.

Концепція заповіту в світових монотеїстичних релігіях

курсова робота, 19 сторінок

Cписок використаних джерел та літератури
1.    Академічне релігієзнавство. Підручник/ За науковою редакцією професора А. Колодного. – К.: “Cвіт знання “, 2000 -  862 с.
2.    Альманах “Богомыслие” Вып. № 4 – Одесса: Богословская семинария, 1994.- 288 с.
3.    Библейская энциклопедия. РБО.- 1996.- 352с.
4.    Ватсон Т. Десять заповедей. Dutch Reformed Tract, 2002. - 394с.
5.    Влодек П. Закон Божий. Мукачево, 1994.- 154с.
6.    Гелей Г. Біблійний довідник Галлея. Торонто: Всесвітня християнська місія, 1985 – 856с.
7.    Геце В. Библейский словарь, 1997.- 572с.
8.    Головащенко С.І. Біблеїзнавство. Вступний курс: Навч.посібник.- К.:Либідь, 2001.- 496с.
9.    Златоуст І. Слово проти іудеїв
10.     Кей Ернс. Дорогами христианства. М.: “Протестант”, 1992.- 416с.
11.     Кондзьолка  Історія середньовічної філософії: Навчальний посібник.- Львів : Cвіт, 2001.- 320 с.
12.     Краткий Библейский словарь.Издательство ”Благая Весть“GBV Dillenburg, Germany, 973c.
13.    Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство : Підручник для студентів вузів / Народ. укр. акад.- 5-е вид., виправ. і доп. – К., 2007.- 636с.
14.    Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник – К. : Вілбор, 1997.- 480с.
15.    Меррилл Тенни. Обзор Нового Завета. Eerdmans Publishing, -1988.-434c.
16.     Нюстрем Ерик. Библейский словарь.- Санкт-Петербург ”Библия для всех “, 1998.- 517с.
17.     Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любінцева О.О. Географія релігій : навчальний посібник  для студентів географічних і філософських   вищих навчальних закладів.- К.: “ АртЕк “, 1998. – 504 с.
18.     Райт Дж. Библейская археология. - Санкт-Петербург: “BIBЛІОПОЛIЕ “, 2003 – 454с.
19.     Релігієзнавчий словник/За ред. Професорів А.Колодного і Б.Лобовика.- К.: Четверта хвиля, 1996.- 396с.
20.     Релігієзнавство : Підручник/За ред.О.П.Сидоренка.- К.: Знання, 2007.- 468с.
21.     Рижкова С.А. Типологія релігій.: Навчальний посібник.- К.: Кондор 2005- 448c.
22.     Святе Письмо Старого і Нового Заповітів. – К., 1991
23.     Симфонія на Книги Старого та Нового Завітів. Укр. Христ. Місія відродження і милосердя “Добрий самарянин “- Львів, 2007. -   с.
24.     Симфония на Ветхий и Новый Завет. – Москва,1928. – 1500с.
25.     Сорокин А. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций.- К.: “Пролог, 2003.- 316с.
26.     Татаркевич В. Історія філософії :  Т.1: Антична і середньовічна філософія/ Пер. з пол. А.Шкарб’юка. - Львів: Свічадо, 1997.- 456с.
27.     Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир.- М.: Политиздат,1987.- 239с.
28.     Шульц Самуил. Ветхий Завет говорит…М.: “Духовное возрождение     “, 1992.- 413с.
29.     Gesenius H.W.F. Hebrew and Chaldee Lexicon To the Old Testament Scriptures. Translated by Samuel Prideaux Tregelles, LLP. Baker Books, 1996-p.919
30.     Seventh-Day Adventists. Bible Dictionary. Review and Herald. Publishing Association, Washindton, Hagerstown, 1979- p.1239
31.     Вихлянцев В.П.- Библейский словарь к русской канонической Библии Синодального перевода. Москва