.

Граматичні особливості публіцистичного та газетного стилів канадської періодики





ЗМІСТ
ЗМІСТ 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК І МІСЦЕ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТА ГАЗЕТНОГО СТИЛІВ У СТИЛЬОВІЙ СИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 6
1.1 Поняття “стиль”: виникнення та підходи до класифікації. 6
1.2 Місце публіцистичного стилю у системі стилів англійської мови 9
1.3 Газетний стиль англійської мови та його характерні ознаки 11
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТА ГАЗЕТНОГО СТИЛІВ КАНАДСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ НА ГРАМАТИЧНОМУ РІВНІ 15
2.1 Особливості вживання часових форм 15
2.2 Феномен еліпсису у газетних заголовках 18
2.3 Особливості вживання прикметників та їх ступенів порівняння 20
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 25

 

ВИСНОВКИ
У ході цього наукового дослідження були досліджені особливості публіцистичного та газетного стилів у канадських періодичних виданнях. Особлива увага зверталася на характерні ознаки вживання часових форм дієслів, випадків використання різних видів еліпсису у газетних заголовках, а також вживання прикметників та їх ступенів порівняння.
    У першому розділі основними проблемами були виникнення поняття стилю у лінгвістиці взагалі та публіцистичного й газетного стилів зокрема. Крім того, був розглянутий процес розвитку публіцистичного та газетного стилів у різні періоди та їх загальні характерні ознаки.
    Прослідкувавши історію виникнення та розвитку поняття стилю, робимо висновок, що уявлення про стиль, зокрема про стиль у мовленні, існували ще до нашої ери, пройшли складний шлях розвитку та були різними у різних науковців, навіть суперечили одне одному. На сучасному етапі розвитку стилістики як розділу мовознавства науковці не дійшли спільної думки щодо поняття стилю та кількості стилів. Переважаючою є думка, що у англійській мові існує 5 основних стилів: розмовний, художній, науковий, публіцистичний та офіційний.
    Публіцистичний стиль англійської мови в письмовій формі представлений есе, журнальними та газетними статтями, памфлетами, а в усній — лекціями, репортажами, програмами телебачення та радіомовлення. Основною особливістю стилю є використання великої кількості засобів стилістики, особливо на лексичному та фонетичному рівнях.
    Газетний стиль здебільшого представлений замітками, короткими повідомленнями, газетними статтями та заголовками. Йому характерна, передусім, стислість та лаконічність викладу матеріалу, що спричинило часте використання кліше та еліпсису у заголовках, а також вживання неологізмів та термінів.
    Другий розділ роботи був присвячений аналізу канадської періодики на граматичному рівні. У цій частині було прослідковано наскільки випадки вживання часів та утворення ступенів порівняння прикметників відповідають правилам граматики британського варіанту англійської мови, а також які часові форми та прикметники вживаються найчастіше. Крім цього, проаналізовані види еліпсису, що притаманні газетним заголовкам та частота використання кожного з видів.   
    Так, вживання часових форм дієслів, в основному, відповідає правилам, зазначеним у британських граматичних довідниках. Проте, є певні відхилення від цих правил, зокрема у вживанні Present Simple Tense, Past Simple Tense та Future Simple Tense. Найчастіше у канадській періодиці вживаються: Present Simple Tense (46%), Past Simple Tense (32,5%), Present Perfect Tense (6%), Present Continuous Tense (4,7%) та Future Simple Tense (4,7%). Найменш вживаними є: Perfect Conditional Tense (0,5%), Past Perfect Continuous Tense (0,4%) та Future Continuous Tense (0,06%).  
    Більшості досліджених газетних заголовків (68,6%) характерний еліпсис. В основному, пропускаються артиклі (32,6%), допоміжні дієслова (29,8%), присудки (18,2%), підмети (11,2%). Трапляються також випадки еліпсису дієслів, що вводять непряму мову (6,6%), додатків (3,3%), сполучників (2,8%) та часток (1,1%). У деяких заголовках пропускається не один його елемент, а декілька, наприклад присудок та допоміжне дієслово, підмет та допоміжне слово, присудок та дієслово, що вводить непряму мову, тощо.
    Найчастіше вживаються ті прикметники, ступені порівняння яких утворюються аналітичним шляхом: good — better — the best, bad — worse — the worst, big — bigger — the biggest, large — larger — the largest, small — smaller — the smallest, late — later — the latest, high — higher — the highest та інші.     
    Ступені порівняння односкладових прикметників утворені синтетичним шляхом, три- і багатоскладових — аналітичним, а двоскладових — синтетичним та аналітичним із переважанням другого. Це дає підстави стверджувати, що вживання ступенів порівняння прикметників цілком відповідає правилам британської граматики.
    Отримані результати дослідження містять в собі певний ступінь новизни, оскільки проаналізовані матеріали найбільш популярних газет кожної із десяти провінцій Канади, що дає змогу робити висновки про особливості публіцистичного та газетного стилів канадського варіанту англійської мови. Матеріали цього дослідження можуть бути використаними для дослідження граматичних особливостей публіцистичних стилів інших варіантів англійської мови та досліджень канадської періодики на інших лінгвістичних рівнях.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1.    Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Стилистика декодирования. — Л.: Просвещение, 1981. — 303 с.
2.    Виноградов В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. Вопросы языкознания. — М.: Изд-во АН СССР, 1955, № 1. — С. 73-75.
3.    Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М.: Изд-во АН СССР, 1963. — 255 с.
4.    Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. — М.: Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1958. — 459 с.
5.    Гвоздев А. И. Очерки по стилистике русского языка, Изд-во Акад. Пед. наук РСФСР. — М., 1952. — С. 8-9.
6.    Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2004. — 240 с.
7.    Кузнец М.Д., Скребнев Ю.М. Стилистика английского языка. — Л.: Учпедгиз, 1960. — 173 с.
8.    Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990.    
9.    Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. — К.: Вища школа, 1991. — 272 с.
10.    Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. — Л.: Просвещение, 1980. — 272 с.
11.    Тищенко Костянтин. Метатеорія мовознавства. — К.: Основи, 2000. — 350 с.
12.    Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. —  Л., 1974. —  С. 74-77.
13.    Davidson George. A comprehensive guide to the use of English verbs and tenses. — Lnd., 1995. — 267 p.  
14.    Galperin I.R. Stylistics. — Moscow: Higher school, 1971. — 343 p.
15.    Greenbaum S. The Oxford English Grammar. — N.Y.: Oxford University Press, 1996. — 665 p.
16.    Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. — Vinnytsia: Nova Knyga, 2000. — 160 p.
17.    Lucas F. L. Style. — Lnd.: Cassel and Co. Ltd., 1955. — p. 16, 35.
18.    Murray Middleton. The Problem of Style. — Lnd.: Oxford University Press, 1942. — p. 6-7.
19.    Nettle M., Hopkins D. Developing Grammar in Context. — Lnd.: Cambridge University Press, 1995. — p. 7-63.
20.    Robbins H., Oliver R. Developing ideas into essays and speeches. — N. Y.: Longmans Green and Co., 1943. — p. 143.
21.    Saintsbury George. Miscellaneous Essays. —  Lnd.: 1895. — p. 84.
22.    Sinclair J. Fox G. Collins Cobuild English Grammar. —  Lnd.: Collins Publishers, 1990. —  p. 188-197.
23.    Sweet H. A new English grammar. Logical and historical, pt 2, Oxf., 1931.
24.    Verba L. History of the English Language. — Vinnytsya: Nova Knyha, 2004. — 304 p.