.

Використання біблеїзмів у навчально-виховному процесі

ЗМІСТ

I.   ВСТУП………………………………………………………………………………….3
II.   РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БІБЛЕЇЗМІВ
1.1. Основні способи перекладу фразеологічних одиниць………9 
1.2. Фразеологічні біблеїзми………………………………………14
III. РОЗДІЛ 2. ПРИТЧІ НОВОГО ЗАВІТУ ЯК ДЖЕРЕЛО ДУХОВНОСТІ ТА МОРАЛІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
2.1. Особливості виховного процесу на уроках англійської мови у старшій школі ……………………………………………...………23
2.2. Виховний аспект вивчення біблійних притч у рамках навчально-виховного процесу на уроках англійської мови………….……………………………………………………...27
IV. РОЗДІЛ 3. БІБЛЕЇЗМИ ЯК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
3.1.  Біблійні фразеологічні одиниці у притчах від Матвія та Луки…………………………………………………………………30
3.2. Виховний аспект біблійних фразеологічних одиниць як навчально-методичного матеріалу………………………………..38
3.3. Використання біблеїзмів на уроках англійської мови у старшій школі ……………………………………………………...40
3.4. Зразки вправ на використання біблеїзмів на уроках англійської мови у старшій школі ………………………………..49
V. ВИСНОВКИ……………………………………………........58
VI. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………..61
VII. ДОДАТКИ…………………………………………………. .67

ВИСНОВКИ

       Біблія - це джерело,яке слугує для збагачення фразеологічного фонду мов світу,особливо тих,де християнство займає чільне місце. Багатство Біблії на лексичному, синтаксичному та метафоричному рівнях впливає не тільки на зміст цих мов, а й стає натхненням для численних письменників та митців.
      Протягом багатьох століть християнське віровчення впливало на англомовну культуру. Це зумовило значний інтерес філологів до біблійних текстів ( Cherry R.T.,1989; Smith R.W. ,1982 та ін.), а також до вивчення їх впливу на лексичний фонд англійської мови, зокрема до вивчення біблеїзмів та їх функціонування у різних сферах мовної діяльності (Lamsa G. M.1985; Manser M. H., 1989 та ін.).
        Також завдяки поширенню християнства в багатьох країнах світу Біблія була перекладена на безліч різних мов і стала однією з найпопулярніших та найуживаніших книг. Це сприяло проникненню слів та виразів біблійного походження як до літературної, так і до розмовної мови, причому цей процес відбувався паралельно в різних мовах, що забезпечило універсалізацію вживання ідентичних виразів. Тобто можна говорити про виникнення загальнолюдських реалій, які сприяють взаєморозумінню представників різних народів і культур.
    Проте це не означає, що мова Біблії вже повністю досліджена і може перебувати на задньому плані уваги філологів. Лише той факт, що слово біблеїзм не зафіксоване в одинадцятитомному “Словнику української мови”, красномовно свідчить про зворотнє. Єдине визначення поняття біблеїзм, ми знайшли в “Словаре лингвистических терминов” О.С. Ахманової, де воно трактується як біблійне слово або вираз, що ввійшов у загальну мову. Наприклад, блудний син, фарисеї, підставляти другу щоку.
   Як стилістичний засіб біблеїзми підкреслюють урочистість, піднесеність розповіді або, навпаки, надають викладу сатиричного забарвлення, служать передачі іронії та сарказму. Наприклад, у творах Шевченка біблеїзми використовуються як для позитивних характеристик (чудотворець, великомученик, великомучениця, пророк Божий, ангел святий, пресвятий, пречиста), так і для увиразнення негативних, здебільшого саркастичних оцінок (суєслов, лицемір, фарисей).
   Підсумовуючи результати дослідження, можна стверджувати, що ми виконали всі поставлені на початку завдання. Таким чином на підставі проведеного дослідження зроблено натупні висновки:
     Біблеїзми , що є фрагментами прецедентного тексту (Біблії), досить активно використовуються носіями християнської культури у мовленні, проте їх використання як навчально-методичного матеріалу не є достатньо поширеним, незважаючи на великий потенціал біблеїзмів  навчально-виховному процесі.
     Біблійна фразеологія англійської мови, з одного боку, є частиною її фразеологічної системи, а з іншого боку, біблеїзми мають ряд специфічних рис, що виявляються як у їх змістовній структурі, так і в лінгвостилістичних особливостях, що беззаперечно впливає на способи їх перекладу.
    У тексті Євангелія основним джерелом біблеїзмів стають притчі Христа, невеликі оповідання, алегоричні за формою і морально-дидактичні за метою, що поповнили пареміологічний фонд англійської мови як за рахунок цитатного відтворення Його висловів, так і за рахунок появи сюжетно зумовлених фразеологізмів.
     За ступенем ідентичності/варіативності тлумачень у різних довідкових виданнях біблеїзми доцільно розділити на 3 групи:
1) з ідентичним тлумаченням їх значення у всіх залучених словниках;
2) біблеїзми, розбіжності в тлумаченні яких у довідниках не принципові: спільне значення залишається незмінним, відрізняються лише відтінки значень;
3) біблеїзми, тлумачення яких або повністю, або суттєво відмінні у різних словниках.
     Виховний процес на уроках англійської мови не лише від учителя, а також від правильно підібраних навчально-методичних матеріалів.
     Використання біблеїзмів як навчально-методичного матеріалу сприятиме не лише вдосконаленню навичок говоріння, письма та перекладу, а й відіграє важливу роль у формуванні християнських морально-етичних цінностей учнів на старшому етапі середньої школи.
    
       На основі всього вище зазначеного ми можемо зробити загальний висновок, що сфера використання такого цінного для навчання та виховання матеріалу як фразеологічні біблеїзми не є достатньо вивченою. Подальшого дослідження потребують також особливості перекладу та функціонування біблеїзмів, оскільки на сучасному етапі науці відомі лише поодинокі праці, які зосереджували свою увагу на використання біблеїзмів, зокрема у газетних текстах. Цілком ймовірно, що результати дослідження, а саме аналіз притч  від Матвія та Луки як джерела, багатого на фразеологічні біблеїзми, а також запропоновані зразки вправ на навчання твору-роздуму, усного мовлення на суспільно-релігійну тематику та удосконалення навичок перекладу фразеологічних одиниць зіграє позитивну роль у навчально-виховному процесі на старшому етапі середньої школи
CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Ажнюк Б.М. Англійська фразеологія у культурно-етичному висвітленні/Ажнюк Б.М. – К.: Наукова думка, 1989. – 134 с.
2.    Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології/ Алефіренко М.Ф.  – Харків, 1987. – 198 с.
3.    Асахова В.М. Нові методи навчання// Асахова В.М.  Освіта України.-1998.-29 квітня.-С.7-8
4.    Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена (переклад проф. Івана Огієнка). – Британське й закордонне Біблійне Товариство, 1962. – 1523 с.
5.    Біблія: книги Священного Писання Старого та Нового Завіту в українському перекладі з паралельними місцями та додатками (переклад Патріарха Філарета (Денисенка)). – К.: Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2004. – 1407 с.
6.    Головащенко С. Біблієзнавство. Вступний курс: навчальний посібник/ Головащенко С – К.: Либідь, 2001. – 496 с.
7.     Дзера О.В. Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів як перекладознавча проблема // на матеріалі українських перекладів творів Дж.Г.Байрона: Автореф. дис. канд. філол. наук/ Дзера О.В.  – К., 1999. – 20с
8.    Жукалюк М., Степовик Д. Коротка історія перекладів Біблії українською мовою/ – Жукалюк М., Степовик Д. К.: Українське Біблійне Товариство, 2003. – 176 с.
9.    Закон України "Про освіту"//Освіта.-1996.-25 квітня.-С.4
10.    Зимняя І. А. Психологія навчання нерідній мові/ Зимняя І. А. - М.: Рус. язык, 1989.- 221с.
11.    Іноземна філологія. Український науковий збірник.- 1999.- Вип.111.- с.132
12.     Л.Фразеология и лексикография. – М. – Л., 1964. – С. 10-37.
13.    Малішевський Д.В. Утопія міфу: часово-просторова символіка культурного образу “Золотого віку” в міфологіях Давньої Греції та Давнього Риму // Мова у соціальному і культурному контексті / Київський ун-т ім. Т. Шевченка/ Малішевський Д.В.  –К., 1997. – 216 с.
14.     Медведева О.І. Творчість вчителя на уроці англійської мови: Книга для вчителя. З досвіду роботи/ Медведева О.І.  - М.: Просвіта,1992.- 430с.
15.    Набока О.М. Біблеїзми з Євангелія від Матвія у мові та мовленні.// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Одеса – 2006.  Іноземна філологія. Український науковий збірник/ Набока О.М. - 1999.- Вип.111.- с.132
16.    Науково - методичні журнали „Іноземні мови”. - К.: Ленвіт (всі номери)
17.    Новий завіт господа нашого Ісуса Христа. З додатком Псалмів. – Еванджел Транслейторс енд Міністріс, 1991
18.    Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими, арамейськими та грецькими текстами (переклад о. Івана Хоменка). – К.: Українське Біблійне Товариство, 1992. – 1070+352 с.
19.    Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови/ Скрипник Л.Г – К.: Наукова думка, 1973
20.     Алехина А.И. Семантические группы во фразеологии современного английского языка/ Алехина А.И. – Минск, 1978. – 159 с.
21.     Алехина А.И. Фразеологическая единица и слово/ Алехина А.И. – Минск, 1975.
22.    Алехина А.И. Фразеологические аномалии в современном английском языке: Автореф. дис.  канд. филол. наук Алехина А.И./–М., 1965. – 312 с.
23.    Бабанский Ю.К. Методи обучения в современной общеобразовательной школе/ Бабанский Ю.К. -М.:Просвещение,1985
24.    Березняк Е.Н. Важное условие повышения качества обучения и воспитания/ Березняк Е.Н. -К.,1982
25.    Библейские переводы // Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т. /Ред. кол.: С.С.Аверинцев (гл. ред.) и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. – Т. 1. (А-К). – 863 с.
26.     Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков/ Вежбицкая А.  – М., 1989.
27.    Выбор методов обучения в средней школе/Под ред. А.М.Алексюка, Ю.К.Бабанского.-М.,1981
28.    Житецкий П. О переводах Евангелия на малорусский язык. – СПб, Тип. Император-й Академии Наук, 1906/ Житецкий П. О – 65 с.
29.    Іларіон, митроп. Біблійні студії. Богословсько-історичні нариси з духовної культури України. – Вінніпег, “Наша культура”, 1963. – Т. 1. – 287 с.
30.    Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка/ Кунин А.В.  – М.: Высшая школа, 1986. – 336 с.
31.     Маковский М.М. Английская этимология/ Маковский М.М.  – М.: Высшая школа, 1986. – 219 с.
32.     Маковский М.М. Язык–миф–культура // Символы жизни и жизнь символов/ Маковский М.М.  – М.,1996. – 330.
33.    Максимович Иван Петрович // Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т. /Ред. кол.: С.С.Аверинцев (гл. ред.) и др/ Максимович Иван Петрович – М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. – Т. 2. (Л-С). – 671 с.
34.    Маслова В.А. Связь мифа и языка/ Маслова В.А.  – М., 1998. –259с
35.    Набока Е.Н. Библеизмы из Евангелия от Матфея и характер их представленности в современной справочной литературе   // Записки з романо-германської філології/ Набока Е.Н.  – Одеса: Латстар, 2004. –  Вип. 15 – С. 154-163.
36.    Набока Е.Н. Принципы классификации библейских фразеологизмов по происхождению и способам образования (на материале английского языка) // Матеріали ІІ Міжвузівської конференції молодих учених „Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур”/ Набока Е.Н. – Донецьк, 2004.– С. 226-227.
37.    Набока Е.Н. Языковой статус библеизмов и принципы их классификации // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – № 631. Серія ФІЛОЛОГІЯ.– Вип. 41/ Набока Е.Н. – Харків, 2004.– С. 62-65.
38.    Настольная книга преподавателя иностранного языка: Спр. пособие - Минск, Высшая школа, 1992.- 167с
39.    Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия/ Сост. А.А. Леонтьев.- М.; Рус. язык, 1991.- 360с.
40.    Овакимян О.Ю. Вероятностная модель обучения в современной средней школе//Педагогика/ Овакимян О.Ю -1993.-№2.-С.51-67
41.    Руднева Т.И. Основы педагогического профессионализма/ Руднева Т.И. Самара : СИУ, 1996.- 388с.
42.    Тимошик М. Книги Святого Письма українською мовою: до історії перекладу й видання // Український богослов. Історичний і теологічний щорічник/ Тимошик М.  – К., 2003. – Вип. 2-й. – С. 293–303.
43.    Толковая Библия или комментарий на все книги Св. Писания Ветхаго и Новаго Завета: В 3-х т. / под ред. Лпухина А. П. – Изд 2-е – Стокгольм: Институт перевода Библии, 1987. – Т. 2. – 341 c.
44.    Фурсенко Н. Про книги Священного Письма // Овчаренко Микола, прот. Розуміння Біблії/ Фурсенко Н.  – Вінніпег-Канада, 1984. – 78 с.
45.    Щетинин М.С. Обучение методом погружения//Учительская газета/ Щетинин М.С. -1987.-20 августа.-С.6
46.    Klein, William W; Hubbard, Robert L.; Blomberg, Craig L. Introduction to biblical interpretation. – Dallas London Vancouver Melbourne, WORD PUBLISHING, 1993 – 518 p.
47.    Misnik Yu.Yu. The literary parable: a new scope of understanding.
48.    Robert McKeown. Translating the Bible into Ukrainian took this professor 21 years and proved an exciting feat of Scholarship on the run // Weekend Magazine – 1957. – №18. – Vol. 7. – P. 24–27.
49.    The Interlinear Bible: Hebrew, Greek, English / general editor and translator Jay P. Green, Sr. – Michigan, BAKER BOOK HOUSE, 1983. – VI 1948 p.  
50.    Treasures from Europe’s National Libraries // Europe’s National Libraries – Hague, Conference of European National Librarians, 2001. – 99 p.