.

Релігійна комунікація через призму ідей Н.Маклюена


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 6
1.1 Церква і соціальна комунікація 6
1.2 Маклюен - канадський теоретик комунікацій 8
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПОГЛЯДІВ НА РЕЛІГІЙНУ КОМУНІКАЦІЮ М. МАКЛЮЕНА 11
2.1 Методологічний принцип учення М. Маклюена 11
2.2 Консервативний християнин-анархіст 14
2.3 Погляди Маклюена на комунікацію 17
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Tenis Harold. The Bias of Communication. Toronto-Buftalo-London: University of Toronto Press.- 1995. 12. McLuhan Marshall. The Oiitenberg Galaxy. London: Routledge & Kegan Paul. 1962.
2.    Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция.– М., 1996.
3.    Григорян Г. П. О средствах коммуникации и судьбах человечества в популярной философии Маршата Маклюэна // Вопр. философии.- 1982.- № 10 - С. 5–6.
4.    Гриценко О. М. Мас-медіа у відкритому інформаційному суспільстві й гуманістичні цінності: Монографія.- К.: В ПІД «Київ, ун-т \ 2002.
5.    Джинчарадзе Н. Г. Основи філософії культури. - К.: Знання України. 2004.
6.    Енциклопедія з релігієзнавства / За ред. І.С. Мякушева. – К., 1999. – 480 с.
7.    Землянова Л. М. Современная американская коммуникативистика: Теоретические концепции, проблемы, прогнозы. – M., 1995.
8.    Зернецька В. Глобальний розвиток системи масової комунікації і міжнародних відносин. - К.: Освіта. 1999.
9.    Історія і теорія релігій та вільнодумства. – К., 1996. – 289 с.
10.    Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Наукова думка, 1995. – 340 с.
11.    Кастельс М. Информационное обшество: экономика, общество и культура.- M.: „ГУ ВШЭ”,2000.
12.    Крівєлєв. І.А. Історія релігії 2 т. - М., 1975-1976. – 765 с.
13.    Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура. Глобальний підхід - К.: „К.І.С.”, 2002.
14.    Лубський В.І Релігієзнавство. – К., 1997. – 410 с.
15.    Маклюен Г. M. Понимание медиа: внешнее расширение человека – М.: Жуковский «КАНОН-Пресс-Ц», 2003.
16.    Маклюен Г. М. Галактика Гуттенберга: сотворение человека печатной культуры - К.: „Ника; Центр”, 2003.
17.    Мюллер М. Введение в науку о религии // Классики мирового религиоведения. – М., 1996.
18.    Радугин А.А.. Введение в религиоведение. – М., 1996. – 417 с.