.

Створення Помісної Православної Церкви в Україні


Зміст
Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ I. Відродження України і внутріправославні колізії………………………5
1.1. Православні церкви України в контексті міжцерковного конфлікту…5
1.2. Проблеми об’єднання українських православних церков…………....11
Розділ II. Помісна православна Церква – потреба нації…………………………16
2.1. Мінімалізація міжправославних суперечностей: умови реалізації, варіанти розвитку……………………………………………………………16
2.2. Київський патріархат як Помісна православна Церква в Україні…...19
Висновки……………………………………………………………………………
Список використаної літератури…………………………………………………
Список використаної літератури:
1. Академічне релігієзнавство: за ред.: А.М.Колодний. – Світ знань                                                                             2000.-862с.
2. Аляєв Г. Є., Горбань О. В., Мешков В. М. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник. – К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1995. – 144 с.
          3. Бистрицька Е.В. -  Історія релігії - Тернопіль: Астон, 2003. – 524с.
4. Борисова З. О. Основи релігієзнавства: Навчально-методичний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.
5. Головащенко С. І. Історія християнства: курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.
6. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 376с.
          7. Історія православної церкви  в Україні: Збірка наукових праць. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 292 с.
8. Історія релігій в Україні: у 10 т./ гол. ред.: А. Колодний. – К.: Український центр духовної культури, 1996-1998. – 630 с.
         9. Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство: Підручник, - Київ: Наукова думка, 2002. – 352 с.
         10. Колодний А.М. Історія релігії в Україні - К.: Знання, КОО, 1999 – 735с.
         11.Кондратик Л.Й. Українське релігієзнавство доби національного відродження: Монографія. – Луцьк: Надстир’я, 2004. – 314с.
         12. Липинський В. Релігія і церква в історії України: Підручник статей з «Америки». – Нью-Йорк: Булава, 1956.- 111 с.
          13. Лобовик Б. Історія релігії в україні: Навчальний посібник. – К.: Тандем, 2002. – 384 с..
14. Лубський В.І. Релігієзнавство - К.: Вільбор, 1997 – 480с.
15. Павлов С.В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Геогарфія релігій: навчальний посібник для студентів географічних і філософських факультетів вищих навчальних закладів. – К.: «АртЕк», 1998. – 504 с.: іл., картосхемами. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
16. Пашук А. Українська церква і незалежність України: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2003. – 364 с.
17  Пупар Поль. Религии мира - К.: Либідь, 2003. – 144с.
18. Релігієзнавство: Навчальний посібник/ за ред. С. А. Бублика. – Стер. вид., К.: Юрінком Інтер, 2000. – 496 с.  
          19. Теренко В.І. Релігієзнавство - К.: Академвидав, 2003 - 431с.