.

Проблема трансформації людської природи у сучасній культурі

Зміст

Вступ…………………………………………………………………3
Розділ І. ПРОБЛЕМА ЛЮДСЬКОЇ ПРИРОДИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ...
1.1. Особливості людської природи та культурні способи її трансформації…………………………………………………………………….8
1.2. Трансгуманізм як актуальний напрям світогляду сучасної людини…………………………………………………………………………...19
Розділ II.  БІОПОЛІТИЧНА ПАРАДИГМА В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ …..
2.1.Суть біополітики та її вплив на людську природу………………………25
2.2 Критика біополітичного перетворення людської природи……………..37
2.3 Прояви біополітики в сучасній культурі………………………………...43
Розділ III.  КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ПОСТЛЮДСЬКОГО…………….
3.1. Культурні технології формування постлюдського……………………..47
3.2 Людська природа в епоху технізації та інформаціоналізму……………58
3.3. Постлюдина і постісторія: проблема взаємозв’язку……………………64
Висновок…………………………………………………………….69
Список використаної літератури……………………………….73


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.    Андрєєва Т. Від феномена людини до феномена людства. – Донецьк: Видавництво ДонНУ, 2002.  – 237 с.
2.    Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.:Логос, 2002. – 321 с.
3.    Беляев В. Антропология техногенной цивилизации на перекрестке позиций. – М.: Прогресс, 2007. – 291 с.
4.    Бернерс-Лі Т. Заснування Павутини: З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа / Т. Бернерс-Лі, М. Фічетті; Пер. з англ. А. Іщенка. – К.: Вид. дім ,,Києво-Могилянська академія”, 2007. – 207 с.
5.    Виноградов В. Информация как глобальна проблема современности. –  М.: Прогресс, 1989. – 437 с.
6.    Габермас Ю. Будуще человеческой природы. Пер. с нем. – М.: Весь мир, 2002. – 144 с.
7.    Габермас Ю. Інший шлях із філософії суб’єкта: альтернатива комунікативного та суб’єктоцентрованого розуму // В кн.: Габермас Ю. Філософський дискурс модерну. – К.: Четверта хвиля, 2001. – С. 287-319.
8.    Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной философии: Переводы. – М.: Прогресс, 1988. –  С.151-201.
9.    Губерський Л. Культура. Ідеологія. Особистість: Метод.-світоглядний аналіз [Текст] / Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко. – К.: Всесвіт, 2002. – 580 с.
10.    Г’юм Д. Трактат про людську природу. – К.: Всесвіт, 2003. – 552 с.
11.    Дадун Р. Фрейд. – М.: Прогресс, 1994. – 195 с.
12.    Джонс Т. М. Программирование искусственного интелекта в приложениях. /Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 312 с.
13.    Денисов Ю. Информация, мировое развитие и ООН. – М.: Весь мир, 1994. – 274 с.
14.    Ідентичність у сучасному вимірі: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / Під ред. О.Б. Ступіна. – Донецька: ТОВ ,,Юго-Восток, Лтд”, 2006. – 402 с.
15.    Мічіо К. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя. / Пер. А. Кам’янець. – Львів: Літопис, 2004. – 544 с.
16.     Канетти Э. Масса и власть. – М.: Весь мир, 1997. – 349 c.
17.    Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. –  542 с.
18.    Корабльова Н.  Багатомірність рольової реальності: ролі і маски – лик і личина. – Харків: ХНУ, 2000. – 355 с.
19.    Колінгвуд Р. Ідея історії / Пер. з англ. О. Мокровольський. – К.: Основи, 1996. – С. 278-307.
20.    Костенко О. Універсальний натуралізм – підгрунтя наукової культури нового типу // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 10. –  С.37- 44.
21.    Костенко О.Вперед – до природи. Апологія натуралізму // Світогляд.  – 2009. – №5. – С.34-38.
22.    Колодко Г. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн. – К.:Основи, 2002. – С. 43.
23.    Керимов Т. Х. Парадоксы дисциплинарного общества //Социемы. –  1993. – №2 – С.18-21.
24.    Лоренц К. Людина знаходить одного. – М.: Прогресс, 1971. – 363 c.
25.    Лядський І. Досягнення та перспективи молекулярної генетики в контексті генетичної освіти // Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку / Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 2006. – С. 135-143.
26.    Маркузе Г. Одномерный человек / Г. Маркузе; пер. с нем. – М.: REFL-book, 1994. – 368 c.
27.    Носов Н. Виртуальная психология. – М.: Аграф, 2000. – 402 с.
28.    Олескин А. Биополитика  // Биология. –  1994. – № 2 – С. 27-34.
29.    Павлов Ю. Віртуалізація життєвого світу як реалізація творчого потенціалу постмодерну // Творчість врятує світ: Матеріали 7-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (22–23 травня 2003 р., м. Київ) / Укладачі: Б.В. Новіков, Г.В. Лобанова. – К.: Політехніка, 2003. – С. 208-209.
30.    Плеснер Г. Ступени органического и человек // Проблема человека в западной философии. – М.: Наука, 1988. – 123 c.
31.    Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на наше сознание. / Пер. с англ. – М.: Ультракультура, 2003. – 368 с.
32.    Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. – М.: Вильямс, 2006. – 408 с.
33.    Рорті Р. Солідарність або об’єктивність // в кн.: Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. – К.: Основи, 1998. – С. 420- 422.
34.    Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. – К.: Основи, 1998. – 538 с.
35.    Соколов Б. Науки о человеке: универсализация и конфликт методологий [Текст] / Б. Соколов // Методология гуманитарного знания в перспективе ХХI века. – Сер. Symposium. – Вып. 12. – СПб: Санкт-Петербургск. филос. о-во, 2001. – С. 137-139.
36.    Сидоренко Л. Философский анализ развития и перспектив биотехнических исследований. – К.: Основи, 1987. – 160 c.
37.    Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. – К.: Либідь, 1996. – 231 с.
38.    Субботін С. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с.
39.    Табачковський В. Полісутнісне homo: філософсько-мистецька думка в пошуках ,,неевклідової рефлективності”. – К.: Парапан, 2005. – 432 с.
40.    Тоффлер Е. Третя хвиля. – К.: Всесвіт, 2000. – 453 с.
41.    Фрейд З. Недовольство культурой. – М.: Ренессанс, 1992. – 296 с.
42.    Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции. – М.: ООО ,,Издательство ACT”: ОАО ,,ЛЮКС”, 2004. – 349 с.
43.    Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку. – К.: Calvaria Publishing House, 2004. – 380 с.
44.    Фуко М. Археологія знання / Пер. з фр. В. Шовкун. – К.: Основи, 2003. – 326 с.
45.    Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М.: Прогресс, 1999. – 310 с.
46.    Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М: Республика, 1994. – 381 с.
47.    Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж. – К.: Основи, 2000. – 218 с.   
48.     Харченко Т., Мурзакматов М. Морально-этические аспекты исследований эмбрионального развития человека // Человек. – 2004.  –№ 2. – С. 99.
49.    Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня [Текст] /Й. Хезинга; пер. с нидерл. – М.: Прогресс, 1992. – 464 с.
50.    Хейлз К.Н. Як ми стали постлюдством: Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці / Пер. з англ. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 430 с.
51.    Хорунжий С. С. О старом и новом. – СПб.: Алетейя, 2000. – 320 с.
52.    Хоружий С. Род или недород (заметки к онтологии виртуальности) / С.С. Хоружий // Вопросы философии. – 1997. –  №. 6. – С. 53-68.
53.    Юдин Б.Г. Статус эмбрионов человека: многообразие позиций и аргументов // Человек. – 2004. – № 2. – С. 103.
54.     Nusselder A. Interface fantasy a Lacanian cyborg ontology. – The Mit Press Cambridge, Massachusetts London, England, 2009. – 170 p. 
55.    Hayles K. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. – Chicago, 1999. – 412 p.
56.    Haraway D. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century // Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. – New-York, 1991. – 207 p.