.

Нові релігії ХХ століття

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. НЕОХРИСТИЯНСКІ, ОРІЄНАЛІСТСЬКІ ТА СИНТЕТИЧНІ РЕЛІГІЇ В ХХ СТОЛІТТІ    6
1.1 Неохристиянскі релігії в ХХ столітті    6
1.2 Орієналістські релігії    10
1.3 Синтетичні релігійні рухи    14
РОЗДІЛ 2. САТАНІЗМ, НЕОЯЗИЧНИЦТВО ТА СИНТЕТИЧНІ РЕЛІГІЇ В ХХ СТОЛІТТІ    18
2.1 Езотеричні релігії ХХ століття    18
2.2 Особливості виникнення та розвитку неоязичництва    21
2.3 Сатанізм та його типологія    26
ВИСНОВКИ    30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    33

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1.    Безверхий Олег. Рідна Віра. - Вінниця, 1996. - С. 8
2.    Безверхий Олег. Собор Рідної Української Віри // Релігійна панорама. - 2002. - №4. - С. 59-67
3.    Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) / – Пер. с нем. Левиной М. И. //Вебер М. Избранное: Образ общества – М.: Юрист. – 1994. – С. 112.
4.    Вісник Собору Рідної Української Віри. - 2001.- № 1 – С. 35-36
5.    Воецкая Т.В. В поисках истины. – Одесса: Маяк, 1996. – 310 с.
6.    Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. – К.: Юринком, 1998. – 374 с.
7.    Дорошенко Д. Короткий нарис історії християнської церкви. – Вінніпег, 1970. – 260 с.
8.    Дудар М., Филипович Л. Нові релігійні течії: український контекст розгляд, документи, переклади. – К.: Наукова думка, 2000. – 132с.
9.    Енциклопедія з релігієзнавства / За ред. І.С. Мякушева. – К.: Освіта, 1999. – 480 с.
10.    Історія православної церкви в Україні: Збірка наукових праць. – К.: Наукова думка, 1997. – 318 с.
11.    Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К.: Атіка 1999. – 403 с.
12.    Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство: Підручник. –К.: Наукова думка, 1995. – 367 с.
13.    Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Навчальний посібник для студентів Вузів. – К.: Кондор, 2004. – 646 с.
14.    Крівєлєв. І.А. Історія релігії 2 т. - М.: Аванта, 1975-1976. – 765 с.
15.    Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах: монографія. – Львів: Сполом, 2005. – 336 с.
16.    Лозко Г. Українська віра (українське язичництво) – етнічна релігія українців//Релігійна панорама. – 2001. - № 8-9. – С. 99-105.
17.    Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Вілбор, 1997.–381 с.
18.    Основы религиоведения / Под ред. А. Яблокова. – М.: Аванта, 1994. – 290 с.
19.    Религии мира. Энциклопедия. т.6. – М.: Аванта, 1996. – 840 с.
20.    Релігійна панорама. - 2004. - №6. - С. 77
21.    Релігієзнавство / За ред. Бублика. – К.: Юрінком Інтер, 1998.– 312 с.
22.    Релігієзнавство / За ред. Рибачука. – К.: Освіта, 1997. – 345 с.
23.    Рідна Православна віра//Релігійна панорама. – 2004. - №6.
24.    Рідна Українська Національна Віра//Релігійна панорама. – 2003. - №12. – С. 67-86
25.    Слов’янська духовна течія „Великий вогонь”. – 2003. - №10. – С. 67-75.
26.    Угринович О. Введение в теоретическое религиоведение. – М.: Аванта, 1996. – 410 с.
27.    Українська та зарубіжна культура. – К.: Освіта, 2001. – 580 с.