.

Засоби впливу на свідомість читача у заголовках статей англомовних періодичних видань

Зміст
Вступ……………………………………………………………………………...3
Розділ 1 Психолінгвістичний аспект дослідження впливу заголовків статей англомовних періодичних видань на читача ………………...6
1.1    Заголовок як структурний елемент статті періодичного видання…..6
1.2    Психолінгвістика. Лінгвістичні засоби впливу заголовків періодичних видань на читача…………………………………………9
Розділ 2 Засоби впливу на свідомість читача у заголовках статей англомовних періодичних видань …………………………………13
2.1    Структурно-граматичні особливості назв статей у періодичних виданнях ……………………………………………………………….13
2.2    Лексико-стилістичні особливості заголовків англомовних періодичних видань …………………………………………………...19
Висновки………………………………………………………………26
Список використаної літератури…………………………………….29
Додаток А …………………………………………………………….32


Висновки
Заголовок – це структурний елемент статті періодичного видання, який розташований безпосередньо перед статтею, займає так звану сильну позицію. Завдяки цьому назва статті найперше привертає до себе увагу і наперед формує уявлення читача про те, що надруковане нижче. Через це заголовки є потужним засобом впливу на свідомість і світогляд читацької аудиторії.
Газетні заголовки можуть виконувати наступні функції: інформативну, оцінну, спонукальну та інтригуючу. Заголовок виконує інформативну функцію, коли у стислій формі дає чітке уявлення про зміст повідомлення. Іноді цю функцію називають комунікативною, оскільки вона пов’язана з повідомленням про зміст тексту. Оцінну функцію заголовок виконує в тому випадку, коли лексичне та стилістичне наповнення дозволяє зрозуміти ставлення автора до змісту статті.
Враховуючи установку на масового читача, деякі заголовки виконують спонукальну функцію, тобто, у них виражається заклик до дії. Структурно такі заголовки є наказовими реченнями, у кінці яких може бути знак оклику.
Інтрига визначається як складне і напружене сплетення дій персонажів, що переслідують свої цілі за допомогою витончених хитрощів і прихованих намірів. Інтригуючу функцію виконують заголовки, які привертають увагу читача, спонукають його до певного тлумачення змісту, але не дозволяють заздалегідь зробити висновок про зміст повідомлення.
Можна виділити й інші функції, такі як рекламна, графічно-видільна, називна та інші. Характерною рисою заголовків є те, що вони є полі функціональними, тобто можуть виконувати кілька функцій, хоча зазвичай назва статті має одну домінуючу функцію.
Вплив на читача можуть здійснювати ударні слова, слова, що спонукають до дії, емоційні слова, алітерація, розмовні фрази, синтаксичні неточності, повтори, терміни, політичні слова, кліше, скорочення, неологізми, різноманітні художні засоби, такі як метафора, метонімія, гіпербола, епітети, синекдоха,  літота.
Заголовки можна поділити за метою емоційного впливу на такі типи: інтригуючі, страшні, карколомні, скандальні, інтимні. Заголовок як головний засіб привертання уваги читача до змісту статті, друкується великим кеглем, виділяється курсивом або напівжирним накресленням.
Заголовки можуть бути представлені односкладними реченнями, оскільки вони здатні виражати думку в максимально стислій формі, що привертає та зосереджує увагу читача на найголовнішому у статті. Заголовки, представлені двоскладним реченням, також досить часто вживаються. Серед заголовків, виражених складними реченнями, зустрічаються складносурядні, складнопідрядні, а також змішані типи.
Для того, щоб зробити заголовок більш ємним та емоційним, журналісти використовують еліптичні конструкції, наближені за будовою до розмовних. Еліпсис газетного заголовка утворюється завдяки опущенню елементів, які за згаданого способу передання інформації виявляються несуттєвими. У пошуках мовних засобів, що дозволяють підсилити дієвість, адресованість мовлення, журналісти все частіше звертаються до сегментації, коли ціле висловлювання розділяється на частини. Характерною рисою заголовків, виражених ізольованими підрядними реченнями, є компактність, а також уживання сполучників і займенникових прислівників, які спрямовують читача на певне тлумачення змісту. Ізольовані підрядні речення як заголовки містять лише ті елементи, які семантично складають необхідний мінімум висловлювання.
Для газетних заголовків типовим є вживання перифраз, гри слів та каламбуру. Особливістю газетного заголовку є алюзія на добре відомі факти та події дня. Найчастіше такі алюзії зустрічаються в статтях, що коментують події в межах країни.
У заголовках статей англомовних періодичних видань використовуються різноманітні засоби впливу на свідомість та сприйняття читацької аудиторії, як лінгвістичні, так і психологічні. Вони дають можливість ЗМІ контролювати суспільні настрої, погляди, думки та судження і за допомогою цього визначати деякі тенденції соціуму. 
Перед виконанням роботи було поставлено ряд завдань, які були виконані в певній, можливо, не зовсім повній мірі для того, щоб зробити певні висновки та побачити значущість дослідження. Ця тема все ж таки залишається неповністю розкритою, тому є можливість подальшого проведення дослідження. 

Список використаної літератури
1.    Арнольд И.В. Значение сильной позиции для интерпретации художественного текста // Иностранные языки в школе. – 1978. – №4. – С. 23-31.
2.    Вомперский В.А. К изучению синтаксической структуры газетного заголовка // Искусство публицистики (проблемы теории и мастерства): Тез. докл. на республикан. науч. конф. - семинаре. – 1966. – С.82-85.
3.    Гавришина Н.Н. Газетный заголовок как объект лингвистического исследования // Лингвист. основы обучения иностр. яз. специальности: сб. ст. / МГУ; под ред. С.Г. Тер-Минасовой. –1988. – С.56-64.
4.    Долгирева А.Э. Газетный заголовок прагмалингвистическом аспекте: автореф. дис. …канд. филол. наук. – Таганрог, 2002. – 24 c.
5.    Закірова О. В. Специфіка заголовків журналістських матеріалів в електронних ЗМІ // Наукові повідомлення студентського наукового товариства гуманітарного інституту ДОННУ. – 2008. – Вип. 2. – С. 127–132.
6.    Засєкіна Л.В., Засєкін С.В. Вступ до психолінгвістики. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2002. – 168 с.
7.    Зененко Н.В. Лексико-грамматическая специфика газетно-публицистического стиля речи: Автореф. дис. …канд. фил. наук. –  М., 2004. – 16 c.
8.    Коваленко А.М. Заголовок англомовного журнального мікротексту-повідомлення: структура, семантика, прагматика: Дис. …канд. філол. наук/ Київськ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2002. – 187 c.
9.    Коваленко А.М. Заголовок англомовного журнального мікротексту-повідомлення: структура, семантика, прагматика (на матеріалі тижневика Newsweek): Автореф. дис. …канд. філол. наук. – К., 2002. — 19 с.
10.    Лазарева Е. А. Заголовок в газете : [учебное пособие для студентов-журналистов] / Е. А. Лазарева. – Свердловськ: Изд. Уральського унив-та, 1989. – 96 с.
11.    Лютая А.А. Современный газетный заголовок: структура, семантика, прагматика: Автореф. дис. …канд. филол. наук. – Волгоград, 2008. – 26 с.
12.    Малюга Е.Н. Роль заголовков и подзаголовков в англо-американской прессе // Язык, сознание, коммуникация. – Москва, 2005. – №21. –С.129-138.
13.    Маурер Х. K. Заголовки английских газет (языковые и журналистские аспекты наблюдения) // Филол. вестн. – 2001. – №.1. – С.79-82.
14.    Микитів Г.В,  Попруга Т.В Інтерпретація газетних заголовків у сучасному інформаційному просторі // Вісник Запорізького національного університету. – Запоріжжя , 2010. – № 1. – С. 83-95.
15.    Миронова Е.А. Структурно-синтаксические типы заголовков в английской и американской прессе и межвариантные различия в их употреблении // Сб. науч. тр. / Моск. гос. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1988. – №.319. – С.48-58.
16.    Мустафаєва К.В. Використання мовних ресурсів для створення мовної експресії у заголовках // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып.8. - М., Прогресс. – 2004. – С. 192-194.
17.    Попов А.С. Синтаксическая структура современных газетных заглавий и ее развитие // Развитие синтаксиса современного русского языка. – М. – 1966. – С. 95-126.
18.    Рудницкая В.А. Новые слова в заголовках англо-американской прессы и их мотивация // Изв. Вост. ин-та Дальневост. гос. ун-та. – В., 1995. – № 2. – С.122-127.
19.    Сыров И.А. Функционально-семантическая классификация заглавий и их роль в организации текста // Филологические науки. – 2002. – №3. – С. 59-68.
20.    Сухачева А.Н. Особенности заголовков газетных статей современной британской и американской прессы // Вестн. студ. науч. о-ва. –Ярославль, 2005. – № 3. – C.74-76.
21.    Тертычный А. Заголовок – слово главное / А. Тертычный // Журналист. – 2004. – №1. – С. 80-82.
22.    Толомасова О.С. Структурно-функциональные особенности английских газетных заголовков в сопоставлении с газетным информационным текстом: Автореф. дис. …канд. филол. наук. – Л., 1981. – 16 с.
23.    Шамелашвили М.А. Функционально-стилистические особенности газетных заголовков (на материале прессы Великобритании и США): Дис. …канд. филол. наук. – М., 1982.  – 197 с.
24.    Шевченко В. Е. Рекламний текст як засіб впливу на читача періодичного видання // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия Филология. – Т. 18 (57), 2005. – № 3. – С. 128-139.
25.    The Business Journal (Ottawa), Tuesday January 26, 2010
26.    (The Daily Mail, April 25, 2010)
27.    The Daily Telegraph, Tuesday January 26, 2010
28.    The Economist, Tuesday January 26, 2010
29.    The Financial Times, Tuesday January 26, 2010
30.    The Globe and Mail, Tuesday January 26, 2010
31.    The Guardian, Tuesday January 26, 2010; Sunday April 25, 2010
32.    The Observer, Tuesday January 26, 2010; Sunday March 28, 2010
33.    The Times, Tuesday January 26, 2010; Sunday March 28, 2010; Sunday April 25, 2010
34.    The Wall Street Journal, Tuesday January 26, 2010
35.    The Washington Post, Tuesday January 26, 2010