.

Аналіз англійських фразеологізмів на позначення характеристик людської особистості

План

План
Вступ
Розділ І. Підходи до розуміння предмету фразеології та лінгвокраїнознавчого аналізу як методу дослідження фразеологічних систем.
1.1 Різноманітність поглядів на предмет та обсяг фразеології.
1.2 лінгвокраїнознавчий аналіз як метод дослідження фразеології.
Розділ ІІ. Взаємодія фразеологічних систем англійської та української мов у процесі перекладу.
2.1 Національні особливості денотативної семантики ФО при перекладі.
2.2 Лінгвокраїнознавча адаптація ФО у тексті художнього перекладу і збереження національного колориту першотвору.
Розділ ІІІ. Аналіз англійських фразеологічних одиниць на позначення характеристик людської особистості.
3.1 Аналіз англійських ФО на позначення позитивних рис людської особистості.
3.2 Аналіз англійських ФО на позначення негативних рис людської особистості.
Висновки
Список використаних джерел та літератури.Висновки
Фразеологія англійської мови –– це надзвичайно багате поле для дослідницької діяльності. Дослідження лінгвокраїнознавчого фону та можливостей українського перекладу фразеологізмів британського варіанту англійської мови на позначення характеристик людської особистості ще раз дало нам змогу у цьому переконатись. Результати даного дослідження будуть корисними з позиції розуміння унікального іншомовного культурного матеріалу та його відтворення рідною мовою.
Під час проведення даного дослідження були виконані наступні завдання: визначено предмет фразеології. Ми розглянули вузьке розуміння обсягу фразеології, відповідно до якого фразеологія розглядає лише ті ФО, які у номінативній функції рівнозначні слову; широке розуміння обсягу фразеології, згідно з яким дана наука повинна вивчати не лише ФО–словосполучення, але й ФО–речення, усі стійкі сполуки, в тому числі прислів’я, крилаті вислови та афоризми; та фразеологію як науку про сполучні можливості слів перш за все у вільних сполуках слів, стійкі ж словосполучення розглядаються як один із підвидів сполучення слів.
Кожна точка зору на обсяг фразеології тією чи іншою мірою допомагає вирішенню поставлених перед нами проблем і може бути представлена як питання більш загального або більш часткового порядку. Фразеологія як наука розвивається, дискусії продовжуються. На сьогоднішній день, як показує аналіз літератури, найбільше прихильників має фразеологія в широкому розумінні у тому її варіанті, де у фонд фразеології входять стійкі звороти типу словосполучень і речень з частковим або повним переосмисленням значень компонентів [1], [12], [13], [14], [15].
Оскільки дана робота ставила собі за мету дослідження англійських фразеологізмів на позначення характеристик людської особистості, було виконане наступне завдання –– визначено суть лінгвокраїнознавчого аналізу.
Сформулювати основні його принципи можна наступним чином: спочатку лінгвокраїнознавча теорія застосовувалась по відношення лише до слова і полягала у тому, що науковці розглядали лінгвокраїнознавчий фон, тобто семантичну рештку, яка залишається після вилучення із загального плану змісту лексеми її актуального значення, зазначає Б.М.Ажнюк [1; 8]. Тобто мова йде про національну унікальність значення кожного явища досліджуваної культури. Згодом, під час розвитку фразеології як науки, виникла думка застосувати можливості лінгвокраїнознавчого аналізу до фразеологізмів, зокрема англійської мови. Дана методика дала можливість глибокого аналізу та усвідомлення причин походження того чи іншого фразеологічного звороту, що особливо важливо при перекладі , який має на меті найточнішу передачу особливостей оригінального твору.
Виконавши завдання, яке полягало у розгляді можливих методів перекладу фразеологізмів та проблем пов’язаних з процесом перекладу, ми з’ясували, що найпоширенішими методами перекладу англійських фразеологізмів українською мовою є покомпонентні кальки; дескриптивні перифрази; однослівні відповідники; покомпонентні транскрипції. Але з’ясувалось також, що дані способи передачі не створюють достатніх передумов для відображення національного колориту мови першотвору. Проте проблема сприйняття іншомовних фразеологізмів, яка нас так турбувала насправді не є непереборною, оскільки “всі люди усвідомлюють, що інші народи можуть мати інакший спосіб життя” [9; 168].
Працюючи над практичною частиною даної роботи було виконане найважливіше та найцікавіше завдання –– застосування прийомів лінгвокраїнознавчого аналізу та методів перекладу до відібраних фразеологізмів.
Як ми і передбачали різноманітність сфер, у яких англійська культура закарбувала свій колективний доробок у вигляді фразеологізмів виявилась надзвичайно великою. Будь-яка сфера життя людини обов’язково представлена тут. Оскільки метою даного дослідження являвся аналіз фразеологізмів англійської літературної мови, які пов’язані з характеристиками людської особистості, то саме їх ми і розглядали.
Працюючи з даним матеріалом постало питання класифікації фразеологізмів. Ми вирішили піти найочевиднішим шляхом і розподілили фразеологізми, які видались нам найцікавішими та найбільш характерними для відображення суті англійського єства, на негативні та позитивні. Іншими словами, за основу класифікації ми взяли забарвлення, якого надає застосування даного фразеологізму в мовленні.
Серед негативних ми розглянули наступні ФО: abandoned wretch, codfish aristocracy, to come uncle over on, cool beggar, to curry favour with one, to drop the pilot, as dumb as a wooden Indian, Saul among the prophets, three tailors of Tooley street, velvet glove, to worship the Golden calf.
Працюючи з позитивними ФО ми використовували такі фразеологізми (to sit) above the salt, ace in the hole, the ace of aces, the babe unborn, ball is at one’s feet, be choice of one’s company, be recorded in the Stud Book, to call a spade a spade, (as) chaste as ice, to eat no fish, to know the ropes, to reach the woolsack та rough diamond.
Найкращим поясненням здійсненої роботи буде ілюстрація на прикладі проаналізованих фразеологізмів.
Маринізм to drop the pilot звучить у прямому значенні як відпустити лоцмана [21; 368], повною мірою відображає відмінність у реаліях, які є домінуючими у житті суспільства. Велика Британія –– острівна країна, відповідно морська тематика близька усім мешканцям Об’єднаного королівства, тому і висвітлення проблем сьогодення здійснюється майстрами слова через використання термінології близької усім і кожному, особливо, якщо необхідно прокоментувати якусь політичну подію людям, які не близькі до справ державних. Таким чином даний фразеологізм набув нового, переносного значення. Сталося це 20 березня 1890 року на шпальтах британського гумористичного журналу “Punch”, там було вміщено карикатуру: на карикатурі зробленій Дж. Тенніелем (J. Tenniel) Бісмарк був зображений у формі лоцмана, оскільки на вимогу Вільгельма ІІ Бісмарк подав у відставку, а фразеологічна одиниця набула значення відмовитися від вірного порадника [16; 147].
За часів королеви Єлизавети І постів додержувались лише католики, яких вважали за людей політично неблагонадійних. Тому, на доказ своєї відданості державі, протестанти, які до цього щоп’ятниці постили та їли лише рибу, відмовились від цієї традиції. Так в англійській мові з’явився ще один фразеологізм релігійного походження to еаt no fish, тобто не додержуватись постів, не бути католиком, бути благонадійним [16; 226]. Існування ряду ФО, які мають релігійну основу яскраво свідчить про те, що в країні (Великій Британії) релігія та віра бути та залишаються провідними в житті суспільства. І якщо при перекладі біблеїзмів особливих труднощів не виникає (Біблія одна і для православних, і для католиків, і для протестантів), то при перекладі ФО подібних до to еаt no fish без розгляду лінгвокраїнознавчого підґрунтя важко усвідомити зв’язок між структурою та семантикою.
Звертаючись до англійських фразеологізмів на позначення якостей особистості ми мали змогу порівняти їх структурно–семантичні зв’язки та відповідні українські переклади, проводили лінгвокраїнознавчий аналіз найцікавіших з поданих фразеологічних зворотів, намагаючись збагнути етнокультурні особливості англійської системи ФО. Саме відмінність у етнокультурних фонах англійської та української фразеологічних систем створюють найсуттєвіші проблеми зі сприйняттям та розумінням фразеологічних зворотів; саме з’ясування цих відмінностей та лінгвокраїнознавчих особливостей створює відчуття володіння мовою, бо для того, щоб володіти мовою певного народу необхідно перш за все збагнути (чи намагатися збагнути) її культуру.
Отже, аналіз проблеми виявив, що на теперішньому етапі розвитку англійської фразеології, а особливо розвитку теорії лінгвокраїнознавчого аналізу та перекладознавства в контексті фразеології, актуальність даної тематики є безперечною. Причина полягає у зростанні міжкультурних контактів та зростаючій потребі у культурно усвідомленій комунікації.
Дане дослідження моє науково–мовознавчу цінність як джерело розвитку мови через глибокий аналіз, з лінгвокраїнознавчої та перекладознавчої точок зору, фразеологічних одиниць.
Маючи на меті з‘ясування суті лінгвокраїнознавчого аналізу та застосування його до фразеологічного фонду англійської мови, дане дослідження подає систематизований матеріал по даному питанню, висвітлює малодосліджені аспекти.
Зважаючи на те, що в остання десятиліття у мовознавстві поступово набирають сили дослідження, мета яких дослідити застосувати можливості лінгвокраїнознавчого аналізу до системи фразеологізмів англійської мови, дана робота здійснювалась на основі комплексного аналізу теоретичних засад фразеології, лінгвокраїнознавчого аналізу та їх практичної взаємодії.
Беручи до уваги увесь викладений вище матеріал, можна стверджувати, що це дослідження може слугувати базою для подальшого вивчення даної теми.

 
Список використаних джерел та літератури

1.    Ажнюк Б.М. Англійська фразеологія у культурно-етнічному висвітленні/ АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні, Відп. Редактор Ю.О. Жлуктенко. – К.: Наук. Думка. 1989. – 136с.
2.    Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. –– Л., 1963. –– 194с.
3.    Ахманова О.С., Мечникова Э.М., Григорьева С.А. К вопросу о границах сочктаемости слов и путях ее изучения. –– В кн.: Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. Волгоград, 1967.
4.    Баран Я.А. Основні питання загальної та німецької фразеології. –– Львів: Вид–во при Льв. Ун–ті, 1980. –– 146с.
5.    Верещагін В.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. – М.: Рус. яз., 1980. – 320с.
6.    Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладлів творів української літератури англійською мовою). –– Львів: Від-во при Льв. ун-ті, 1983. –– 175с.
7.    Їжакевич Г.П. Стилістика фразеологічних одиниць // Сучасна українсько літературна мова. Стилістика. –– К., 1973. –– С. 150–210.
8.    Касарес Х. Введение в современную лексикогроафию. –– М., 1958.
9.    Комиссаров В.И. Лингвистика перевода. –– М.: Медунар. отношения, 1980. –– 166с.
10.    Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. –– К.: Вид-во при КДУ, 1982. –– 165с.
11.    Копыленко М.М. Сочетаемость лексем в русском языке. –– М., 1973.
12.    Кунин А.В. Английская фразеология. – М.: Высш. шк., 1970. – 344с.
13.    Кунин А.В. Фразеология современного английсоко языка. – М.: Международные отношения, 1972. – 288с.
14.    Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Высш. шк., 1986. – 336с.
15.    Чернышева И.И. Фразеологический уровень и фразеологическая система языка // Уровни языка и их взаимодействие. –– М., 1967. –– С. 165–166.
Лексикографічні джерела

16.    Баранцев К.Т. Англо–український фразеологічний словник. –– К.: Рад. школа, 1969. –– 1052с.
17.    Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь: В 2кн. –– М.: Руський язык, 1967. –– 1264с.
18.    Мюллер В.К. Англо-русский словарь. – М.: Русский язык, 1992. –– 848с.
19.    Словарь иностранных слов. – 16–е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1988. – 624с.
20.    Советский энциклопедический словарь/Гл. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1982. – 1600с., ил.
21.    Hornly A S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. –– 6th edit. –– Oxford University Press, 2000. –– 1602p.
 
Художня література

22.    Бронте Ш. Джейн Ейр / Пер. П. Соколовский. –– К.: Вища шк., 1983. –– 350с.
23.    Голсуорсі дж. Сага про Форсайтів / Пер. О. Терех. –– К.: Дніпро, 1976. –– 879с.
24.    Грін Г. тихий американець / Пер. І. Коваленко. –– К.: Дніпро, 1971. ––365с.
25.    Моем С. Лицедії / Пер. М. Пінчевський. –– К.: Дніпро, 1967. –– 223с.
26.    Олдрідж Дж. Не хочу, щоб він помирав / Пер. Л. Солонько. –– К.: Молодь, 1961. –– 278с.
27.    Сіллітоу А. Ключ від дверей / Пер. Г. Буша. –– К.: Дніпро, 1965. –– 386с.
28.    Теккерей В.М. Ярмарок суєти: Роман без героя / Пер. О. Сенюк. –– К.: Дніпро, 1979. –– Кн. 1. –– 405с.; Кн. 2. –– 382с.
29.    Хакслі О. Жовтий Кром / Пер. В.Вишневський // Всесвіт, 1978. –– №1. –– С. 70–177.
30.    Aldridge J. I Wish He Would Not Die. London. –– The Bodley Head, 1957. –– 221p.
31.    Brontë Ch. Jane Eyre. –– M.:  Foreign Lang. Publ. House, 1952. –– 568p.
32.    Galsworthy J. The Man of Property [I]. –– M. Progressive Publishers, 1964. –– 464p.
33.    Galsworthy J. In Chancery [II]. –– M.: Progressive Publishers, 1964. –– 343p.
34.    Galsworthy J. To Let [III].  –– M.: Progressive Publishers, 1964. –– 303p.
35.     Green Gr. The Quite American. –– M.: Vysš. Šk., 1968. –– 267p.
36.    Huxley A. Crome Yellow. –– M.: Progressive Publishers, 1979. –– 278p.
37.    Maugham S. Theatre. –– M.: Международные отношения, 1979. –– 287р.
38.    Sillitoe A. key to the Door. –– M.: Progressive Publishers, 1969. –– 470p.
39.    Thackerey W.M. Vanity Fair. A Novel Without a Hero. –– M.: Foreign Lang. Publ. House, 1950.–– Part 1–2.