.

Праксеологічні виміри протестантизму в незалежній Україні

ЗМІСТ

ВCТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ПРАКСЕОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ…..6
1.1. Науковий підхід………………………………………………….…..6
1.2. Богосовська позиція………………………………………………....9
1.3. Джерельна база……………………………………………………..15
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПРОТЕСТАНТИЗМУ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ…………………………………………………...17
2.1.Динаміка розвитку релігійної мережі протестантизму………....17
2.2.Соціальне обличчя українського протестанта…………………..28
РОЗДІЛ 3. ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПРОТЕСТАНТА…………………………………………37
3.1.Особливості інтелектуальної діяльності українських протестантів………………………………………………………...37
3.2.Культова діяльність………………………………………………...40
3.3.Соціальна робота…………………………………………………...44
3.4.Релігійне виправдання підприємницької діяльності…………….47
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………...54
ДОДАТКИ……………………………………………………………………….59
Додаток А……………………………………………………………….59
Додаток Б……………………………………………………………….60
Додаток В……………………………………………………………….61
Додаток Г……………………………………………………………….62
Додаток Д……………………………………………………………….63
Додаток Е……………………………………………………………….63СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Опубліковані документи і матеріали

1.Біблія
2.Догматика. – М.: ВСЕХБ, 1970. – 281с.
3.Конституція незалежної України: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих закл. Освіти / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького; Спілка юристів України / В.Ф. Погорілко (ред.). – К., 2000. – 426с.
4.Социальная докрина ВРХЦ//Пастирь. - №1. – 2008. – С.10-22

2.    Наукові статті, монографії, автореферати, дисертації

5.Adam Knott - A Praxeology of Coercion, First Edition 40 p.
6.Августин Аврелий (Блаженный). Творения / С.И. Еремеев (сост.и подгот.текста к печати). – СПб. : Алетейя, 1998. Т. 4, кн.14-22 : О граде Божием (книги XIV-XXII). – 585с.
7.Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К.: Основи, 1994. – 261 с.
8.Гаюк В., Дашкевич Я., Моравська Л. Історія релігій в Україні (праці ХІ-ї міжнародної наукової конференції). –  Л.: «Логос» , 2001. – 409 с.
9.Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій: Навч. посібник для студ. гуманітарних спец. вищ. закладів освіти. – К. : Либідь, 1999. – 352с.
10.Джеймс У. Многообразие религиозного опыта / РАН; Институт философии (Москва). – М. : Наука, 1993. – 432с.
11.Дулуман Є. К. Релігія як соціально-історичний феномен.  – К.: Вища школа, 1994. – 213 с.
12.Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії / Метельова Т. (наук.ред.), Філіпчук Г. (пер.з фр.), Борисюк З. (пер.з фр.). – К. : Юніверс, 2002. – 424с.
13. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Наукова думка, 1995. – 250 с.
14.Кокс Х. «Мирський град»
15.Колодний А.  Академічне релігієзнавство.  За науковою редакцією професора . – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.
16.Левада Ю. Социальная природа религии . – М.: Наука, 1965. – 263 с.
17.Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. Курс лекцій. – Львів, 1995. – 350 с.
18.Лютер М. Время молчания прошло. Избр. произведения. 1520-1526гг. – Х., 1994. – 352 с.
19.Пщаловский Т. Принципы совершенной деятельности (введение в праксеологию). – К., 1993. – 138 c.
20.Рацингер Й. Введение в христианство. – Брюссель, 1988. – 318с.
21.Ренан Э. Очерки по истории религий//Классики мирового религиоведения. – М., 1996. – 278с.
22.Решетніков Ю. Санніков С. Огляд історії Євангельсько-баптистського братства в Україні. – Одеса: Богомисліє, 2000. – 230с.
23.Санніков С.В. Огляд історії християнства. – К.: Світ знань, 2007. – С. 719.
24.Спис О. Соціальна активність сучасних протестантських громад (на прикладі баптистських, п'ятидесятницьких, харизматичних церков)// Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 163-164. Філософія. – Чернівці, - 2003. - С.163-164.
25.Титаренко В. Соціально-євангелізаційна діяльність харизматичних церков через призму нових реалій часу//Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2005 – С.20-25
26.Титаренко В. Харизматизм в дослідницькому пошуку релігієзнавців. //Академічне релігієзнавство України: історія і сьогодення//Колективна монографія//Українське релігієзнавство. К., 2006. –№40 – С.205-214
27.Ткач С. Релігія і комерція //Людина і світ. – 1999. – №10. – С. 10-14
28.Томпсон М. Философия религии/Пер. с англ. Ю. Бушдевой. – М.: «Фаир – Пресс», 2001. – 384 с.
29.Назаркіна О. Cоціальне обличчя протестантських громад України на межі тисячоліття// Людина і світ. – 2001. – C.8-12
30.Павленко П. Сучасні харизматичні церкви і національні інтереси української держави // Українське релігієзнавство. - №21. – К.,2002. – С. 98-109.
31.Филипович Л. Нові релігії України: поява, типологія, перспективи // Релігійна свобода: історичне підгрунтя, правові основи і реалії сьогодення. – К.: 1998. – 619 с.
32.Яроцький П. Протестантизм в Україні: динаміка змін // Людина і світ. – 2004 . – C.17-19

3.    Преса

33.Євангельські християни-баптисти // Релігійна панорама. – 2001. – № 2. – С. 66-76.
34.История баптизма: Сборник. Вып. 1. – Одесса: «Богомыслие», 1996. – 496с.
35.Харизматизм як течія християнства.// Релігійна панорама. - 2002. - № 3(19). – С. 65-75.