.

Психологічні аспекти формування моральних цінностей у дітей дошкільного віку

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛГІЧНИХ АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 7
1.1 Зміст морального виховання дошкільного віку 7
1.2 Мета і завдання морального виховання дошкільнят 12
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДОШКІЛЬНЯТ 23
2.1 Ефективні методи і прийоми виховання моральних норм і правил поведінки дошкільників 23
2.2 Роль народної іграшки в процесі формування знань про культуру, обряди і традиції українського народу 34
РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОВАГИ ДО ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 40
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 51

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Абраменкова В. Батькам про ігри й іграшки // Берегиня роду. – 2007. – 20 с.
2.    Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 1999. – 42 с.
3.    Бєлкіна Е. Від подиву до творчості // Мистецтво і освіта, № 2, 1998 р.
4.    Бех И.Д. Психологические основы нравственного развития личности: Автореф. д-ра психол.наук (19.00.07). – К., 1992. – 43 с.
5.    Білоусова В.О. Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи: Монографія. – К.: ІЗМН, 1997. – 192 с.
6.    Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі. – К., 2002. – 407 с.
7.    Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Практикум: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – 206 с.
8.    Васильєва Т. Українська традиційна іграшка та лялька. // Дитячий садок. березень 2002, с. 3.
9.    Вишневський О. Концепція демократизації українського виховання // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997. – с. 78-122.
10.    Колесник А.Г., Архіпова О. А. Патріотичне виховання дошкільників: сучасний аспект. – // Збірник студентських наукових статей. Педагогічний альманах. – Одеса, 2009. – 192с.
11.    Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О. Л. Кононко. – К., 2003. – 14 с.
12.    Концепція безперервної системи національного виховання. – К., 1994. –26 с.
13.    Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник/Ред. кол. Н.Софій (голова), І. Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор),та ін. - К.: Контекст, 2000. - 336 с.
14.    Лозован М. Генна пам’ять народної іграшки // Поштовий вісник. – № 7, 29 лютого 2008 р.
15.    Лосева В.К., Семенов Э.В. Культурно-типологическая целостность представлений о человеке как микрокосме // Некоторые проблемы исследований современной культуры. – М.: НИИ Культуры, 1987. – с. 163-179. 16. Луценко І.О. Моя країна – Україна. Українське народознавство для дошкільнят. – К.: Альконіт, 2008. – 120 с.
16.    Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1999. – 286 с.
17.    Методичні рекомендації до програми «Виховання дітей дошкільного віку ‘‘Малятко’’». – К.: СП «Свенас», 1993. – 254 с.
18.    Найден О. с. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. – К.: АртЕк, 1999. – 256 с.
19.    Найден О. с. Українська народна іграшка. Смислові та обрядові основи // ОМ. – № 3, 1991. – с. 27–30.
20.    Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 456 с.
21.    Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 111 с.
22.    Програма «Дитина». Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3–7 років у дитячих закладах. – Суми: МКВВП «Мрія», 1992. – 204 с.
23.    Про дошкільну освіту: Закон України. – К., 2001. – 46 с.
24.    Про освіту: Закон України // Освіта. – 25 червня 1991. – 66 с.
25.    Русова с. Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – 304 с.
26.    Терентьєва Н. Лялька знайомить зі світом // Дошкільне виховання. – № 10, 2007.