.

Американський молодіжний сленг

ЗМІСТ

ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ “СЛЕНГ”  
1.1. Поняття “сленг” та історія його виникнення 6
1.2. Соціо-психологічні передумови вживання сленгу та його функціональні особливості 13
1.3. Загальний сленг та адгерентні групи англійської ненормативної лексики 20
РОЗДІЛ 2 АМЕРИКАНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 29
2.1 Сфери використання американського та українського молодіжного та молодіжного сленгів 29
2.2 Мовні особливості американського та українського молодіжних сленгів 31
2.3 Джерела появи нових сленгізмів 34
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43
ДОДАТКИ 47

ВИСНОВКИ

В ході наукової роботи ми дослідили поняття сленгу в структурно-семантичному та функціональному аспектах. Для цього було висвітлено основні теоретичні засади осмислення феномену молодіжного сленгу, охарактеризовано адгерентні групи англійської ненормативної лексики, описано характерні моделі сленгового словотвору в англійській мові, які складають основу нормативної специфіки сленгу в умовах соціальної диференціації мови, та ідентифіковано їх функціональну значущість в контексті такого феномену мовної дійсності як молодіжний сленг.
При опрацюванні критичних джерел та аналізі отриманих даних стало очевидним те, що єдиного і всеосяжного визначення сленгу немає і дотепер. Неодноразові спроби розмежувати сленг і загальновживану лексику або сленг і нецензурну мову не дали результатів. Дефініції сленгу, які намагаються нашвидкуруч скомпонувати у ході наукових дебатів, часто виявляються помилковими. З погляду лінгвіста, сленг – це стиль мови, що посідає місце, антитетичне занадто формальній, офіційній мові. Сленгова лексика перебуває в самому кінці можливих засобів мовного спілкування і включає різні форми мови, за допомогою яких люди можуть ототожнювати себе з певними соціальними угрупуваннями.
На основі наукового дослідження можна зробити висновок про те, що сленг є невід'ємною частиною будь-якої розвиненої природної мови, яка пройшла етапи нормативного кодифікування і літературної стандартизації. До певної міри сленг можна вважати стихійною реакцією неприйняття або відторгнення кодифікованої мовної норми у ряді соціальних груп на рівні повсякденного мовного узусу. Сленг функціонує на запереченні літературної мови в культурному і нормативному аспектах. Можна говорити про певну соціальну альтернативність сленгу мовному стандарту, проте цей же факт говорить про принципову залежність сленгу від літературної мови. Власна нормативність сленгу (при всій її нестійкості) – негативного типу. Все це обумовлює специфічну приналежність сленгу мові в цілому, так само як і способи взаємодії сленгу з літературною мовою.
При дослідженні молодіжного сленгу стає очевидним те, що сленг як ненормативна, неформальна, стилістично знижена, функціонально обмежена мова віддзеркалює загальну культуру, спосіб життя, моральні цінності, етичні пріоритети молоді, а також її ставлення до інших великих і малих соціальних, етнічних, професійних, корпоративних груп.
Молодіжний американський сленг є найбільшою динамічною частиною лексичної системи мови, яка безпосередньо відбиває соціокультурні зміни в суспільстві. Молодь як соціальна група суспільства завжди намагалась протиставити себе світові дорослих. Крім того, суперництво, яке завжди співіснує між окремими молодіжними групами, найбільш яскраво відображає характер суспільного розвитку.
Молодіжний сленг використовується з метою здійснення номінативної, комунікативної, когнітивної, емоційно-оціночної, експресивної, світоглядної, езотеричної, ідентифікаційної мовленнєвих функцій і складається з одиниць, що мають різну лексикографічну маркованість. Загальними функціонально-стилістичними рисами сленгізмів є перевага конотації над денотацією; дещо негативна й пейоративна спрямованість оціночної семантики окремих сленгізмів; прагнення до лаконічності та семантичної насиченості; розгалужена внутрішня синонімія; багатозначність.
Для сленгу характерне гротескне підкреслення безглуздої, смішної сторони предметів, явищ, тому слова і словосполучення, що входять до сленгу, є експресивнішими еквівалентами лексичних одиниць, що відносяться до інших пластів словникового складу. Саме специфіка номінації слугує джерелом оціночності, емоційності та експресивності сленгу. Вона може з'являтися в результаті дії словотворчих і лексико-семантичних моделей формування слів
При аналізі мовного матеріалу можна стверджувати, що в сленгу працюють всі характерні для мови моделі словотворення. Проте питома вага окремих моделей в молодіжному мовленні значно перерозподілена. Це пояснюється високою роллю процесів неологізації в сленгу, стійкою тенденцією до збереження експресивного потенціалу та експресивними дублетами, що стають звичними і що втрачають свою образну функцію лексичних форм.
При детальному дослідженні сленгового словотвору можна зробити висновок про те, що сленг запрограмований на ідіоматизацію. Ідіоматична функція є характерним атрибутом переважної більшості сленгових словотворчих прийомів. Характерною рисою англійського сленгу є ідіоматизованість ряду морфологічних словотворчих моделей (зокрема, так звані “напівсуфікси”: мається на увазі явище суфіксалізації лексичних елементів, що супроводжується частковою втратою їх вихідного значення; ці елементи виконують виключно службову функцію з метою створення експресивного ефекту). Ідіоматична експресивна установка, що діє в механізмах сленгового словотворення, багато в чому створює нормативну специфіку сленгу, що дозволяє з відносною точністю виділяти його характерні типологічні риси, як стійкої форми розмовної мови в контексті соціальної диференціації мови. Крім того, спрямованість сленгової лексики на відбиття різноманітних відтінків конотації реалізується за допомогою використання специфічних сленгових суфіксів, що не мають аналогів у літературній мові або які мають нехарактерне для літературних суфіксів конотативне навантаження.
Молодіжний сленг тісно пов'язаний з мовною грою, що передбачає спеціальне маніпулювання власне мовними засобами для досягнення виразності, експресії та жартівливого забарвлення. Молодь часто обігрує звукову форму слова, що проявляється в появі яскравих, іноді немотивованих, нових лексичних одиниць. До основних видів цього прийому можна віднести римовану субституцію, спунеризми, “перевернутий” сленг та всякого роду gibberish (для створення езотеричного коду).
Таким чином, сучасний молодіжний сленг, виникаючи з потреб вербальної самоідентифікації, посилення мовної виразності, значно розширює експресивну систему англійської мови. У молодіжному середовищі сленг посідає помітне місце як засіб виділення індивіда, як своєрідний спосіб вербального спілкування. Сленг як мовна інновація побутує, розвивається та має право на існування.


 
 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Алікбєров В.І. Сленг та переклад / В.І. Алікбєров. – К.: Лілея, 2000. – 32 с.
2.    Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка: учебн. пособие для студентов. – 3-е изд., стереотип. / Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова H.H. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с.
3.    Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка / И.В. Арнольд. – М.: Учпедгиз, 2000. – 264 с.
4.    Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу / В.В.Балабін. – К.: Логос, 2002. – 313 с.
5.    Береговская Э.М. Молодежный сленг: Формирование и функционирование / Э.М. Береговская // Вопросы языкознания. – М., 1996. – N 3. – С.32-41.
6.    Бурдин Л.С. Словарная помета “slang” и ее толкование в современной англистике / Л.С. Бурдин // Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. – М., 1981. – С. 68-74.
7.    Вейхман Г.А. О стилистической классификации современного английского языка / Г.А. Вейхман // Филологические науки. – М., 1997. – №4. – С. 105 – 109.
8.    Вилюман В.Г. О способах образования слов сленга в современном английском языке // Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена, 1980. – Т.ІП. – С.47-50.
9.    Вкорочення основи, акронімія та абревіація як джерела американського сленгу // Іноз. філологія. – Львів, 2001. – Вип. 112. – С. 152-157.
10.     Влахов С. Непереводимое в переводе: Моногр. / С. Влахов, С. Флорин. – 3-е изд. испр. и доп. – М.: Высш.шк., 2001. – 416 с.
11.     Гуральник Т. А. Особенности молодежного сленга в американском варианте / Т.А. Гуральник // Семантика и прагматика языка в диалоге культур. – Самара , 1998. – С.61-67.

12.     Джеус Н.А. Лексико-семантическое словообразование в молодежном сленге: афтореф. дис. на соискание уч. степени канд. филолог. наук: спец. 10.02.19. “Теория языка” / Н.А. Джеус. – Краснодар, 2008. – 26 с.
13.     Жирмунский В.М. Национальный язык и социальные диалекты, 4 изд. / В.М. Жирмунский– Л.: Художественная литература, 1997. – 172 с.
14.     Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови / Ю.А. Зацний. – Запоріжжя: Запорізький держ. ун-т, 1998. – 430 с.
15.     Зенинина Л.А. Словообразовательные модели в социальных диалектах (на примере американского сленга): афтореф. дис. на соискание уч. степени канд. филолог. наук: спец. 10.02.19. “Теория языка” / Л.А. Зенина. – Волгоград, 2005. – 16с.
16.     Клименко О.Л. Поповнення словникового складу англійської мови з нелітературних підсистем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. філол. наук: спец. 10.02.19. “Теорія мови”/ О.Л. Клименко – Харків, 2000. – 20 с.
17.     Колесниченко А.Н. Сленг в англ. и рус. языках: структурно-семантический, функциональный и стилистический аспекты (на материале произвидений Д. Сэлинджера “Над пропастью во ржи” и Д. Гуцко “Русскоговорящий”): афтореф. дис. на соискание уч. степени канд. филолог. наук: спец. 10.02.19. “Теория языка” / А.Н. Шестакова. – Ростов-на-Дону, 2008. – 28 с.
18.     Кудрявцева Л.А. Новое русское просторечие / Л.А. Кудрявцева // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов'янських мовах: Матеріали II Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – С. 224-228.
19.     Маковский М.М. Англ. соц. диалекты. Онтология, структура, этимология: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. “Иностран. яз.” / М.М. Маковский. –  М.: Высш. шк., 2007. – 135 с.
20.     Потятинник У.О. Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалах періодики США): дис.…канд. філол. наук: 10.02.04 ./ У.О. Потятинник. – Львів, 2003. –
245 c.
21.     Процеси композиції та афіксальної деривації у сленговому словотворенні // Наук. Вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Рута, 2001. – Вип. 115. – С. 48-51.
22.     Скворцов Л.И. Литературный язык, просторечие и жаргоны в их взаимодействии / Л.И. Скворцов. – Л., 1992. – 132с.
23.     Смирницкий А.И. Лексикология английского языка / А.И.  Смирницкий. – М.: Изд-во лит-ры на ин. яз., 2000. – 201 с.
24.     Соловьева Т.А. К проблеме сленга / Т.А. Соловьева // Уч. записки Ивановск. гос. пед. ин-та им. Д.А. Фурманова. – Иваново, 1997. – Т. ХХVII. – 123 с.
25.     Соціолінгвістичні та стилістичні аспекти функціонування американського сленгу // Іноземна філологія. – Львів, 1999. – Вип. 111. – С. 109-114.
26.     Титоренко М.Ю. Сленг как составляющая языковой личности подростка: афтореф. дис. на соискание уч. степени канд. филолог. наук: спец. 10.02.19. “Теория языка” /  М.Ю. Титоренко. – М., 2003. – 27с.
27.     Хомяков В.А. Структурно-семантические и соц.-стилистические особенности английского экспрессивного просторечия / В.А. Хомяков. – Вологда, 1980. – 156 с.
28.     Шестакова С.О. Лексико-семантичні інновації у системі сучасної української номінації (на матеріалі ергонімів і прагмонімів): афтореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук: спец. 10.02.01. “Українська мова” / С.О. Шестакова. – Х., 2002. – 17 с.
29.     Andersson L.G. Bad language / L.G. Andersson, P. Trudgill. – London, 1992. – 202 p.
30.     Eble C. Slang and Sociability / C. Eble. – London and Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996. – 356 p.

31.     Labov, T. Social and language boundaries among of adolescents // American speech. – NY, 1998. – vol.67, N2. – Р. 339-366.
32.      Mattiello E. An Introduction to English Slang: A description of its Morphology, Semantics and Sociology / E. Mattiello. –  Monza: Polimetrica, 2008. – 250 p.
33.     Partridge E. Slang Today and Yesterday / E. Partridge. – London:  Routledge and Kegan Paul, 1998. – 476 p.
34.     Pei Mario The History of English Language / Pei Mario. – N.Y.: New American Library, 2002. – 545 p.
35.     Soudek L. The Relation of Blending to English Word Formation: Theory, Structure and Typological Attemps // Proceeding of the XII International Congress of Linguists. – Innsebruck: Druck Ernst Becvar,1978. – P.462-469.
36.     Spears Richard A. Slang and Euphemism / R.A. Spears. – N.Y.: New American Library, 1982. – 350 p.