.

Вживання англіцизмів у текстах сучасних німецьких змі

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ    5
1.1. Поняття та механізм лексико-семантичного запозичення    5
1.2. Процес запозичення англіцизмів в німецьку мову    11
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ ЗМІ    17
2.1. Інтернет ЗМІ як джерело розповсюдження англіцизмів на прикладі сайту «Deutsche Welle»    17
2.2. Лексико-семантичні групи англомовних запозичень, що функціонують у текстах німецьких Інтернет-новин    19
ВИСНОВКИ    25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    27

 

ВИСНОВКИ

Основний словниковий фонд – це сукупність слів, а не «понять» і тим більше не «речей», і ввійти в цей фонд словам не так просто. Словниковий склад диференціюється за різними ознаками, у тому числі й за стилістичними. Існує три основних способи поповнення словникового складу будь-якої мови: а) словотвір; б) зміна значення слова; в) запозичення. Окремо підсумуємо, що словниковий склад мови знаходиться в стані постійної зміни. Постійне збагачення лексико-семантичної системи мови є одним із законів історичного розвитку мови як суспільного явища. Найбільш помітним у розвитку мови є процес збагачення лексики
Зазначимо, що останніми роками в німецьку мову стало проникати все більше англійських слів. Англійська мова збагатила німецьку мову численними синонімами й новими поняттями. Неологізми, які використовуються в німецькій мові, є здебільшого словами іноземного походження, які прийшли в сучасну німецьку мову разом з новими предметами й поняттями. В основному це – прямі запозичення без зміни змісту слова, термінологічні синоніми, змішані утворення, псевдо англіцизми та запозичені дієслова, які перетворюються відповідно до німецької граматики.
Останнім часом в світлі глобалізаційних процесів їх кількість на сторінках Інтернет-видань зростає. Для аналізу використання англіцизмів журналістами в нашому дослідженні ми обрали сайт медіа-гіганту «Deutsche Welle». Deutsche Welle» представляє Німеччину на міжнародній медіа-арені. Вона відома своєю глибиною, достовірними відомостями та інформацією на 30 мовах. Журналісти та аналітики класифікують факти, пояснюють контекст і аналізують довідкову інформацію. Запозичення в німецькій мові на сторінках «Deutsche Welle» являють собою живий приклад того, що літературна мова не завжди цілком відповідає умовам повсякденної комунікативної ситуації носіїв мови й тому представляється співрозмовникам занадто «штучною».
В нашому дослідженні ми проаналізували тексти публікацій німецького онлайн видання «Deutsche Welle» та дійшли висновку, що найбільш розповсюдженими лексико-семантичними групами англомовних запозичень, що функціонують у текстах німецьких сайтів новин, є наступні: суспільно-політичні назви і поняття, фінансово-економічна і торговельна термінологія, лексика виробничої сфери й техніки, назви нових видів спорту та їх термінологія, слова, що репрезентують сферу культури, номінації нових реалій із сфери побуту, медична термінологія та ознаки предметів або їх якості. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1.    Baugh, A. A History of the English Language [Text] / A. Baugh. – London. – 1974. – 307 p.
2.    Bohmann S. Englische Elemente im Gegenwartsdeutsch der Werbebranche. – Marburg: Verlag Marburg, 1996. – 314 S.
3.    Busse U., Gorlach M. German // English in Europe / ed. by Manfred  Gorlach. – Oxford:’Oxford univ. press, 2002. S. 13 – 36.
4.    Fink, H. Amerikanismen im Wortschatz der deutschen Tagespresse. Dargestellt am Beispiel dreier uberregionaler Zeitungen (Suddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt) [Text] / H. Fink// Mainzer Amerikanistische Beitrage. – Munchen. – 1970. – 367 s.
5.    Hoffmann, L. Ein neuer Doppelband in der HSK-Reihe entsteht [Text] / L. Hoffmann, H. Kalverkamper, H.-E. Wiegand // Fachsprachen Languages for Special Purposes. Fachsprache. – Munchen. – 1992. – 325 s.
6.    Kirkness, A. Fremdwort und Fremdwortpurismus: Lehren aus der Sprachgeschichte fiir den Deutschunterricht [Text] / A. Kirkness // Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht. – 1983. – 326 s.
7.    Rinner-Kawai Y. Anglo-amerikanische Einflusse auf die deutsche und japanische Sprache der Werbung. Freiburg: Hochschul-Verlag,1991. – 386 S.
8.    Ажнюк Б. М. Мовні зміни на тлі деколонізації / Б. М. Ажнюк // Мовознавство. – К., 2001. – № 3. – С. 48-54.
9.    Артамонова І. М. Системні характеристики онлайнових та офлайнових ЗМІ / І. М. Артамонова // Вісник СумДУ. – 2008. – № 1. – С. 181-188.
10.    Будагов Р. А. Новые слова и значения // Человек и его язык. М.: МГУ, 1976. – С. 275 – 283.
11.    Васіна О. В. Трансформація явища інтертекстуальності в Інтернет-новинах / О. В. Васіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2009. – Вип. 1. – № 874. – С. 14-19. – (Серія «Соціальні комунікації»).
12.    Гол Дж. Онлайнова журналістика / Дж. Гол.; пер. з англ. К. Булкін. – К.: К.І.С., 2005. – 344 с.
13.    Гордишевская E. B. К вопросу о влиянии английского языка и его американского варианта на языковую ситуацию в современной Германии [Текст] /  дис. канд. филол. наук. – М., 2005. – 206с.
14.    Ерасов Б. С. Социальная культурология [Текст] / Б.С Ерасов. – М., 1997. – 450 с.
15.     Ефремов Л. П. Сущность лексического заимствования и основные признаки освоения иноязычных слов [Текст] / автореферат дис. канд. филол. наук. – Алма – Ата, 1958. – 288с.
16.     Жабина Е. В. Англо – американские заимствования в лексике  современного немецкого языка [Текст] / дис. канд. філол. наук. – Барнаул, 2001. – 272с.
17.    Калмыков А. А. Интернет-журналистика: учеб. пособ. [Текст] / А. А. Калмыков, Л.А. Коханова. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 383 с.
18.    Клименко Н. Ф. Запозичення у мовних картинах світу [Текст] / Н. Ф. Клименко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – 2003. – № 2. – С. 66 – 74.
19.    Крейг Р. Інтернет-журналістика [Текст] / Р. Крейг. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – 323 с.
20.    Крысин Л.П. К определению терминов «заимствование» и «заимствованное слово» [Текст] / Л.П. Крысин // Развитие лексики русского литературного языка. – М., Наука, 1965. – 465 с.
21.     Линник Т. Г. Проблемы языкового заимствования [Текст] / Т.Г Линник // Языковая ситуация и взаимодействие языков. – К.: Наукова Думка, 1989. – 324 с.
22.    Литвин Ф. А. Почему шум? (Действительно ли русский язык нуждается сегодня в срочных мерах по спасению) [Текст] / Ф.А. Литвин // Язык и коммуникация: изучение и обучение. – Вып. 2. – Орел: ОГУ, 1998. – 116 с.
23.    Лукина М. М. СМИ в пространстве Интернет [Текст] / М. М. Лукина, И. Д. Фомичева. – М.: Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005. – 87 с.
24.    Пауль М. К. Походження англіцизмів [Текст] / М.К. Пауль. – М., 1998. – 243 с.
25.    Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика: навч. посіб. [Текст] / Б.В. Потятиник. – Львів: ПАІС, 2005. – 244 с.
26.    Приходько Г. І. Міжкультурна комунікація в контексті когнітивної лінгвістики [Текст] / Г. І. Приходько // Мови, культури і переклад у добу глобалізації. – К.: КНУ імені Т. Шевченка, 2005. – С. 56-63.
27.    Россихина Г. Н. Новый англо-немецкий язык: угроза или реальность? [Текст] /  Г.Н. Россихина // Филологические науки. М., 2001. – №2. – С. 109 – 116.
28.    Шемчук Ю. М. Модернизация существующей лексики современного немецкого языка [Текст] / автореферат дис. канд. филол. наук. – М., 2006. – 42с.