.

Особливості самосвідомості студентів з адиктивною поведінкою (на прикладі тютюнопаління)

ЗМІСТ

Вступ.........................................................................................................................................     3
Розділ 1. Адиктивна поведінка студентів та особливості їх самосвідомості………..  5
1.1. Адиктивна поведінка як специфічний тип девіантної поведінки………………………………………………..............................5
1.2. Суть самосвідомості як психологічного утворення…………………...10
1.3. Характеристика основних складових самосвідомості особистості……………………………………………………………..14
Розділ 2. Емпіричне дослідження самосвідомості студентів з адиктивною поведінкою (на прикладі тютюнопаління). ………………………………….............18
Висновки.....................................................................................................................................28
Список використаної літератури
Додатки
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Анохіна І.П.. Біологічні механізми залежності від психоактивних речовин (патогенез) / Лекції по наркології. Під.ред. І.Н.Іванца. -М.: Нолідж, 2000.
2.    Берн Э. Ігри, у які грають люди. Люди, що грають в ігри. - Спб.: Спеціальна література, 1995. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание.: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. – 421с.
3.    Бернс Р. Я-концепция и Я–образы.// Самосознание личности: Хрестоматия. – Самара: Издательский Дом “Бахрах - М”, 2006. – С. 15-33.
4.    Гилинський Я., Гурвич И., Русакова М. Девіантність підлітків: Теорія, методологія, емпірична реальність. Спб.: Медична преса, 2001.
5.    Гоголева Л.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. 2-е изд., стер.   – М., Воронеж, 2003. – 240 с.
6.    Горанська С.В. Табакопаління. // Введення в наркологію.  Петрозаводськ, 1999.
7.    Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції.: Монографія. – Тернопіль: економічна думка, 2002. – С.15-33.
8.    Гуменюк О. Структурно-функціональна модель глобальної Я-концепції в науковому підході Роберта Бернса.// Психолог. – 2005. №13(157). – С. 3-8.
9.    Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 255с.
10.     Захарова А.В. Структурно-динамическая модель самооценки.// Вопросы психологи – 1989. - №1. – С.5- 15.
11.     Зимбардо Ф. Формирование самооценки.// Самосознание и защитные механизмы личности: Хрестоматия. – Самара: Издательский Дом “Бахрах - М”, 2006. – С. 282-288.
12.     Змановская Е. В. Девиантология. Психология отклоняющегося поведения. – М., 2003. – 288 с.
13.    Кон И.С. Категория «Я» в психологии.// Самосознание и защитные механизмы личности: Хрестоматия. – Самара: Издательский Дом “Бахрах - М”, 2006. – С. 15-33.
14.    Кон І. С. У пошуках себе: особистість і її самосвідомість. - М., Политиздат, 1984.
15.     Кон. І.С. Психологія ранньої юності: книга для вчителя. М.: Освіта, 1989.
16.    Короленко Ц.П. Адиктивна поведінка. Загальна характеристика і закономірності розвитку. М., 1991/1.
17.    Куркулів С.А. Діагностика і психотерапія адиктивної поведінки в підлітків. М.: Фоліум, 1998.
18.    Курек Н. С. Порушення психічної активності і зловживання психоактивними речовинами в підлітковому віці. Спб.: Алетейя, 2001.
19.    Леонова Л.Г., Бочкарева Н.Л. Питання профілактики адиктивної поведінки в підлітковому віці. Учбово-методичний посібник. Новосибірськ, 1998.
20.    Лэнг Р. Самосознание.// Самосознание и защитные механизмы личности: Хрестоматия. – Самара: Издательский Дом “Бахрах - М”, 2006. – С. 51-65.
21.    Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара: БАХРАХ – М, 2000. – 672 с.
22.    Словарь практического психолога. - Минск: “Харвест”, 1997.
23.     Соколова Е.Т. Соотношение физического Я-образа и самооценки.// Самосознание и защитные механизмы личности: Хрестоматия. – Самара: Издательский Дом “Бахрах - М”, 2006. – С. 109-132.
24.    Чеснокова И.И.Проблема самосознания в психологии.-М,,1977.-144с.