби українського народу в житті молоді. – Тернопіль: МП “Чумацький шлях”, 1994. – С.62-64. 
3. Дудар Н. Релігійність молоді // Людина і світ. – 1999. – №9. – С.42-44. 
4. Енциклопедія з релігієзнавства / За ред. І.С. Мякушева. – К., 1999. – 480 с.
5. Історія і теорія релігій та вільнодумства. – К., 1996. – 289 с.
6. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Наукова думка, 1995. – 340 с.
7. Каутский К. Походження християнства. – М.: Видавництво політичної літератури, 1990. – 218 с.
8. Кочан Н. Відокремлення школи від церкви в координатах відкритого суспільства // Людина і світ. – №9. – с.41. 
9. Курбатов Г.Л.,.Фролов Э.Д, Фроянов И.Я. Християнство. – Спб.: Лениздат, 1988. – 310 с.
10. Лубський В.І Релігієзнавство. – К., 1997. – 410 с.
11. Мельник П., Лановенко І. Психологічні механізми девіантної поведінки // Право України. – 2000. – №4. – С.90-93. 
12. Мюллер М. Введение в науку о религии // Классики мирового религиоведения. – М., 1996.
13. Огірко О. Християнська педагогіка. Навчальний посібник. ЛІ МАУП. – Львів, 2003. – 111 с. 
14. Радугин А.А.. Введение в религиоведение. – М., 1996. – 417 с.
15. Религии мира. Энциклопедия. т.6. – М.: Аванта, 1996. – 840 с.
16. Релігієзнавство / За ред. Рибачука. – К.: Освіта, 1997. – 387 с.
17. Рупнік М.І. Духовне життя. - ЛБА. - Львів, 1995.- 118 с.
18. Рюриков А.Ю. Какие сверхреволюции спасут нас? // Учительская газета – 1991. – №37. 
19. Рябушкін Н.В., Царегородцев Г.И. Покарання Боже. – М.: видавництво політичної літератури, 1988.
20. Стельмахович М.Г. Християнська етика в початковій школі // Поч. школа. – 1999.- № 4. 
21. Ткачук В.А. Особливості морально розвитку дітей // Поч. школа. – 2000. – № 1. 
22. Фібула М.М. Педагогіка. – К., 2001. – 511 с. 
23. Християнська етика (методичний посібник). – Львів, 1997. –159 с.