.

Валютна політика та валютні ринки

33 сторінки, курсова роботаЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади валютної політики та валютного регулювання
           1.1. Валютна політика як складова економічної політики держави
           1.2.Девальвація, ревальвація та валютна інтервенція як основні       інструменти політики валютного регулювання
1.3.Сутність та причини  виникнення валютних ризиків
РОЗДІЛ 2. Валютна політика  України
2.1. Особливості соціально–економічного розвитку України в період ринкової трансформації та їх вплив на валютну політику держави
2.2. Особливості валютної політики і валютного регулювання в період стабілізації економічного розвитку України
РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення та розвитку валютної політики та валютного регулювання в Україні
3.1.Ефективність валютного регулювання та шляхи його оптимізації
3.2.Кількісні орієнтири для валютно–курсової політики в Україні у середньострокові перспективі та оцінки можливих наслідків їх реалізації
   ВИСНОВОК
   СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИВИСНОВКИ
В ході проведення даного дослідження було визначено основні поняття у валютній сфері, з'ясовано їх суть та особливості. Було виявлено, що валютна політика є важливою складовою економічної політики держави, яка являє собою комплекс заходів, здійснюваних у сфері міжнародних валютних відносин для забезпечення кінцевих цілей економічної політики. Важливим аспектом проблеми вибору валютної політики є визначення взаємозв'язку того чи іншого валютного режиму з інфляцією і безробіттям, станом економіки та бюджетною, грошово-кредитною і податковою політикою, що проводиться Урядом. Такий підхід робить зрозумілими сучасні проблеми валютних відносин, а також дає змогу оцінити позитивні і негативні якості, доцільність і можливість проведення тієї чи іншої валютної політики в даній країні і в конкретній ситуації.
 Було проаналізовано шляхи оптимізації валютно-курсової політики в Україні за рахунок вивчення розвитку валютного ринку країни, визначені основні проблеми ринкової політики, яких, нажаль, ще досить багато.
Перш за все - це ігнорування з боку Уряду та НБУ грошово-фінансових загроз, насування яких, здавалося б, було очевидним. Інші причини були пов'язані з тим, що тривалий час у нас були відсутні пріоритетні умови для стійкого розвитку валютної сфери. У, зв'язку з переходом до ринку було зроблено ряд істотних помилок, що призвело до значної девальвації національної грошової одиниці. Занижений курс національної валюти став фактором посилення зовнішньоборгового навантаження. Зокрема послаблення курсової позиції гривні збільшило частку ВВП і доходів бюджету, яка направляється за кордон кредиторам Уряду.
Було з'ясовано, що нагальним завданням Уряду і НБУ на найближчі роки є узгодження курсових співвідношень з об'єктивними процесами, що відбуваються у реальній економіці. І нарешті стратегічною метою валютної політики в Україні має стати зміцнення реального обмінного курсу гривні.
Ревальвація гривні скорочуватиме розрив між зовнішніми і внутрішніми цінами в Україні та сприятиме досягненню економічно обгрунтованого рівня обмінного курсу, що в свою чергу, створюватиме умови для збалансованого розвитку національної економіки.
Проаналізувавши негативні впливи девальвації гривні можна стверджувати про необхідність удосконалення політики валютного регулювання, яка в першу чергу, зупинила б подальшу девальвацію гривні, а також сприяла б майбутній лібералізації валютного ринку.
Для забезпечення цих стратегічних цілей необхідне проведення проміжних операцій. До них можна віднести:
•    Подальше накопичення міжнародних резервів. Міжнародні резерви залишаються найбільш важливим та доступним інструментом НБУ для запобігання девальвації гривні. Подальше накопичення резервів вимагає як підтримки позитивного платіжного балансу, так і продовження фінансування України з боку міжнародних фінансових інституцій. Для підтримки позитивного платіжного балансу необхідно підтримувати високі темпи зростання українського експорту. Продовження міжнародного фінансування, особливо програм МВФ, залишається важливим чинником гарантування стабільності міжнародних резервів;
•    Посилення ролі НБУ. Рівень незалежності Центрального банку у формуванні має значний вплив на очікування щодо стабільності національної грошової одиниці. Чим більш незалежним є Центральний банк, тим більш передбачуваними будуть його політичні рішення, а тому й вищою буде довіра;
•    Поступове усунення валютних обмежень. Термінове скасування валютних обмежень на фоні ще досі не достатнього рівня міжнародних резервів України та низької ефективності політики валютного регулювання може створити значний дисбаланс на валютному ринку. Зменшення регуляторних обмежень сьогодні може призвести не тільки до перерозподілу коштів між різними видами фінансових операцій, а й зробить ринок більш вразливим до спекулятивних атак, яким НБУ буде важко протидіяти.
У довгострокові перспективи валютний ринок має бути лібералізований. Однак формування надійної фінансової системи та розвиток інструментарію страхування ризиків є необхідними передумовами для такої лібералізації;
•    Продовження політики НБУ, спрямованої на утримування низького рівня інфляції та передбачуваного обмінного курсу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.Валютний ринок: Бюлетень НБУ. - 2005. - №1.
2.Валютний ринок: Бюлетень НБУ. - 2004. - №12.
3.Валютний ринок: Бюлетень НБУ. - 2003. - №1.
4.Валютний ринок: Бюлетень НБУ. - 2000. - №12.
5.Статистичний щорічник по Україні за 2001 рік.
6.Статистичний щорічник по Україні за 2002 рік.
7.Статистичний щорічник по Україні за 2003 рік.
8.Вахненко Т. Оптимізація валютно-курсової політики в Україні: Економіка України. - 2005. - №1.
9.Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Основи економічної теорії: Підручник. К.: Вища шк., 1995 - 471 с.
10.Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини: Підручник. - К.: Кондор,2005.-266с.
11. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності. - К.: Деміург, 2003.-396с.
12. Гроші та кредит: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп./ М.І. Савлук,
А.М. Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін.; За заг.ред. М.І. Савлука. - К: КНЕУ, 2002. - 598с.
13. Данелишин Б. До питання валютної політики та валютного регулювання: Економіка України. - 2003. - №9.      
14. Економіка України: реалії і перспективи розвитку. ред. Комарової. -К. - 2000.                                      
15. Економічний словник-довідник: За ред. С.В. Мочерного. - К.: Феміна, 1995.-368с.
16. Економічні ризики: Навчальний посібник: І.Ю. Івченко. - К.: „Центр навчальної літератури", 2004. - 304 с.
17. Заболоцький Б.Ф. Перехідна економіка: Посібник. - К.: Академія, 2004
18. Матвієнко В. Автограф на гривні. - К.: Наук. думка, 2000. - 206 с.
19. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 687 с.
20. Нікіфоров П. Валютна політика в системі економічної політики держави: Економіка України. - 2001. - №10.
21. Перехідна Українська економіка: стан і перспективи. - К.: Академія, 1996.-224с.
22. Равікович Є.І., Присенко Г.В. Макроекономічне прогнозування: Навч посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 172 с.
23. Тарасенко М.В. Економічний аналіз: Навч. Посібник. - 3-тє видання, перероблене. - Л.: Новий Світ. 2004. - 344 с.
24. Україна за роки незалежності 1991-2003. - 5-е вид. Переробл. та доп. -К.: Нора-Друк , 2003. - 560 с.
25. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками:
Навчальний посібник. - К.: Товариство „Знання", 1998. - 444 с.