.

Моральні виміри релігійної етики в греко-католицизмі

дипломна робота, 70 сторінок


Список використаних джерел та літератури
1. Опубліковані документи і матеріали
1.Біблія або книги Святого Письма Старого та  Нового Заповіту. Із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно перекладена / Переклад проф. Івана Огієнка. – К.: Українське Біблійне товариство, 2005. - 1375с.
В пошуках ідентичності: Документи східних католицьких церков / Ред. Ю. Гбур. – Львів: Свічадо, 2000.- 188 с.
2.Євангелізація і душпастирство у ІІІ тисячолітті. Матеріали Собору Івано-Франківської Єпархії Української Греко-Католицької Церкви. Івано-Франківськ, 15-16 січня 2002 р. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2002. - 120 с. 3.Катехизм Католицької Церкви. - Львів: Місіонер, 2003. - 304 с.
4.Загальний катехитичний довідник. Конгрегація у справах докуменства.- Львів: Свічадо.  -  300 с.
5.Іван Павло ІІ. Catechesi Tradentae. Апостольське поучення про катехизу в наш час. - Львів: Свічадо, 1997. - 76 с.
6.Катехизм Католицької Церкви.- Львів: Місіонер, 2003. -  304 с.
7.Катехитичний правильник Української Греко-Католицької Церкви. – Львів: Свічадо, 1999. – 77 с.
8.Лист до сімей Святішого Отця Івана Павла II  з нагоди року сім’ї. - К.: Кайрос, 1994. – 96 с.   
9.Послання Папи Івана Павла ІІ.  -  Львів: Літопис, 2001.- 288 с
10.Роль і місце мирян в Церкві: Доповіді, узагальнення, проект Другої сесії Патріаршого Собору  Української Греко-Католицької Церкви. – Львів: Свічадо, 1999. - 175 с.
11.Церква. Молодь. Держава: Форум молодіжних мирянських ініціатив (2001, 1-3 червня; Львів) [ Матеріали форуму ] / Львівський Палац мистецтв; Львівська Богословська Академія; Молодіжна християнська організація «Витанія». - Львів, 2001. - 34 с.
12.Церква і соціальні проблеми: Доповіді на Єпархіальному соборі Стрийської Єпархії УГКЦ, 17-20 лютого 2002; Стрий-Моршин. – Львів: Свічадо, 2002. – 135 с.
13.Церква і соціальна комунікація: Найголовніші документи католицької Церкви про пресу, радіо, телебачення, інтернет та інші медіа. – Львів: ВУКУ, 2004. - 438 с.
14.Церква і суспільне питання. Пастирське вчення та діяльність / Митрополит А. Шептицький: Життя і діяльність. Документи і матеріали.- Львів: Місіонер, 1998. – 570с.
15.Церква і душпастирство / Митрополит А. Шептицький:  Пастирські листи і послання. Документи і матеріали. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2000. - 446 с.
16.Життя  у Христі: Моральна катехиза / Упор. О. С. Шевчук. - Львів: Видавництво Українського Католицького Університету. - 2004. - 180 с.
17.Заповіді Божі і церковні: Недільні радіоповчання з Ватикану. - Рим: В-цтво отців Василіан, 1976. - 254 с.
2. Наукові статті, монографії, підручники
18.Арістова А. Ставлення громадськості до Української греко-католицької церкви: фактори змін // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. I: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем (За загальною редакцією д. філос. н. А. Колодного (гол. ред.), д. і. н. О. Реєнта, д. філос. н. П. Яроцького, д. філос. н. Л. Филипович, д. філос. Н.С. Кияка. – Івано-Франківськ – Київ, 2008. – С.162-164
19.Адорно Т.В. Проблемы философии морали: Пер.с нем. – М.: Республика, 2000. – 239 с.Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів: Свічадо 1997. - 159 с.
20.Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська еика. - Львів: Свічадо, 1997.- 159 с.
21.Блощинська В.А. Етика. Практикум: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літ-ри, 2005. - 246 с.
22.Бліхар В.С. Соціально-філософські погляди Андрея Шептицького: Автореф. дис. канд.. філос. наук: 09.00.05./ Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 16 с.
23.Бліхар В.С. Християнська етика. Матеріали до уроків: Посібник для вчителя. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. -   88  с.
24.Боднарюк Р. Повернення до Бога: таїнство покаяння і причастя. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1994. - 80с.
25.Ваньє Ж. Бути людиною. – Львів – Київ: Свічадо, Кайрос, 2000.- 155 с.
26.Васільєва О.С. Релігія в контексті духовного світу особистості: Автореф. дис. канд.. філос. наук: 09.00.11./  Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. – Київ, 2007. – 15 с.
27.Василій Великий. Морально-аскетичні твори / Пер. з давньогрецьк. Л. Звонської. – Львів: Свічадо, 2006. – 380с.
28.Ващенко Г.Виховний ідеал: Підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 190 с.Великий А.Г. Українське християнство. – Рим: Видавництво отців Василіан, 1969. – 224 с.
29.Вербець В.В. Теоретико-методологічні засади формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді: Автореф. дис. док-ра педагог. наук: 13.00.01./ Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К., 2005. –  40 с.
30.Голянич М. Християнська сутність «соціальної квестії» митрополита Андрея Шептицького // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. I: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем (За загальною редакцією д. філос. н. А. Колодного (гол. ред.), д. і. н. О. Реєнта, д. філос. н. П. Яроцького, д. філос. н. Л. Филипович, д. філос. Н.С. Кияка. – Івано-Франківськ – Київ, 2008. – С. 189-196
31.Гьофнер Й. Християнське суспільне вчення / Пер. з нім. С. Пташник, Р. Оглашенний. – Львів: Свічадо, 2002.- 304с.
32.Догматичне Богослов’я католицької Церкви. – Львів: Стрім, 1994. - 511 с.
33.Доповідь Кабінету Міністрів України Верховній Раді України «Про становище молоді в Україні». – К., 1995. – 43 с.
34.Дробницкий О. Понятие морали. – М.: Наука, 1974. – 388 с.
35.Духовні читання на неділі і свята для роздумів духовних та мирян.
Дрогобич: Відродження, 1996. – 636 с.
36.Етика: Навч. посібник / Аболіна Т.Г., Єфименко В.В.- К.: Либідь, 1992. - 328 с.
37.Етика: Навч. посібник / За ред. В.О. Лозового. – К.: Хрінком Інтер, 2004. - 224 с.
38.Зінько В. Найбільша Заповідь: побожні роздуми. – Прудентопіль, 1985. – 67 с.
39.Іванишин В. Українська церква і процес національного відродження. – Дрогобич, 1990. –  93 с.
40.Ідентичність і місія Українського Католицького Університету: Доповіді, промови, дискусії інавгураційних урочистостей 25-29 червня 2002 року. – Львів: ВУКУ, 2003. – 248 с.
41.Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи. Документи та матеріали. Конференція, присвячена Митрополитові Андрею та Патріархові Йосифу. -  Львів-Рудно, 28-30 липня 2004. – Львів: Свічадо, 2005.- 190 с. 
42.Катрій Ю.Я.  Божі Заповіді – дорога до нашого спасіння.  – Нью-Йорк – Рим, 1991. - 176с.
43.Катрій Ю. Я. Перлини Східних Отців. – Нью-Йорк – Рим, 1987. –316 с.
44.Катрій Ю. Я. Пізнай свій обряд / Монастир Свято-Іванівська Лавра.  – Львів: Свічадо, 2004. – 471 с.
45.Квасила М. Життя в Христі / Пер. з давньогр. Дз. Коваль.- Львів: Свічадо, 2005. – 168 с.
46.Кіндрат К.П. Митрополит Андрей Шептицький – праведник України. Книга пам’яті. – Рівне: Ліста, 2001. – 96 с.
47.Кияк С. Р. Ідентичність українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи: Монографія.  – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. –  632 с.
48.Кияк С. Р. Український католицизм: генезис і проблеми ідентичності: Автореф. дис. докт. філос. наук.: 09.00.01./ Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. – Київ, 2007.- 36 с.
49.Климишин І. А, Дубицький І. М. та ін. Основи християнської віри. – Івано-Франківськ: Нова Зоря,  1995. – 175 с..Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах: Монографія. - Л.: СПОЛОМ, 2005. – 336 с.
50.Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах: Монографія. - Л.: СПОЛОМ, 2005. - 336 с.
51.Колодний А.М. Християнство в його духовній історії і перспективі // Основи релігієзнавства. Курс лекцій. – К.- Дрогобич: Коло, 2006. – С. 103 – 104.
52.Кралюк П. М. Політика і мораль: комунікативні аспекти // Наукові записки. Серія «Політологія». Випуск 1. – Острог: В-цтво Національного університету «Острозька академія»,  2006. - 105 с.
53.Лаба В. Географія та хронологія боротьби галичан за тверезість у ХІХ – ХХ ст.: Короткий довідник /  2-е вид., доп. – Львів: Аліот, 2002. – 17 с. 
54.Лахно А.І., Варенко В.М. Християнська етика. – К.: В-цтво Європейського у-ту, 2002.- 215 с.
55.Ленцик В. Визначні постаті Української Церкви: митрополит А.Шептицький і патріарх Й.Сліпий. – Львів: Свічадо, 2001. – 608 с.
56.Лончина В. Катехиза патріарха Йосифа – Ісповідника віри // Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи. Документи та матеріли. Конференція, присвячена Митрополитові Андрею та Патріархові Йосифу. Львів-Рудно, 28-30 липня 2004 року, - Львів: Свічадо, 2005. -  С. 156 — 164 с.
57.Лужецький І. Дорога життя. – Рим: Вид. оо. Василіян, 1990. – 247с.
58.Любачівський М.І. Десять Божих Заповідей: проповіді. – Львів: Бібліос, 1992.- 93с.
59.Любачівський М.І. Десять Божих Заповідей // Катехизм для парохів: Виданий за припорученням святішого вітуя Папи Пія на підставі декретів Св. Тридентійського Собору/ Свобідний переклад на підставі оригіналу із узглядненням візантійського обряду зладив М.І. Любачівський. – Нью-Йорк; Мюнхен: Накл. автора, 1961. –    С. 205 - 277
60.Любачівський М.І. Проповіді. – Рим: Видання Українського Католицького Університету, 1984. – 284 с.
61.Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001. – 384 с.
62.Марусин М. Погляд на виховання кандидатів духовного стану в Україні. – Рим, 1964. - 55 с.
63.Матеріали І Всеукраїнської Міжконфесійної християнської науково-практичної конференції «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації». – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2008. - 448 с.
64.Матей М. Виховання сумління як складова частина катехизації // Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи. Документи та матеріли. Конференція, присвячена Митрополитові Андрею та Патріархові Йосифу. Львів-Рудно, 28-30 липня 2004 року, - Львів: Свічадо, 2005. -  С. 73 - 98
65.Музичка І. Основи християнського виховання у творах Митрополита Андрея  // Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи. Документи та матеріли. Конференція, присвячена Митрополитові Андрею та Патріархові Йосифу. Львів-Рудно, 28-30 липня 2004 року, - Львів: Свічадо, 2005. -  С. 15-28
66.Музичка І. Християнство в житті особи і народу. Вибрані твори / Упорядник А. Колодний. - К.: В-цтво Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 1999. - 387 с.
67.Мокрий В. Церква в житті українців. – Львів-Краків-Париж, 1993. -  106с.
Моральне богослов’я. - Львів: Стрім, 1995.- У 3-х т. - 158 с.
68.Нагірна проповідь Ісуса Христа: Зб. радіо проповідей з Ватикану. – Рим; Львів: Видавництво отців Василіан, 1994. – 191с.
69.Нападиста В.Г. Історія етики в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст): Навч. посібник / В.І. Нападиста. – Київ: Либідь, 2004. – 240 с.
70.Недавня О. Перспективи розвитку Української греко-католицької церкви в контексті її соціально-виховної та суспільно-значущої діяльності // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. I: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем (За загальною редакцією д. філос. н. А. Колодного (гол. ред.), д. і. н. О. Реєнта, д. філос. н. П. Яроцького, д. філос. н. Л. Филипович, д. філос. Н.С. Кияка. – Івано-Франківськ – Київ, 2008. – С. 215-220
71.Обер Ж. М. Моральне богослов’я. – Львів: Стрім, 1997. – 295с.
72.Падовезе Л. Вступ до патристичного богослов’я / Пер. Г. Теодорович. – Львів: Свічадо, 2001. – 184 с.
73.Патріарх Йосиф Сліпий. Ісповідник віри: Методичний посібник / Комісія у справах катехизації УГКЦ. – Львів, 2002. – 96 с.
74.Петренко І. Шлюб і подружнє життя у православній і католицькій традиції: порівняльний аспект // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. I: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем (За загальною редакцією д. філос. н. А. Колодного (гол. ред.), д. і. н. О. Реєнта, д. філос. н. П. Яроцького, д. філос. н. Л. Филипович, д. філос. Н.С. Кияка. – Івано-Франківськ – Київ, 2008. – С. 553 - 556
75.Пирог Г.В.  Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства): Автореф. дис. канд. філос. наук: 09.00.11. /  Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2005.- 18 с.
76.Принципи морального життя / Переклад з польськ. А. Шкарб’юк. – Львів: Свічадо, 1996. – 130 с.
77.Психологія з викладом основ психології релігії / За ред. О.Ю. Макселона. – Львів: Свічадо, 1998. - 320с.
78.Роля мирян в Українській Греко-Католицькій Церкві: Матеріали конференції мирян в Нюарку, США, 30 травня 1998.- Львів: Свічадо, 1999. – 126 с.
79.Рупнік М. Коли говоримо людина…: Особа, пасхальна культура / Пер. з італ. Прокопович. – Львів: Свічадо, 2000. - 200 с.
80.Савельєв В. П. Етика: навчальний посібник. – Львів: Магнолія Плюс, 2006. – 244 с.
81.Семенюк А.М. Демографічна ситуація в Україні – національна трагедія. – Львів: Духовна вісь, 2001. - 16 с.
82.Сергійко В. Гуманізм — домінанта соціально-етичного вчення католицизму // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. I: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем (За загальною редакцією д. філос. н. А. Колодного (гол. ред.), д. і. н. О. Реєнта, д. філос. н. П. Яроцького, д. філос. н. Л. Филипович, д. філос. Н.С. Кияка. – Івано-Франківськ – Київ, 2008. – С. 300-308
83.Сідок В. Мораль і безпека особи, нації, держави: історико-філософські нариси: Монографія. – К., 2001. – 220 с.
84.Скарамеллі І. Духовний провідник по дорозі християнських чеснот. – Жовква, 1925. – Видавництво чина св. Василія Великого. - Т. І. - 1925. – 492 с.
85.Скрипник Н. Філософія національної ідеї митрополита А. Шептицького // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. I: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем (За загальною редакцією д. філос. н. А. Колодного (гол. ред.), д. і. н. О. Реєнта, д. філос. н. П. Яроцького, д. філос. н. Л. Филипович, д. філос. Н.С. Кияка. – Івано-Франківськ – Київ, 2008. –  С. 221- 225
86.Сливка С.С. Християнська етика – як методологічна засада філософії права // Київська церква: альманах християнської думки. – Київ-Львів, 2001. - № 2-3 (13-14).- С.103-108
87.Слободянюк Л.М. Свобода людини: індивідуальний та соціальний виміри: Автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.03. / Львівський національний університет ім. І. Франка.– Львів, 2007. – 16с.
88.Софрон  М. Етика Нового Завіту // Нагірна проповідь Ісуса Христа: Зб. радіо проповідей з Ватикану. – Рим; Львів: Видавництво отців Василіан, 1994. – С.
89.Софрон  М. Нагірна проповідь // Нагірна проповідь Ісуса Христа: Зб. радіо проповідей з Ватикану. – Рим; Львів: Видавництво отців Василіан, 1994. – С.
90.Спадщина митрополита Андрея Шептицького в національному й духовному відродженні України / Прикарпатський ун- т ім. В. Стефаника; Ів. – Фр. Єпархія УГКЦ.   -  Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 158 с.
91.Сучасна людина в царині релігійних і безрелігійних цінностей : матеріали міжнародної студентської наукової конференції. – Чернівці: Рута, 2005. - 248 с.
92.Тороньский А. Христіянсько-католицька догматика фундаментальна / наука віри основна / і апольогетика для учеників вислих кляс гімназійних. – Львів: Наклад фонду Краєвого, 1893. – 150 с.
93.Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. I: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем (За загальною редакцією д. філос. н. А. Колодного (гол. ред.), д. і. н. О. Реєнта, д. філос. н. П. Яроцького, д. філос. н. Л. Филипович, д. філос. Н.С. Кияка. – Івано-Франківськ – Київ, 2008. – 576 с.
94.Хоронжий А.Г. Соціологія релігії: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: Магнолія 2006, 2007. - 170 с.
95.Християнська віра.  – Львів: Свічадо,1996. – 38 с.
96.Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 435 с.
97.Християнські цінності:  історія   і    погляд  у третє тисячоліття: Збірник наукових записок Національного університету “Острозька академія”. - Острог, 2002. - Том VI. - 544 с.
98.Цивілізаційні виміри моральності: Зміна парадигм: Монографія. – К.: Наукова думка, 2007.- 158 с.
99.Церква і соціальні проблеми. Енцикліка «Сотий рік»/ Міжнародна наукова конференція: Упорядник В. Кучерявий – Львів, 1993.- 553 с.
100.Шевчук С. Сучасні моральні проблеми і катехизація // Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи. Документи та матеріли. Конференція, присвячена Митрополитові Андрею та Патріархові Йосифу. Львів-Рудно, 28-30 липня 2004 року, - Львів: Свічадо, 2005. - С. 60 -72
101.Шептицький А.  Правдива віра. – Львів: Свічадо, 1990. – 52 с.
102.Шептицький А. Твори митрополита Андрея Шептицького. Пастирські послання до духовенства і вірних Станіславської єпархії (1899-1904). – Львів:    1935. – 252 с. 
103.Шептицький А. Твори: морально-пасторальні. На тисячоліття християнства в Україні – Рим, 1983. - 547 с.
104.Шептицький А. Як будувати рідну хату... / Упоряд.  Роман Теховський та ін. – Львів: Гердан,  2003. - 47 с.
105.Шмітт А. Католицька апологетика  для школи й життя / За нім. ориг. опрац. Я.Ясенівський.- Львів: Добра книжка, 1928. - 128 с.
106.Шостек А. Бесіди з етики / Пер. з польськ. С. Рудович. – Львів: Свічадо, 1999. – 120 с.
107.Шпідник Т. Духовність християнського сходу: систематичний виклад. – Львів: ЛБА, 1999.- 496с.
108.Щербяк Ю.А. Концептуальні засади освітньої доктрини УГКЦ   у  ХХ столітті: Монографія. – Тернопіль: Підручники й посібники, 2006. – 587 с.
109.Якимець М. Християнське виховання, високоякісна освіта – основні засади ліцею // Звіт приватного ліцею Бл. Климентія Шептицького. – Львів, 2001. – 130с.
110.Якобчук Л.О. Біблійні принципи життя і служіння. – Острог: В-цтво Національного університету «Острозька академія», - 2008. - 586  с. 
3.  Преса
111.Когут В. Євангелізація молоді // Джерело життя: Часопис Сокальської єпархії УГКЦ. – 2004. - № 7. - С. 13
112.Лупій В. Блаженні вбогі духом // Джерело життя: Часопис Сокальської  єпархії УГКЦ. – 2004. - № 4.- С. 6
113.Світ римо-католицизму і греко - католицизму // Релігійна панорама. – 2003. - №2. -  С. 9 -13.
114.Яроцький П. Культура «життя» проти культури «смерті» // – Віче. – 1996. - №6. – С. 146-155
115.Фесюк Г. Як будувати рідну хату… За моральність українського суспільного життя // Джерело життя: Часопис Сокальської  єпархії УГКЦ. – 2004. - № 4.- С.5-6
4. Словники, енциклопедичні видання
116.Релігієзнавчий словник / За ред. професорів А. Колодного і Б.Лобовика. - К.: Четверта хвиля, 1996.- 392с.
117.Шевченко В.М. Словник-довідник з релігієзнавства. – К.: Наукова думка, 2004.- 560 с.
118.Енциклопедія сучасної України /  Дзюба І. М. – К., 2006. – 711 с.