.

Права людини і релігійна свобода з позицій східного християнства

                                               Зміст

Вступ ………………………………………………………………………. 3
Розділ 1.
            1.1 Право і релігія ………………………………………………… 6
            1.2 Релігійні права, визначення поняття та з’ясування змісту                                               
                  відповідно до національного законодавства і міжнародно- 
                  правових актів ………………………………………………….
Розділ 2.
            2.1 Форми взаємодії норм права і релігії ...………………...........
            2.2 Співвідношення норм права і релігії ...………………………
            2.3 Межі здійснення релігійних прав. Взаємовідносини держави
                          і церкви …………………………..............................................
            2.4 Юридичні гарантії реалізації релігійних прав ..…………….         
Розділ 3.
            3.1 Релігійна свобода і релігійні права в контексті відносин між
                  державою і церквою ……………………………………..…....
            3.2 Права і релігійні норми в РФ …..……………………………..
            3.3 Релігійні права дитини: теоретичні і практичні аспекти ……
Висновки …………………………………………………………………..
Список використаної літератури ………………………………………...


Cписок використаних джерел

1. Єленський В. Релігія, церква і суспільство в Україні: початок 2002-го // Людина і світ. - 2002. - № 3. - С. 31-36.
2. Єленський В. Релігійна свобода: українська реальність і світовий досвід // Релігійна свобода і права людини: Правничі аспекти: У 2 т. - Т. 2. - Л.: Свічадо, 2001. - 376 с.
7. Майка Ю. Социальное учение католической церкви. - Рим - Люблин: Изд-во Святого креста, 1994. - 479 с.
 8. Здіорук С. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття; Монографія. - К.: Знання України, 2005. - 552 с.
9. Тірні Б. Релігійні права: історичний огляд // Релігійна свобода і права людини: Богословські аспекти: У 2 т. - Т. 1. - Л.: Свічадо, 2001. - 428 с.
11. Історія релігії в Украйні: У 10 т. - Т. 4: Католицизм / За ред. П.Яроцького. - К., 2001. - 598 с.
12. Бондаренко В. Д. Релігія і політика // Релігійна свобода: Наук. зб. - К., 1998. - С. 28- 36.


 


Список використаної літератури:
А. Нормативні акти:
1. Конституція України
2. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 року Відомості Верховної Ради, 1991, N 25.
3. Указ Президента України Про Положення про Державний комітет України у справах релігій від 14 листопада 2000 року N 1229/2000 // 01.12.2000 - Офіційний вісник України N 46.
Б. Нормативні акти міжнародного характеру:
1. Конвенція про права дитини прийнята Генеральна Асамблея ООН 20 листопада 1989 року Док. ООН А/КЕЗ/44/25. Конвенція ратифікована Постановою ВР N 789-12 від 27.02.91р.
В. Спеціальна література:
1.    В.Коул Дерем, мол. Перспективи щодо релігійної свободи: порівняльна структура. Релігійна свобода і права людини. Правничі аспекти — Львів, 2001р.
2.    Віктор Єленський Релігійна свобода: українська реальність і світовий досвід. Релігійна свобода і права людини. Правничі аспекти — Львів, 2001р.
3.    Проблема неорелігій в контексті становлення демократичних державно-церковних відносин — Київ, грудень, 1998 року Український центр економічних та політичних досліджень.
4.    Проблема неорелігій в контексті становлення демократичних державно-церковних відносин — Київ, грудень, 1998 року Український центр економічних та політичних досліджень.
5.    Релігієзнавчий словник за ред. А. Колодного і Б. Лобовика — Київ “Четверта хвиля”, 1996 р.
1. Авакян  С. А. Політичний плюралізм і суспільні об'єднання в Російській Федерації: конституційно-правові основи. М., 1996.
2.     Бочарова С. Н. Роль суспільних об'єднань в захисті прав людини // Вісник Московського університету. Сірий. Право. 1997. № 1. С. 98--106.
3.     Цивільне суспільство і правова держава: передумови формування // Збірка статей. М., 1991.
4.     Зарубіжне законодавство про політичні партії // Збірка нормативних актів. М.,1993.
5.     Кочетков А. П. Цивільне суспільство: проблеми дослідження і перспективи розвитку // Вісник Московського університету. Сірий. 12. Політичні науки. 1998. №4. С. 85-88.
6.     Льованський В. А., Любутов А. С. Політичний спектр Російської Федерації: структурно-таксономічеський аналіз (партії, фракції, вибори в 1993-1996 рр.) // Держава і право. 1997. № 9. С. 87-94.
7.     Льовін І. Б. Цивільне суспільство на Заході і в Росії // Поліс. 1996. № 5. С. 107-120.
8.     Оріу М. Основи публічного права. М., 1929. С. 361-414.